Year 2005, Volume 25 , Issue 2, Pages 157 - 181 2005-06-01

Social Identity of the Youth in Turkey and Popular Consumption Culture
Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü

M. Cem ŞAHİN [1]


Hızlı toplumsal değişmeyle birlikte gençlerin zamanlarının çoğunu ailelerinin dışında geçirmeye başlamaları, aile içindeki doğal eğitim sürecinin yerini çeşitli kurumlara bırakmasına neden olmuştur. Günümüz gençliği açısından, sosyalizasyon sürecinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin sosyalleştirici rolleri, özellikle televizyon ve internet aracılığıyla yayılan, eğlence ve gösteri endüstrisi tarafından oluşturulan ve pazarlanan popüler görsel kültür unsurlarının sunduğu modeller karşısında daha az etkide bulunur hale gelmiştir. In this article the sense of popular mass culture especially constructed by media over the youth and how it surrounds the Turkish youth is tried to be analyzed. In addition to that, an answer to the question which factors play a role in the becoming a rising value of popular show culture between the youngstersPopüler Kültür, Kitle Kültürü, Tüketim Toplumu, Türkiye de Gençlik Kültürü, Türk Gençliğinin Eğitim Sorunu, Kitle İletişimi, Frankfurt Okulu, Kültür Endüstrisi.Popular Culture, Mass Culture, Consumer Society, Youth Culture in Turkey, The Education Problem Of Youth in Turkey, Mass Comunication, The Frankfurt School, Culture Industry. Tam Metin
Bu makalede özellikle medya tarafından oluşturulan popüler kitle kültürünün gençlik açısından ne ifade ettiği ve bu kültürün gençliği nasıl kuşattığı analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Türkiye\'de popüler kültürün gençler arasında yükselen değer haline gelmesinde hangi etkenler rol oynamaktadır sorusuna yanıt aranmış ve bu bağlamda, popüler kültürün gençlerin gündelik yaşamlarında olup bitenlere etkisinin hangi boyutlarda gerçekleştiği, popüler kültürün gençlerin dünyaya, toplumsal yaşama, insanlığa ve kendi öz varlıklarına ilişkin bakışlarını, tutum ve davranışlarını, değer, duygu ve düşüncelerini nasıl biçimlediğine, değiştirdiğine veya dönüştürdüğüne ilişkin saptamalarda bulunulmuştur. Hızlı toplumsal değişmeyle Hızlı toplumsal değişmeyle birlikte gençlerin zamanlarının çoğunu ailelerinin dışında geçirmeye başlamaları, aile içindeki doğal eğitim sürecinin yerini çeşitli kurumlara bırakmasına neden olmuştur. Günümüz gençliği açısından, sosyalizasyon sürecinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin sosyalleştirici rolleri, özellikle televizyon ve internet aracılığıyla yayılan, eğlence ve gösteri endüstrisi tarafından oluşturulan ve pazarlanan popüler görsel kültür unsurlarının sunduğu modeller karşısında daha az etkide bulunur hale gelmiştir. In this article the sense of popular mass culture especially constructed by media over the youth and how it surrounds the Turkish youth is tried to be analyzed. In addition to that, an answer to the question which factors play a role in the becoming a rising value of popular show culture between the youngstersPopüler Kültür, Kitle Kültürü, Tüketim Toplumu, Türkiye de Gençlik Kültürü, Türk Gençliğinin Eğitim Sorunu, Kitle İletişimi, Frankfurt Okulu, Kültür Endüstrisi.Popular Culture, Mass Culture, Consumer Society, Youth Culture in Turkey, The Education Problem Of Youth in Turkey, Mass Comunication, The Frankfurt School, Culture Industry. Tam Metin
 • Atay, T. (2004a). Din Hayattan Çıkar. İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Atay, T. (2004b). Yaşasın Meşhuriyet Çağı. Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri. Epsilon Yayınları. İstanbul.
 • Aydoğan, F. (2004). Medya ve Popüler Kültür. MediaCat Akademi Yay. İstanbul.
 • Bayhan, V. (1997). Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara.
 • Burcu, E. (1998). Gençlik Teorilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Çalışma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Cilt:I. Sayı: 1-2. s. 105-136.
 • Çalik, M. (1995). MHP Hareketi, Kaynakları ve Gelişimi 1965-1980. Cedit Yay. Ankara.
 • Çelebi, N. (1985). Genç, Sosyalleşme ve Kültürel Yapı. I. Milli Gençlik Kongresi. Konya. S.Ü. Yay. s. 103-107.
 • Demir, E. (1994). 1980 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikalarının Kent Emekçi Ailerinin Geçim Stratejileri Üzerine Etkisi. Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler. Cilt: I. s. 357-366.
 • Doğan, İ. (1991). Gençlik ve Gençlik Sorunları. Türk Aile Ansiklopedisi. Cilt II. s.562- 575. T.C Başbakanlık Aile Araştırmaları Yay. No:72. Ankara
 • Doğan, İ. (2004). Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerinde Felsefi ve Sosyolojik Tahliller. Pegema Yay. Ankara.
 • Erdoğan, İ; Korkmaz, A. (1990). İletişim ve Toplum. Kitle İletişim Kuramları:Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar. Bilgi Yayınevi. Ankara.
 • Erdoğan, İ; Korkmaz, A. (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ümit Yayıncılık. Ankara
 • Erdoğan, İ. (2001). Popüler Kültürde Gasp Ve Popülerin Gayri Meşruluğu. Doğu Batı. Sayı: 15. Yıl:4
 • Erdoğan, İ. (2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Eğitim. Popüler Kültür ve Gençlik Özel Sayısı. Yıl:5 Sayı:57 s. 7-19.
 • Evans, A. (2001). If Everybody Looked The Same: Post-Youth Culture. Youth Studies. June. Vol. 20. Issue 2. pp. 11-16. Australia.
 • Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak. Ark-Bilim ve Sanat Yay. Ankara.
 • Gander, J. ve Gardiner, H. W. (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Haz: Bekir Onur). İmge Kitabevi. Ankara.
 • Horkheimer, M ve Adorno, T. W. (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği. Felsefi Fragmanlar II. (Çev: Oğuz Özügül). Kabalcı Yayınevi. İstanbul.
 • Kahraman, H.B. (2003). Kitle Kültürü: Kitlelerin Afyonu. Agora Yayınları. İstanbul.
 • Kasapoğlu, M. A. (1991). Gençlik Sorunlarına Çözümleme Yaklaşımları. Türk Aile Ansiklopedisi. Cilt II. s. 577-584. T.C Başbakanlık Aile Araştırmaları Yay. No:72. Ankara.
 • Kozanoğlu, C. (1996). 80’lerde Gündelik Hayat. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Yüzyıl Biterken. Cilt: 13. İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev: Osman Akınhay, Derya Kömücü). Bilim ve Sanat Yay. Ankara.
 • Mcrobbie, A. (1999). Postmodernizm ve Popüler Kültür. (Çev: Almıla Özbek). Sarmal Yayınevi, İstanbul.
 • Mutlu, E. (2001). Popüler Kültürü Eleştirmek. Doğu Batı. Sayı:15 yıl:4.
 • Neyzi, L. (2004). “Ben Kimim?” Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik. İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Oktay, A. (1996). 80’lerde Türkiye’de Kültürel Değişim. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Yüzyıl Biterken. Cilt: 13. İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Oktay, A. (2002). Türkiye’de Popüler Kültür. Everest Yayınları. İstanbul.
 • Oskay, Ü. (1982). XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. Kuramsal Bir Yaklaşım. AÜ SBF Yay. Ankara.
 • Oskay, Ü. (1983). Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik İşlevleri Üzerine. Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Oskay, Ü. (1998). Kitapsız Toplumun Televizyonu. Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım. YKY. İstanbul.
 • Oskay, Ü. (1999). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. Der Yayınları. İstanbul.
 • Özbek, M. (2002). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Postman, N. (2004). Televizyon: Öldüren Eğlence (Çev: Osman Akınhay) Ayrıntı Yay. İstanbul.
 • Sözen, E. (1997). Medyatik Hafıza. Timaş Yay. İstanbul.
 • Storey, J. (2000). Popüler Kültür Çalışmaları. Kuramlar ve Metodlar. (Çev: Koray Karaşahin). Babil Yay. İstanbul.
 • Şişman, N. (2003, 25, 05). Gençliğin İcadı Ya Da Hayatın Ertelenmesi. Zaman Gazetesi. 22.
 • Tezcan, M. (2003). Gençlik Sosyolojisi. Natürel Yayınları, Ankara.
 • Tezcan, M. (1981). Kuşaklar Çatışması: Okuyan ve Çalışan Gençlik Üzerine Bir Araştırma. Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
 • Tunçay, M. (2003). Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlgili Kavramlar. Sivil Toplum. Yıl:1. Sayı:1. s.9-13. İstanbul.
 • Ünver, T. (2002). Bir Popüler Kültür Ürünü: Çizgi Film Pokemon. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yildiz, S. (2004). Televizyonlarda Yayınlanan Magazin, Eğlence ve Yarışma Türü Programların Toplumsal Kültür Üzerine Etkileri: Kırıkkale ve Ankara Örneği. Eğitim. Popüler Kültür ve Gençlik Özel Sayısı. Yıl:5 Sayı:57 s. 173- 178.
 • http://www.milliyet.com.tr/2004/01/09/sanat/san02.html
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Cem ŞAHİN

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { gefad90853, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {157 - 181}, doi = {}, title = {Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, M. Cem} }
APA ŞAHİN, M . (2005). Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 157-181 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90853
MLA ŞAHİN, M . "Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 157-181 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90853>
Chicago ŞAHİN, M . "Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 157-181
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü AU - M. Cem ŞAHİN Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 181 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü %A M. Cem ŞAHİN %T Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD ŞAHİN, M. Cem . "Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2005): 157-181 .
AMA ŞAHİN M . Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 157-181.
Vancouver ŞAHİN M . Türkiye de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 181-157.