Year 2015, Volume 35 , Issue 1, Pages 153 - 176 2015-03-03

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi

Hasan Temel [1] , Sefa Dündar [2] , Ali Şenol [3]


In this study it was aimed to reveal the difficulties derived from mathematical concepts or words faced by science and technology teachers, to identify the solutions that they use in order to eliminate those difficulties and how it is important to integrate science and mathematics. Case study method based on qualitative approach was used in the study. Semi-structured interview as data collection tool was used in the study that was conducted with 6 science and technology teachers working in different parts of Turkey (5 different regions) in 2012-2013 academic year. The data that were transformed into texts at the end of the interview process were analyzed through content analysis. As a result of the data analysis, 4 themes were identified. It was revealed that teachers faced conceptual and operational difficulties regarding mathematics in classes. It was indicated that science and mathematics teachers spend individual efforts and collaborate with other teachers in order to resolve the difficulties. Interpretations and suggestions were made through the evaluations on the themes

Bu çalışmada, Fen ve teknoloji öğretmenlerinin matematiksel kavram veya ifadelerden kaynaklı yaşadıkları güçlüklerin ortaya konulması, öğretmenlerin bu güçlükleri ortadan kaldırmak için başvurdukları çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve bu güçlüklerin giderilmesinde fen ve matematik entegrasyonun neden gerekliliğin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel yaklaşıma dayanan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde (5 farklı bölge) öğretmenlik yapan 6 fen ve teknoloji dersi öğretmeniyle yürütülen araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeler sonucunda bilgisayar ortamına aktarılarak metin haline dönüştürülen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda dört tema belirlenmiştir. Öğretmenlerin derslerde matematikle ilgili kavramsal ve işlemsel güçlüklerle karşılaştıkları görülmüştür. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin karşılaşılan güçlükleri gidermek için bireysel çaba harcadıkları ve diğer öğretmenlerle iş birliği yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen temalar üzerinde değerlendirmeler yapılarak yorum ve önerilerde bulunulmuştur.

 • American Association for the Advancement of Science. (1989). Project 2061. Science for All Americans. Washington, D.C.: Author.
 • Avcı, Ö. (2006). Van il merkezinde ilköğretim II. kademe fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Aydın, F. & Temel H. (2012). Fen ve teknoloji dersi ile matematik dersinin entegrasyonunun sağlanması: üslü sayılar örneği. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (27-29 Eylül 2012). Bolu.
 • Aydın, A. (2011). Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bazı matematik kavramlarına yönelik hatalarının ve bilgi eksiklerinin tespit edilmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Dergisi, 13(1), 78-87.
 • Aydoğan, S. & Güneş, B. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-123.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal. 90(4), 449-466.
 • Ball, D., Bass, H. & Hill, H. (2004). Knowing and using mathematical knowledge in teaching: learning what matters. Paper presented to the South African Association of Mathematics, Science and Technology Education, Cape Town, South Africa, January 14, 2004.
 • Berlin, D.F. & White, A.L. (2001). Science and mathematics together: Implementing a theoretical model. Science Educator, 10(1), 50-57.
 • Bingölbali, E. & Özmantar M., F. (2012) İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar Ve Çözüm Önerileri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brookhart, S., Walsh, J. & Zientarski, W. (2006). The dynamics of motivation and effort for classroom assessments in middle school science and social studies. Applied Measurement in Education,. 19(2) 151-184.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cankoy, O. (2009). Kavram Yanılgısı Nedir? Erişim Adresi: http://www.aoa.edu.tr/cankoy/Kavram%20Yan%C4%B1lg%C4%B1s%C4%B1 %20Nedir.doc Erişim Tarihi: 15.01.2013
 • Cengiz, E., Uzoğlu, M., & Daşdemir, İ. öğretmenlere göre fen ve teknoloji dersindeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 393-418.
 • Çavaş, B. (2002). İlköğretim 6. ve 7. Sınıflarda Okutulan Matematiğe Dayalı Fen Konularında Yaşanan Sorunlar, Matematiğin Bu Sorunlar İçerisindeki Yeri ve Bu Sorunların Giderilmesinde Teknolojinin Rolü ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çeken, R. & Ayas, C. (2010) İlköğretim fen ve teknoloji ile sosyal bilgiler ders programlarında oran ve orantı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 669-679.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 5. Baskı. Trabzon.
 • Douville, P., Pugalee, D. K. & Wallace, J. D. (2003). Examining instructional practices of elementary science teachers for mathematics and literacy integration. School Science and Mathematics, 103(8), 388–396.
 • Friend, H. (1985). The effect of science and mathematics ıntegration on selected seventh grade students’ attitudes toward and achievement in science. School Science and Mathematics, 85(6), 453–461.
 • Furner, J.M. & Kumar, D.D. (2007). The mathematics and science ıntegration argument: a stand for teacher education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(3), 185-189.
 • Haigh, W., & Rehfeld, D. (1995). Integration of secondary mathematics and science methods course: A model. School Science and Mathematics, 95(5), 240–247.
 • Howson, G., Keitel, C., & Kilpatrick, J. (1981). Curriculum development in mathematics. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 • Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama etkisi: becerisinin Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • “Yaşamımızdaki sürat örneği”.
 • Knapp, N. P., & Peterson, P. L. (1995). Teachers' interpretations of "CGI" after four years: meanings and practices. Journal for Research in Mathematics Education, 26(1), 40-65.
 • Koehler, M. S., & Grouws, D. A. (1992). Mathematics teaching practices and their effects. In A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, A project of the National Council of Teachers of Mathematics (s. 15-125), New York: Macmillan.
 • Kumar, D.D. & Sherwood, R.D. (1997). Hypermedia in science and mathematics: Applications in teacher education, problem solving and student testing. Journal of Educational Computing Research, 17(3), 249-262.
 • La Turner, R. (2000). Teacher academic preparation and commitment to teach math and science. Teaching and teacher education, 18, 653.
 • McBride, J. W. & Silverman, F. L. (1991). Integrating elementary/middle school science and mathematics. School Science and Mathematics, 91(7), 285–92.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM.
 • National Research Council. (1990). Reshaping school mathematics. A philosophy and framework for curriculum. Washington, D.C. National Academy Press.
 • National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, D.C. National Academy Press.
 • Oliver, A. (1989), Handling Pupils’ minconceptions. Presidential Adres Delivered at the Thirteenth National Convention on Mathematics. Physical Science and Biology Education, Pretoria, 3-7 July 1989.
 • Özdemir, N. (2006). İlköğretim 2. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Rasmussen, C. L. (1998) Reform in differential equations: A case study of students’ understandings and difficulties. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University, Calumet.
 • Rogers, M. Volkmann, M. & Abell, S. (2007). Science and mathematics: a natural connection. Science and Children. 45(2), 60-61.
 • Roth, W. (2005). Talking science: language and learning in science classrooms. Lanham, Maryland: The Rowman ve Littlefield Publishing Group, Inc.
 • Ryan, R. & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55(1) 68-78.
 • Schulman, L. & Schulman, J. (2004). How and what teachers learn: A shifting perspective. Journal of Curriculum Studies. 36(2) 257-271.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sosniak, L. A., Ethington, C. A., & Varelas, M. (1991). Teaching mathematics without acoherent point of view: Findings from the IEA Second International Mathematics Study. Journal of Curriculum Studies, 23(2), 119-131.
 • Tall, D. O. & Razali, M. R. (1993) Diagnosing students’ difficulties in learning mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 24(2), 209–222.
 • Tatar E. & Dikici R., (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).
 • Temel H. (2012). İlköğretim 4-8 Fen Ve Teknoloji Ve Matematik Öğretim Programlarının Fen Ve Matematik Entegrasyonuna Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yusof, Y. M. & Rahman, R. A. (2001) Students' difficulties with multiple integration: a preliminary study. 3rd Southern Hemisphere Symposium, South Africa.
 • Zachariades, T., Christou, C., & Papageorgiou, E. (2002) The difficulties and reasoning of undergraduate mathematics students in the identification of functions. Proceedings in the 10th ICME Conference, Crete, Greece.
 • Watanabe, T. & Huntley, M. A. (1998). Connecting mathematics and science in undergraduate teacher education programs: Faculty voices from the Maryland collaborative for teacher preparation. School Science and Mathematics, 98(1), 19- 25.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Temel

Author: Sefa Dündar

Author: Ali Şenol

Dates

Publication Date : March 3, 2015

Bibtex @ { gefad91118, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {153 - 176}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi}, key = {cite}, author = {Temel, Hasan and Dündar, Sefa and Şenol, Ali} }
APA Temel, H , Dündar, S , Şenol, A . (2015). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 153-176 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91118
MLA Temel, H , Dündar, S , Şenol, A . "Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 153-176 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91118>
Chicago Temel, H , Dündar, S , Şenol, A . "Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 153-176
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi AU - Hasan Temel , Sefa Dündar , Ali Şenol Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 176 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi %A Hasan Temel , Sefa Dündar , Ali Şenol %T Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Temel, Hasan , Dündar, Sefa , Şenol, Ali . "Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 1 (March 2015): 153-176 .
AMA Temel H , Dündar S , Şenol A . Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 153-176.
Vancouver Temel H , Dündar S , Şenol A . Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 176-153.