Year 2015, Volume 35 , Issue 1, Pages 27 - 46 2015-03-06

Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları

Gülin KARABAĞ [1]


In this study, it was aimed to determine the attitudes of pre-service history teachers towards creative drama. The sample of the study consist of 20 pre-service history teachers (female and male) who were at the third year of their undergraduate degree of History Teaching in Faculty of Education at Gazi University, Ankara. In this study, the sample group took the elective “Creative Drama in History Teaching” course during 14 weeks in the 2013-2014 teaching session. During this time, the pre-service history teachers experienced the basic concepts of creative drama, the process of creative drama and the techniques of it in general. The creative drama attitude scale (CDAS) by Okvuran was applied as a pre-test and post-test to pre-service history teachers to determine their attitudes towards creative drama. SPSS15 (Statistical Package for Social Sciences) program was used to analyze the quantitative data. The results showed that the difference between pre-test scores and post-test scores of creative drama attitude scale was statistically significant. This positive change in the attitude of pre-service teachers indicates that the pre-service teachers will give place to this method by continuing this positive attitude in their lessons in the future. This is also considered as a positive development in terms of history teaching. According to the results of the YDTÖ pretest, there are no statistically significant differences for the gender variable, but the results of posttest are shown that there are statistically significant differences in favor of men. Some suggestions are also presented regarding the results of this study in order to shed light on the future research

Bu çalışmada, tarih öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan 8’i kız ve 12’si erkek olmak üzere toplam 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar, 14 hafta boyunca seçmeli ders olan “Yaratıcı Drama Öğretimi” dersini almışlardır. Uygulamalar sırasında, tarih öğretmen adayları yaratıcı drama yöntemi sürecinin ve tekniklerinin nasıl olduğunu deneyimlemişlerdir. Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, Okvuran tarafından geliştirilen Yaratıcı Drama Tutum Ölçeği (YDTÖ) ön test ve son test şeklinde verilmiştir. Çalışmalardan elde edilen nicel verilerin analizi için istatistiksel paket program SPSS15 (Statistical Package for Social Sciences) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, YDTÖ ön test son test puan farklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının tutumlarındaki bu pozitif değişim, öğretmenlerin bu olumlu tutumlarını sürdürerek derslerinde bu yönteme yer vereceklerine işaret etmektedir. Bu da tarih öğretimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  YDTÖ ön test sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, ancak son test sonuçlarına göre erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Gelecek çalışmalara ışık tutması bakımından bu çalışmanın sonuçları ile ilgili bazı öneriler de sunulmuştur.

 • Adıgüzel, H. Ö. (2010). Eğitimde yaratıcı drama. Naturel Yayınevi, Ankara.
 • Altıkulaç, A. (2008). 8. sınıf T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde bir öğretim tekniği olarak “drama”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altıkulaç, A. ve Akhan, N. E., (2010) 8. sınıf İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.
 • Altıntaş E. ve Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4), 287-295.
 • Bantock, G. (1967). Education, culture and the emotion. Faber Publishing, Londra.
 • Barton, K.C. ve Levstik, L. (1998). It wasn’t a good part of history: national identitiy and students’ explanations of historical significance. Teachers College Record, 99, 478-513.
 • Başcı, Z. ve Gündoğdu, K. (2011). The attitudes and opinions of prospective teachers related to drama course: the case of Ataturk University. İlköğretim Online, 10(2), 454-467.
 • Berk, N. A., (2012a). Ortaöğretim 11. sınıf T. C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel canlandırma uygulaması: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Berk, N. A., (2012b). Tarihsel canlandırmanın tanımı, sınıflandırılma çabası, tarih eğitimi ile olan ilişkisi. Turkish Studies, 7(3), 75-95.
 • Bertiz, H., Bahar, M. ve Yeğen, G. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumları ve yöntemin fen ve teknoloji eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 483-509.
 • Brooks, R., M. Aris, ve I. Perry (1993). The effective teaching of history. Longman Publishing, Harlow.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Ceylan, Ş. ve Ömeroğlu, E. (2011) Okul öncesi eğitimi öğretmenliği programındaki öğrencilerin ve dersi veren öğretim elemanlarının okul öncesi eğitimde drama dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 225-242.
 • Culpin, C. B. (1984). Language, learning and thinking skills in history. Teaching - History, 39, 24-28.
 • Çelikkaya, T. (2014). The views and suggestions of sovial studies teachers about the implementation of drama method. Educational Research and Review, 9(15), 523-530.
 • Çetingöz, D. (2012). Okulöncesi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 131-142.
 • Doğan H. (2006). İlköğretim okullarında T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde rol oynama yönteminin öğrenme düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Downey, M. T. ve Levstik, L. (1992). Teaching and learning history, (Ed. J.P. Shaver) Handbook of research on social studies teaching and learning, Macmillan Publishing Company, New York, 400-410.
 • Duckworth, J. (1972). Imagination in teaching history. Teaching History, 2, 49-52.
 • Dulberg, N. R. (1998). Perspective-taking and empathy in history and social studies: a study of fifth grade students’ thinking. Yayımlanmamış Doktora Tezi. University of California, Berkeley.
 • Duveen, J. ve Solomon, J. (1994). The great evolution trial: use of role-play in the classroom. Journal of Research in Science Teaching, 31(5), 575-582.
 • Erdil, A. D. (2007). İlköğretim T. C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde dramanın akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Güven, A. (2005). İlköğretim okulları sosyal bilgiler dersindeki tarih konularında yaratıcı drama kullanımı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 454 461.
 • Hamurcu, H. (2009). Attitudes of class teacher department students towards drama. E- Journal of New World Sciences Academy, 1C0094, 4(4), 1257–1273.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar, ilkeler, teknikler. (10.Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders ilk çağ tarih konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kırmızı F. S. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 95-109.
 • Kocaman P., Dolmacı, M. ve Bur, B. (2013). Identifying and comparing the attitudes of 1st, 2nd, 3rd and 4th grade elt students towards drama activities. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 200-212.
 • Oğuz, A. ve Altun, E. (2013). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumlarına ve utangaçlık düzeylerine etkisi. International Journal of Social Science, 6(6), 37-52.
 • Oğuz, A. ve Altun, E. (2011). Öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. International Conference on New Trends in Education and Their Implications Bildiri Kitabı, 27-29 Nisan, Antalya, 1545-1552.
 • Okvuran, A. (2000). Yaratıcı dramaya yönelik tutumlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Safran, M. (1993). Değişik öğretim basamaklarında tarih dersine ilişkin tutumlar üzerine bir araştırma. Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • San, İ. (2002a). Yaratıcı drama - eğitsel boyutları. Yaratıcı Drama/1985-1995/ Yazılar. 1. Cilt. Naturel Yayınevi, Ankara.
 • San, İ. (2002b). Eğitimde yaratıcı drama. Yaratıcı Drama/1985-1995/ Yazılar. 1.Cilt. Naturel Yayınevi, Ankara.
 • Sherif, M. ve Sherif, C. W. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş II. (Çev: Mustafa Atakay ve Aysun Yılmaz), Sosyal Yayınlar, İstanbul.
 • Şimşek, A. E. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde drama tekniğinin kalıcılığın artırılmasında kullanılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3). 461-486.
 • Tonga, P. S. (2014) Yaratıcı Drama İle Tarihe Yolculuk, Cinius Yayınevi, İstanbul.
 • Turan İ., Kuğuoğlu İ. H. ve Albayrak, O. (2012). Öğretmen adaylarının drama öz yeterliği ve coğrafya, tarih ve vatandaşlık bilgileri konularında drama kullanımı. NWSA-Education Sciences, 7(3), 1004-1016.
 • Ünal, E. (2004). Celal Bayar Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin ilköğretimde drama derslerine ilişkin tutumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(2), 1-15.
 • Yalçın, M. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersinin yaratıcı drama yöntemi ile verilmesinin dersin öğrenilmesine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Yurtalan, E. (2005). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde drama tekniğinin kullanılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • May, T. ve Williams, S. (1987) Empathy-a case of apathy?, Teaching History, 49, 11- 16.
 • Thompson, F. (1983) Empathy: an aim and a skill to be developed , Teaching History, 37, 22-26.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülin KARABAĞ

Dates

Publication Date : March 6, 2015

Bibtex @ { gefad91134, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {27 - 46}, doi = {}, title = {Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {KARABAĞ, Gülin} }
APA KARABAĞ, G . (2015). Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 27-46 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91134
MLA KARABAĞ, G . "Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 27-46 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91134>
Chicago KARABAĞ, G . "Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 27-46
RIS TY - JOUR T1 - Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları AU - Gülin KARABAĞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 46 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları %A Gülin KARABAĞ %T Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD KARABAĞ, Gülin . "Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 1 (March 2015): 27-46 .
AMA KARABAĞ G . Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 27-46.
Vancouver KARABAĞ G . Tarih Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 46-27.