Year 2015, Volume 35 , Issue 2, Pages 267 - 281 2015-03-14

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mustafa ERBAŞ [1] , Hüseyin ÜNLÜ [2] , Tuğba DAVARCI [3]


The study aims to determine self-esteem levels of teacher candidates and to examine that in terms of gender and being interested in sport variables. Study group is comprised by 453 teacher candidates consist of 232(51%) female and 221 (49%) male (Xage=21.75±2.06). Self-Esteem Scale is applied to the students as a data collection tool. In data analysis, one-way variance analysis and t-test for determining difference between arithmetic averages in independent groups are applied. According to the findings; generally the self-esteem level of the teacher candidates were found to be high. As a result of research, it is concluded that physical education and sport activities have positive effect on self-esteem as well as on many fields; and the level of taking part in activities has effect on self-esteem levels

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi ve cinsiyet, sporla ilgilenme değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma grubunu, toplam 453 öğretmen adayı oluşturmuştur (Myaş=21.75±2.06). Veri toplama aracı olarak Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizlerinde, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız guruplarda aritmetik ortalamalar arası farkı belirlemeye yönelik t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin birçok alanda olduğu gibi, benlik saygısı üzerinde de pozitif etkisi olduğu, faaliyetler içerisinde bulunma düzeylerinin, benlik saygısı düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

 • KAYNAKÇA
 • Abbasoğlu, E., ve Öncü, E. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2) 407-425.
 • Aşçı, H.F., Gökmen, H., Tiryaki, G., Öner, U.( 1993). Liseli Erkek Sporcuların ve Sporcu Olmayanların Benlik Kavramları. Spor Bilimleri Dergisi, 4(1): 34-43.
 • Aşçı, H. F. (1999). Benlik Kavramı ve Spor. Ankara: BağırganYayınevi.
 • Aşçı, H. F. (2004). Benlik Algısı ve Egzersiz. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 233-266.
 • Aslan, D., ve Akyol, A.K. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60.
 • Aðalsteinsson, R.I., Frímannsdóttir, I.B., Konráðsson, S. (2013). Teachers' Self-Esteem and Self-Efficacy. Scandinavian Journal of Educational Research, 58(6), 540-550.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bayraktar, M., Sayıl, M., Kumru, A. (2009). Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum Değişkenlerinin Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), 48-63.
 • Brown, J. D., Dutton, K. A., ve Cook, K. E. (2001). From The Top Down: Self-Esteem And Self-Evaluation. Cognition & Emotion, 15(5), 615-631.
 • Can, S. (2014). Analysis Of Self-Esteem And Perfectionism In Undergraduate Student Athletes. International Journal of Academic Research, 6(2), 10-16.
 • Cengil, M. (2009). Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(15), 77-102.
 • Chen, S. J., Chiu, C. H., ve Huang, C. (2013). Self-Esteem And Depression In A Taiwanese Population: A Meta-Analysis. Social Behavior And Personality: An International Journal, 41(4), 577-586.
 • Coleman, J.C., ve Hendry, L.B. (1990). The Nature Of Adolescence (2nd Ed). London: Routledge
 • Dilmaç, B., ve Ekşi H. (2012). Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin Ve Özgeci Davranışlarının Mesleki Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82.
 • Doğan, T. (2011). İki Boyutlu Benlik Saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162), 126-137.
 • Dursun, Ö., Cuhadar, C., ve Tanyeri, T. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 131-142.
 • Erşan, E.E., Doğan, O., ve Doğan, S.(2009). Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi. Klinik Psikiyatri, 12, 35-42.
 • Ferkany, M. (2008). The Educational Importance of Self‐Esteem. Journal of Philosophy of Education, 42(1), 119-132.
 • Finez, L., Berjot, S., Rosnet, E., Cleveland, C., ve Tice, D.M.(2012). Trait Self-Esteem and Claimed Self-Handicapping Motives in Sports Situations. Journal of Sport Science, 30(16), 1757-1765.
 • Gencer, E., ve İlhan, E.L. (2012). Examining Badminton Athletes’ Self Esteem. Niğde Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 94-101.
 • Hein, V., ve Caune, A. (2014). Relationships Between Perceived Teacher’s Autonomy Support, Effort And Physical Self-Esteem. Kineziologija, 46(2), 218-226.
 • Kamal, A.F., Blais, C., Kelly, P., ve Exratnt, K.( 1995). Self- Esteem Attributional Components of Athletes Versus Nonathletes. International Journal of Sport Psychology, 26(2), 189-195.
 • Karataş, Z. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Becerileri ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 97-114.
 • Koç, M. (2010). Demografik Özellikler ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Amprik Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar Dergisi, 46, 35-58.
 • Korkmaz, N.H. (2007).Yaz Spor Okulları ile Çocukların Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 49-65.
 • Lee, Z. W. Y. ve Cheung, C. M. K. (2014). Problematic use of social networking sites: the role of self-esteem. International Journal of Business and Information, 9(2), 143-159.
 • Özbudak, Z., Oksal, A. (2012). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının mesleki benlik saygı düzeyleri ile fen bilimlerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize.
 • Özmenteş, G. (2014). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler.Education & Science/Egitim ve Bilim, 39(171), 138-152.
 • Özşaker, M., Canpolat, M., ve Yıldız, L. (2011). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Eğitim İnançları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 155-164.
 • Parmaksız, İ., ve Avşaroğlu, S. (2012). Examining The Teacher Candidates’ Level Of Optimism And Styles Of Coping With Stress According To Their Self Esteem Levels. Elementary Education Online, 11(2), 543-555.
 • Pehlivan, Z.(2010).Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Benlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-141.
 • Piji-Küçük, D.(2013). Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 257-270.
 • Super, D.E., Starishewsky, R., Martin, N., ve Jordaan, J.P. (1963). Career development: self-concept theory. New York: College Entrance Examination Board.
 • Tafarodi, R. W., ve Swann, W. B. Jr. (2001). Two-Dimensional Self Esteem: Theory and Measurement. Personality and Individual Differences, 31 (5), 653–73.
 • Thompson, M. N., ve Subich, L. M. (2006). The Relation Of Social Status To The Career Decision-Making Process. Journal of Vocational Behavior, 69(2), 289-301.
 • Weinberg, R. S., Gould, D., ve Jackson, A. (1980). Cognition And Motor Performance: Effect Of Psyching-Up Strategies On Three Motor Tasks. Cognitive Therapy and Research, 4(2), 239-245.
 • Yıldız, M., Dilmaç, B. ve Deniz, M. E. (2013). Analysis Of The Relation Between Self-Esteem And Values Held By Candidate Teachers. Elementary Education Online, 12(3), 740-748.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa ERBAŞ

Author: Hüseyin ÜNLÜ

Author: Tuğba DAVARCI

Dates

Publication Date : March 14, 2015

Bibtex @ { gefad91143, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {267 - 281}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ERBAŞ, Mustafa and ÜNLÜ, Hüseyin and DAVARCI, Tuğba} }
APA ERBAŞ, M , ÜNLÜ, H , DAVARCI, T . (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 267-281 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6772/91143
MLA ERBAŞ, M , ÜNLÜ, H , DAVARCI, T . "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 267-281 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6772/91143>
Chicago ERBAŞ, M , ÜNLÜ, H , DAVARCI, T . "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 267-281
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Mustafa ERBAŞ , Hüseyin ÜNLÜ , Tuğba DAVARCI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 281 VL - 35 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Mustafa ERBAŞ , Hüseyin ÜNLÜ , Tuğba DAVARCI %T Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 2 %R %U
ISNAD ERBAŞ, Mustafa , ÜNLÜ, Hüseyin , DAVARCI, Tuğba . "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 2 (March 2015): 267-281 .
AMA ERBAŞ M , ÜNLÜ H , DAVARCI T . Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(2): 267-281.
Vancouver ERBAŞ M , ÜNLÜ H , DAVARCI T . Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(2): 281-267.