Year 2014, Volume 34 , Issue 3, Pages 469 - 488 2015-03-02

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları

Gönül GÜNEŞ [1] , Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU [2]


With this study it is aimed to determine the attitudes of pre-service teachers educated in Primary School Mathematics Teaching towards the Instructional Technologies and Materials Design (ITMD) lesson and present their opinions about the gains of the lesson. In this context, the study is conducted with a descriptive approach, and qualitative and quantitative methods are combined. The data of the study is gathered in ITMD classes. 186 pre-service teachers attending the class are participants of the study. As a data gathering device, in order to determine the attitudes of pre-service teachers, “attitude scale for instructional technologies and materials design” and “written opinion form” are used. At the end of the research, in their written opinion forms, preservice teachers stated that the biggest contribution of ITMD lesson for them is giving them the experience and feeling of being a teacher. In ITMD classes, pre-service teachers should be given the opportunity of presenting and sharing their homework
Bu çalışma ile ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” (ÖTMT) dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve dersin kazanımlarına ilişkin düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma betimsel bir yaklaşımla yapılmış, nitel ve nicel yöntemlerin birleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri ÖTMT dersini alan toplam 186 matematik öğretmeni adayı çalışmanın katılımcıları olarak alınmıştır. Veri toplama aracı olarak; öğretmen adaylarının tutumlarını tespit etmek için 5’li likert tipi “öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeği” ve “yazılı görüş formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmeni adayları yazılı görüşlerinde, ÖTMT dersinin kendilerine en büyük katkısının öğretmenlik deneyimi yaşatması ve öğretmenlik duygusu kazandırması olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda araştırma sonucunda matematik öğretmeni adaylarının ÖTMT dersinin yararlı olduğuna kesinlikle katıldıkları ve bu dersten hoşlandıkları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ÖTMT derslerinde öğretmen adaylarının yaptıkları projeleri sınıf ortamında sunmaları ve paylaşmalarının mesleki anlamda gelişimlerine önemli katkı sağladığından dolayı, bu tür uygulamaların devam etmesi önerilmektedir.
Instructional technologies, Materials design, Attitude
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-173.
 • Bektaş F., Nalçacı, A. & Ercoşkun, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 19-31.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, B., Bağçeci, B., Kınay, İ. & Şimşek, Ö. (2013). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin (ÖTMTDYTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(2), 697-713.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına Giriş: nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. & Serhatlıoğlu, B. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 1-16.
 • Gündüz, Ş. & Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48.
 • Güneş, G. & Karakuş, F. (2009). Bilgisayar destekli ve somut materyaller tasarlayan öğretmen adaylarının tasarım sürecindeki yaşantıları ve sürece ilişkin kazanımları. 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Program, 7-9 Ekim, Trabzon.
 • Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-16.
 • Karataş, S. ve Yapıcı, M. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin işlenişi ve uygulama örnekleri. Afyonkarahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 311-325.
 • Kolburan Geçer, A. (2010). Teknik öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-25.
 • Kurt, A. A. ve İzmirli, S. (2010). Dereceli puanlama anahtarı ile materyal değerlendirilmesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(3).
 • Mc Alpina L. & Weston, C. (1994). The Attributes of Instructional Materials. Performance Improvement Quarterly, Spring: 19-30.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, (2nd. ed). London: Sage.
 • Sönmez, E., Dilber, R., Alver, B., Aksakallı, A. & Karaman, İ. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin öğrenci açısından önemine yönelik bir araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-119.
 • Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahinkayası H. & Şahinkayası, Y. (2004). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü lisans programında bulunan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersinin analizi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Tutkun, Ö. F. & Koç, M. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin hedeflerine ulaşma derecesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Ünsal, Y. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı derslerinde üretilen üç boyutlu nesnelerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçek önerisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011, Antalya, Turkey.
 • YÖK (1998). T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Kitapçığı, Ankara: YÖK Yayınları.
 • Tutkun, Ö. F. & Koç, M. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Ünsal, Y. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Derslerinde Üretilen Üç Boyutlu Nesnelerin Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Ölçek Önerisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011, Antalya, Turkey.
 • YÖK (1998). T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Kitapçığı, Ankara: YÖK Yayınlar
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gönül GÜNEŞ

Author: Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU

Dates

Publication Date : March 2, 2015

Bibtex @ { gefad91116, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {34}, pages = {469 - 488}, doi = {10.17152/gefad.06600}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Gönül and AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Tuba} }
APA GÜNEŞ, G , AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, T . (2015). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (3) , 469-488 . DOI: 10.17152/gefad.06600
MLA GÜNEŞ, G , AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, T . "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015 ): 469-488 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6770/91116>
Chicago GÜNEŞ, G , AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, T . "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015 ): 469-488
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları AU - Gönül GÜNEŞ , Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17152/gefad.06600 DO - 10.17152/gefad.06600 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 469 EP - 488 VL - 34 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.06600 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.06600 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları %A Gönül GÜNEŞ , Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU %T İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.06600 %U 10.17152/gefad.06600
ISNAD GÜNEŞ, Gönül , AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Tuba . "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 3 (March 2015): 469-488 . https://doi.org/10.17152/gefad.06600
AMA GÜNEŞ G , AYDOĞDU İSKENDEROĞLU T . İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(3): 469-488.
Vancouver GÜNEŞ G , AYDOĞDU İSKENDEROĞLU T . İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(3): 488-469.