Year 2014, Volume 34 , Issue 3, Pages 563 - 582 2015-03-16

İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi

İşıl ORAN [1] , Yusuf KEMALOĞLU [2] , Çağıl GÖKDOĞAN [3] , Bülent GÜNDÜZ [4] , Cumhur BİLGİN [5]


Early diagnosis of the children with prelingual hearing loss (CPHL) is important for maintenance of developmental steps. Gazi Early Childhood Assessment Tool (GEÇDA) has been developed for the assessment of developmental areas during early childhood. Our purpose was to evaluate its sensitivity to hearing-thresholds, durations of diagnosis, device- use and special education in CPHL. We included 40 CPHL and 40 controls, and observed that CPHL were classified in lowlimit of all areas. The worse hearing is the lower linguistic, cognitive and psychomotorscores are. Additionally when the duration of special education and device-use increases, the scores in the developmental areas are higher. Hence, we may conclude that GEÇDA is practical tool for evaluation of developmental steps in CPHL
Prelingual işitme kayıplılarda, erken tanı ve müdahale, gelişim alanlarında işiten yaşıtlarını yakalamalarını sağlar. Amacımız 1-72 aylık çocuklarda gelişimin değerlendirilebilmesi için geliştirilen Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA)’nın işitme kayıplılarda kullanılıp kullanılamayacağını ve GEÇDA puanlarıyla işitme eşikleri, tanı, cihaz kullanma ve özel eğitim sürelerinin ilişkisini incelemektir. Çalışmaya 40 işitme kayıplı ve 40 kontrol grubu çocuk alınmıştır. Sonuçlar işitme kayıplıların her alanda daha fazla alt sınırda olduğunu göstermiştir. Ayrıca işitme kötüleştikçe dil, bilişsel ve psikomotor puanlar düşmekte, özellikle özel eğitim ve işitme cihazı kullanma süreleri arttıkça gelişim alanlarındaki puanlar artmaktadır. Bu sonuçlar GEÇDA’nın işitme kayıplıların gelişimsel alanlarının takibinde kullanılabileceği konusunda ümit vericidir.
 • Akdaş, F.V. (2007). Çocuklarda Sensorinöral İşitme Kayıpları. Yayımlandığı Kitap O. Çelik (Editör). KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi (63-75). İzmir: Asya Tıp Kitapevi.
 • Alpas, B., Akçakın, M. (2002). Vineland Uyum Davranış Ölçeği: Türk Çocukları (0-47ay) için Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Ankara Üniversitesi.
 • Apuzzo, H.L., Yoshinaga- Itano, C. (1995). Early Identification of Infants with Significant Hearing Loss on the Minnesota Child Development Inventory. Seminers of Hearing, 16, 124-139.
 • American Speech- Language-Hearing Association (ASHA), 2010. Type, Degree, and Configuration of Hearing Loss. Available from http://www.asha.org/
 • Barmak, E. (2010). İşitme Engelinin Erken Tanısının Gelişim Alanlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Belgin, E. (1992). Ülkemizde işitme kayıplarının nedenleri- özel eğitim yaklaşımları. Özel Eğitim Dergisi, 1(2), 6-7.
 • Bolat, H., Bebitoğlu, FG., Özbaş,S., Altınsu, AT., Kose, MR. (2009) National newborn hearing screening program in Turkey: Struggles and Implementations between 2004 and 2008. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology; 73(12), 1621-3.
 • Can, E. (2009). İşitme Kayıplı Türk Çocuklarında Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin Gelişimi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cole, E.B. (1992). Promoting Emerging Speech in Birth to 3 Year-Old Hearing İmpaired Children. The Volta Review, 94, 63-77.
 • Cone – Wessan, B. (2003). Screening and Assesment of Hearing Loss in Infants. Yayımlandığı kitiap M.Spencer, P.E., Marschark (Editörler), Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education (420). New York: Oxford University.
 • Çelikgün, B. (2011). Erken ve Geç İmplante Olan Çocuklarda Okuma, Konuşma ve Dil Gelişiminin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Dienfendorf, A.O. (2002). Detection and Assesment of Hearing Loss in Infants and Children. Yayınlandığı Kitap J. Katz (Editör). Handbook of Clinical Audiology, (469). USA: Lipincott Willms & Wilkins.
 • Ege, P.(1994). Çocuklarda Dil Bozuklukları ve Okul Başarısı. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 1(4), 3-10.
 • Elffenbein, J.L., Hardin – Jones, M.A ve Davis, J.M. (1994). Oral Communication Skills of Chidren Who are Hard of Hearing. Journal of Speech & Hearing Research, 37, 216-226.
 • Garablı, H. (2008). İşitme Kaybı Riski Taşıyan Bebeklerde İşitme Taraması Protokolü. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Genç, A.G., Ertürk, B.B., Belgin, E. (2005). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 109–118.
 • Gündüz, S. (2011). 4-6 Yaş Grubu Erken ve Geç İmplantlı Çocukların Dil Gelişimlerinin 4-6 Yaş Grubu Normal İşitmeye Sahip Çocukların Dil Gelişimleri ile Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Halpin, K.S., Smith, K.Y., ve Chertoff, M.E. (2010). Effects of Universal Newborn Hearing Screening on early Intervention Program for children with Hearing loss, Birth to 3 Yr of Age. American Academia of Audiohy, 21, 169-175.
 • Hepper, P.G. ve Shahidullah, B.S. (1994). Development of Fetal Hearing. Archives of Disease of Children 71, 81-87.
 • Horn, D.L., Pison, D.B. ve Miyamoto, R.T. (2006). Divergence of Fine and Gross Motor Skills in Prelingually Deaf Children: Implicatıons For Cochlear Implantatıon. The Laryngoscope, 116(8), 1500-1506.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kemaloğlu, Y.K. (2007). Çocuklarda işitme kaybının erken tanısının önemi ve Türkiye’de Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı. Türkiye Klinikleri-Pediatrik Bilimler. Pediatrik KBB Özel Sayısı 12(3), 52-66.
 • Kemaloğlu, Y.K. (2008). İşitme Engellilerin Türkiye’deki Durumu ve Sorunları – Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı (s-21-34). Ankara: T.C Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi.
 • Kemaloğlu, Y.K. (2012). Türkiye’de İşitme Kayıplarının ve İşitme Engelinin Genel Görünümü. Türkiye Klinikleri J E.N.T. – Special Topics, 5(2), 1-10.
 • Kiese-Himmel, C. ve Reeh, M. (2006). Assesment of Expressive Vocabulary You Outcomes Hearing Impaired Children With Hearing Aids: Do Billaterally Hearing Impaıred Children Catchup? Journal of Laryngology & Otology, 120(8), 619-626.
 • McLoughlin, J.A. ve Lewis, R.B. (2002). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi. (Çev. F.Gencer). Ankara: Gündüz Yayınevi.
 • Özcebe, E., Sevinç, S. ve Belgin, E. (2005). The ages of suspicion, identification, amplification and intervention in children with hearing loss. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 69(8), 1081-1087.
 • Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (2005). Ankara Gelişim Tarama Envanteri El Kitabı (3. baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Şahlı, A.S. ve Belgin, E. (2011). Ülkemizde işitme kayıplı çocukların profili ve tedavi yaklaşımları. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(2), 82-87.
 • Temel F., Ersoy Ö., Avcı N. ve Turla A.(2004). Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı. Ankara:Rekmay Ltd. Şti.
 • Vikki F. Howard., Betty Williams., Cherly, E. Lepper (2011). Very Young Children with Speech Needs ,(4. Baskıdan Çeviri. Çeviri Editörü: Gönül Akçamete).
 • Vohr, B., Jodoin - Krauzyk, J., Tucker, R., Johnson, M.J., Topol, D. ve Ahlgren , M. (2009). Early Language Outcomes of Early Identified Infants With Parmanent Hearing Loss at 12 to 16 Months of Age Pediatrics, 122, 535-544.
 • Yalaz, K., Anlar, B. ve Bayoğlu, B. (2009). Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Türk Çocukları Standardizasyonu”. Ankara:Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği.
 • Yoshinaga – Itano C, Sedey, A.L., Coulter, D.K. ve Mehl, A.L. (1998). Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics, 102, 1161 -1171.
 • Yoshinaga – Itano, C. ve Apuzzo, H.L. (1998). The development of deaf and hard of hearing children identified early through the high-risk registry. American Annals of the Deaf, 143 (5), 16-24
 • Yoshinaga–Itano, C. (2003). From Screening to Early Identification and Intervention: Discovering Predictors to Successful Outcomes for Children With Significant Hearing Loss. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 8(1):11-30.
 • Zhang, F.H., Jin, X.M., Shen X.M., Wu, H. ( 2006). The Efficacy of Early Interventıon for Infants and Toddlers with Hearing Loss. Zhanghua, Yi, Xue Za Zhi, 86(40), 2836-2840.
 • Şahin-Zeteroğlu, E. (2006). 25-72 Aylar Arasındaki Otistik Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İşıl ORAN

Author: Yusuf KEMALOĞLU

Author: Çağıl GÖKDOĞAN

Author: Bülent GÜNDÜZ

Author: Cumhur BİLGİN

Dates

Publication Date : March 16, 2015

Bibtex @ { gefad91144, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {34}, pages = {563 - 582}, doi = {10.17152/gefad.85597}, title = {İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ORAN, İşıl and KEMALOĞLU, Yusuf and GÖKDOĞAN, Çağıl and GÜNDÜZ, Bülent and BİLGİN, Cumhur} }
APA ORAN, İ , KEMALOĞLU, Y , GÖKDOĞAN, Ç , GÜNDÜZ, B , BİLGİN, C . (2015). İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (3) , 563-582 . DOI: 10.17152/gefad.85597
MLA ORAN, İ , KEMALOĞLU, Y , GÖKDOĞAN, Ç , GÜNDÜZ, B , BİLGİN, C . "İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015 ): 563-582 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6770/91144>
Chicago ORAN, İ , KEMALOĞLU, Y , GÖKDOĞAN, Ç , GÜNDÜZ, B , BİLGİN, C . "İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015 ): 563-582
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi AU - İşıl ORAN , Yusuf KEMALOĞLU , Çağıl GÖKDOĞAN , Bülent GÜNDÜZ , Cumhur BİLGİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17152/gefad.85597 DO - 10.17152/gefad.85597 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 563 EP - 582 VL - 34 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.85597 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.85597 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi %A İşıl ORAN , Yusuf KEMALOĞLU , Çağıl GÖKDOĞAN , Bülent GÜNDÜZ , Cumhur BİLGİN %T İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.85597 %U 10.17152/gefad.85597
ISNAD ORAN, İşıl , KEMALOĞLU, Yusuf , GÖKDOĞAN, Çağıl , GÜNDÜZ, Bülent , BİLGİN, Cumhur . "İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 3 (March 2015): 563-582 . https://doi.org/10.17152/gefad.85597
AMA ORAN İ , KEMALOĞLU Y , GÖKDOĞAN Ç , GÜNDÜZ B , BİLGİN C . İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(3): 563-582.
Vancouver ORAN İ , KEMALOĞLU Y , GÖKDOĞAN Ç , GÜNDÜZ B , BİLGİN C . İşitme Kayıplı Çocukların Gelişimsel Alanlardaki Performans Düzeylerinin Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(3): 582-563.