Year 2015, Volume 35 , Issue 1, Pages 87 - 108 2015-03-09

Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Mehmet ÖZERBAŞ [1] , Nurtaç BENLİ [2]


The current research aims to determine the effects of blended learning environment on students' academic achievement and attitudes. Mixed-method research was employed in this research. The study group was 32 student from the 5th graders. In this study, for the collection of quantitative data, achievement test and attitude scale were used. Semi-structured interview form was used for qualitative data collection. On one factor, for repeated measure, two factor ANOVA is used in the analysis of quantitative data. Descriptive analysis method was used for qualitative data. According to the findings of the study, the experimental group students to whom blended learning method was applied were more successful in science and technology course then the students in control group who were trained in accordance with the traditional learning method. Considering the interviews with the students, they stated that they learned better with blended learning and understood well. It was observed that there was a positive increase of the experimental group students’ attitudes about blended learning towards to science and technology course compared to the control group students’. These results of the research have been interpreted as blended learning method was a positive factor on student’s academic achievement and their attitudes towards to course

Araştırmanın amacı blended öğrenme ortamının öğrenci akademik başarı ve tutumları üzerine olan etkisini belirlemektir. Araştırma karma yöntem çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 5. Sınıfta öğrenim gören 32 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, nicel verilerin toplanması için başarı testi ve tutum ölçeği” kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, blended öğrenme ortamının uygulandığı deney grubu öğrencileri, kontrol grubu öğrencilerine göre fen ve teknoloji dersinde daha başarılı oldukları görülmüştür. Öğrencilerle yapılan görüşmede öğrenciler blended öğrenme ile daha iyi öğrendiklerini, konuları daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Blended öğrenme ortamının uygulanmasıyla, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre derse karşı tutumlarında önemli bir artışın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, blended öğrenme ortamının, öğrenci başarısı ve derse karşı olumlu tutumlarının gelişmesinde önemli bir etken olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

 • Balaman, F. (2010), Blended öğrenme modelinin öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
 • Bersin, J. (2004). The blended learning book. Best Practices, Proven.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, E:A., Karadeniz, Ş. Ve Demirci, F. (2007). Bilimsel Araştırma Ortamları. Ankara: Pegem.
 • Delialioğlu, O. & Yıldırım, Z. (2008). Design and development of a technology enhanced hybrid instruction based on MOLTA model: Its effectiveness in comparison to traditional instruction. Computers & Education, 51, 474-483
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.
 • Karaman, S., Üstün Ö., Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2009). Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı. 11-13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, ŞANLIURFA.
 • Kerres, M. & Witt, C. (2003). A Didactical Framework for the Design of Blended Learning Arrangements. Journal of Educatinol Media, 28(2-3).
 • Kirişoğlu, S. (2009). Fen Laboratuar Derslerinde Blended Öğrenme Etkinliğinin Çeşitli Boyutlarda İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • Koşar, E., Çiğdem, H. & Coşkunserçe, O. (2009). Bilgisayar derslerinde karma öğrenme yaklaşımı. 9th International Educational Technology Conference. Ankara, Turkey: Hacettepe University.
 • Ocak, M.A., Üstün, A.B. & Apaydın, S.M.F. (2010). Harmanlanmış öğrenme Ortamlarında Etkileşimsel İlişkinin Akademik Başarıya Etkisi: Alanyazın İncelemesi. 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Orhan, F., Altun, S. A. & Kablan, Z., (2004). Karma öğrenme (blended learning) Ortamına Dayalı Bir Uygulama: Yıldız Teknik Üniversitesi örneği. 4th International Educational Technology Conference. Sakarya, Türkiye: Sakarya Üniversitesi.
 • Perkins, D.N. (1999). The many faces of constructivism, educational leadership.Educational Leadership, 57(3), 6-11
 • Robinson, R. A. (2004). Selected faculty experiences in designing and teaching blended learning courses at Brigham Young Universty. UMI Number: 3147153.
 • Rootzén H. (2006). Learning objects and blended learning: an example of a continuing education course. International Conference on Teaching Statistics. Salvador, Bahia, Brezilya.
 • Sloman, M. (2003). Training in the age of the learner. London, UK: Chartered Institute of Personnel and Development.
 • Şahin, T. Özlem S. & Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Derslerine Karsı Tutumları, Akademik Benlik Kavramları ve Bilişsel Öğrenme Düzeyleri. Ankara: EARGED Destek Araştırmaları Projeleri.
 • Tekin, H.(1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (7.baskı). Ankara: Yargı Yayınları.
 • Uluyol, Ç. & Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 60- 84.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı ve Doyuma Etkisi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Usta, E. & Mahiroğlu, A. (2008). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme Ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 1-15.
 • Ünsal,H. (2007). Blended Öğrenme Etkinliğinin Çoklu Düzeyde Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Üstün, A. (2011). Böte Öğretim Elemanlarının Blended Öğrenme Ortamlarında Verilen Dersler Hakkındaki Görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Wilson, D., & Smilanich, E. (2005). The other blended learning. A Classroom- Centered Approach. Pfeiffer, San Francisco.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet ÖZERBAŞ

Author: Nurtaç BENLİ

Dates

Publication Date : March 9, 2015

Bibtex @ { gefad91139, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {87 - 108}, doi = {}, title = {Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZERBAŞ, Mehmet and BENLİ, Nurtaç} }
APA ÖZERBAŞ, M , BENLİ, N . (2015). Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 87-108 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91139
MLA ÖZERBAŞ, M , BENLİ, N . "Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 87-108 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91139>
Chicago ÖZERBAŞ, M , BENLİ, N . "Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 87-108
RIS TY - JOUR T1 - Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi AU - Mehmet ÖZERBAŞ , Nurtaç BENLİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 108 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi %A Mehmet ÖZERBAŞ , Nurtaç BENLİ %T Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZERBAŞ, Mehmet , BENLİ, Nurtaç . "Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 1 (March 2015): 87-108 .
AMA ÖZERBAŞ M , BENLİ N . Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 87-108.
Vancouver ÖZERBAŞ M , BENLİ N . Blended Öğrenme Ortamının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 108-87.