Year 2015, Volume 35 , Issue 2, Pages 307 - 332 2015-09-17

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Semra ERKAN [1] , İlknur TARMAN [2] , İşıl ÖMRÜUZUN [3] , Yekta KOŞAN [4] , Nilüfer KURU [5] , Sabiha KAYMAK [6]


The purpose of this study is to determine the teachers’ and parents’ attitudes towards home visits in early childhood education. The study has been conducted on a group composed of thirty-two teachers from Konya, Ankara, Mersin, and Manisa provinces who work in private or public preschools and thirty-two parents of the children who attend these schools. Participants’ opinions were collected by using structured questionnaires. During the analysis phase, qualitative research methods have been used, teachers and parents responses were examined by content analysis. Results of this study revealed that parents and teachers have similar opinions about home visits. Teachers indicated that they are planning home visits primarily to obtain detailed information about the child and family, and then to strengthen school-parent communication. Parents expectations from home visits are primarily exchanging of information about the children and teacher evaluations by observing children in their home environment. Teachers and parents stated that home visits give opportunities to know each other, develop school-family collaboration, enhance intimacy and relation between teacher-parent and child, and during the home visits teachers and parents were comfortable while expressing themselves. Both teachers and parents stated that home visits are efficient and the visiting atmosphere is warm and positive

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde ev ziyaretlerine ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya, Ankara, Mersin ve Manisa illerinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 32 öğretmen ve çocukları bu kurumlara devam eden 32 ebeveyn oluşturmuştur. Katılımcıların görüşleri yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, öğretmenlerin ve ebeveynlerin cevapları içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları; öğretmen ve ebeveynlerin, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan ev ziyaretlerine yönelik birbirine benzer görüşlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenler, öncelikle çocuk ve aile hakkında detaylı bilgi edinmek ve sonra okul-aile iletişimini güçlendirmek için ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtirlerken, ebeveynler ev ziyaretlerinden beklentilerinin, öncelikle çocuk ile ilgili bilgi alış-verişinde bulunma ve öğretmenin çocuğu ev ortamında da gözlemleyerek değerlendirmeleri olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen ve ebeveynler, ev ziyaretlerinin en çok aile ve öğretmenin birbirlerini tanımalarına fırsat verdiğini, okul-aile işbirliğini geliştirdiğini, öğretmen-veli ve çocuk arasındaki iletişimi ve samimiyeti artırdığını ve ev ziyaretleri sırasında öğretmen ve velinin kendilerini rahat ifade ettiklerini bildirmişlerdir. Hem öğretmenler hem de ebeveynler, gerçekleştirilen ev ziyaretlerini verimli bulduklarını, ziyaretlere olumlu ve sıcak baktıklarını ifade etmişlerdir.

 • Abbak, B. S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Aile Katılımı Etkinliklerinin Anasınıfı Öğretmenleri ve Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve Velilerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Aile Katılımı Çlışmalarına İlişkin Görüşleri.Yüksek Lisans Tezi.Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Argon,T.,ve Kıyıcı, C. (2012) İlköğretim Kurumlarında Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95.
 • Bahçeli Kahraman, P.ve Taner Derman, M.(2012).The Views of Primary and Preschool Education Teachers About Home Visiting:A Study in Turkey. The Online Journal of Counselling and Education, 106.
 • Büyüköztürk, Ş.,Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E.,Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrd, D.( 2012). Conducting Successful Home Visits in Multicultural Communities. Journal of Curriculum and Instruction, 6(1), 43-54.
 • Cavkaytar, A. (2000). Okul Öncesi Eğitimde Okul, Aile, Çevre İşbirliği. Yayımlandığı Kitap Ş. Yaşar (Editör), Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri (133-143). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Çağdaş, A., ve Seçer, Z. (2004). Mutlu ve Sağlıklı Yarınlar İçin Anne – Baba Eğitimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö.(2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1) , 1-17.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Çelik, N.(2005).Okul- Aile İşbirliğinde Yaşanan Sorunlar.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdoğan,Ç., ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(3), 399-431.
 • Foster, M. A., Lambert, R., Abbott-Shim, M., McCarty, F., ve Franze, S. (2005). A Model of Home Learning Environment and Social Risk Factors in Relation to Children’s Emergent Literacy and Social Outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 20, 13–36.
 • Gülcan, M., ve Taner, N. (2011). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Ev Ziyaretinin Okul Başarısına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 129 –144.
 • Gürsimsek, I. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı ve Psiko-Sosyal Gelisim. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 125–144.
 • Güven, G. (2011). Farklı Eğitim Modelleri Kullanılarak Uygulanan Aile Egitim ve Aile
 • Katılım Programlarının Okul Öncesi Ögretmenlerinin Uygulamalarına ve Ebeveynlerin Görüslerine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamıs Doktora Tezi.Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hebbeler, K., ve Downie, S.(2002). Inside The Black Box of Home Visiting: A Qualitative Analysis of Why İntended Outcomes Were Not Achieved. SRI International (28-51). CA, USA.
 • Kaysılı-Keçeli, B.(2008).Akademik Başarının Arttırılmasında Aile Katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83.
 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Rehberi-OBADER. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Meyer, J.A., ve Mann, M.B. (2006). Teachers’ Perceptions Of The Benefits Of Home Visits For Early Elementary Children. Early Childhood Education Journal, 34(1),93-97.
 • Ömeroğlu, E. ve Can Yaşar, M. (2005). Okul Öncesi Egitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlıgında Egitim Dergisi, (62), 3.
 • Özcan,Ç. (2012). Okul Öncesinde Aile Katılımı İle Çocukların Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Arasındaki İlişkinin Anne-Baba Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Sheldon, S. B. (2003). Linking School-Family-Community Partnerships in Urban Elementary School to Student Achievement on State Tests. The Urban Review, 35(2), 149-165.
 • Şahin Tezel, F. ve Turla, A. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Aile Katılımı Çalışmalarının İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı ve Bildiri Kitabı. 1, 379-392.
 • Ünüvar, P. (2010). Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Ebeveyn Ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719-730.
 • Weiss, H.B., Caspe, M. ve Lopez, M.E. (2006). Family Involvement in Early Childhood Education.HarwardFamily Researh Project (HFRP). <http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/family-involvement-in-early-childhood-education> (2014, Temmuz 18)
 • Yıldırım A.,ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Ev Ziyaretlerinin İşlevselliğinim Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nevşehir İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Semra ERKAN

Author: İlknur TARMAN

Author: İşıl ÖMRÜUZUN

Author: Yekta KOŞAN

Author: Nilüfer KURU

Author: Sabiha KAYMAK

Dates

Publication Date : September 17, 2015

Bibtex @ { gefad91216, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {307 - 332}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ERKAN, Semra and TARMAN, İlknur and ÖMRÜUZUN, İşıl and KOŞAN, Yekta and KURU, Nilüfer and KAYMAK, Sabiha} }
APA ERKAN, S , TARMAN, İ , ÖMRÜUZUN, İ , KOŞAN, Y , KURU, N , KAYMAK, S . (2015). OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 307-332 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6772/91216
MLA ERKAN, S , TARMAN, İ , ÖMRÜUZUN, İ , KOŞAN, Y , KURU, N , KAYMAK, S . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 307-332 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6772/91216>
Chicago ERKAN, S , TARMAN, İ , ÖMRÜUZUN, İ , KOŞAN, Y , KURU, N , KAYMAK, S . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 307-332
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Semra ERKAN , İlknur TARMAN , İşıl ÖMRÜUZUN , Yekta KOŞAN , Nilüfer KURU , Sabiha KAYMAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 332 VL - 35 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ %A Semra ERKAN , İlknur TARMAN , İşıl ÖMRÜUZUN , Yekta KOŞAN , Nilüfer KURU , Sabiha KAYMAK %T OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 2 %R %U
ISNAD ERKAN, Semra , TARMAN, İlknur , ÖMRÜUZUN, İşıl , KOŞAN, Yekta , KURU, Nilüfer , KAYMAK, Sabiha . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 2 (September 2015): 307-332 .
AMA ERKAN S , TARMAN İ , ÖMRÜUZUN İ , KOŞAN Y , KURU N , KAYMAK S . OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(2): 307-332.
Vancouver ERKAN S , TARMAN İ , ÖMRÜUZUN İ , KOŞAN Y , KURU N , KAYMAK S . OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(2): 332-307.