Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 47 - 73 2005-09-01

Biochemical Findings among the Youth, Anthropometrical Measurements, Body Composition, Evaluation of Nutritional and Physical Activity Status
Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi

Nevin ŞANLIER [1]


This study was planned and carried out in order to explore university students\' status of nutrition, anthropometrical measurements, chemical findings, physical activities, which serve to prevent being overweight in early phases. The study comprised 120 students, 50 males and 63 females, whose ages varied between 18 and 25. In accordance with body mass index, 25.8% of the total students were found underweight, 10.0% obese, among females, 33.3% underweight, and males, on the other hand, 14.0% obese. It was also found out that fat-free mass of the males were more than the females, males being 53.9 kg, 77.7% while the females 38.4 kg, 68.7%; and fat-mass among girls were higher than the males, females being 31.3% while the males 22.3%. What\'s more, diastolic (p<0.05), systolic (p<0.001), LDL-cholesterol, VLDLcholesterol (p<0.05), hemoglobin (p<0.01), hematocrit (p<Gençler, biyokimyasal bulgular, antropometrik ölçümler, vücut bileşimi, beslenme durumu, fiziksel aktivite.The Youth, biochemical findings, anthropometrical measuruments, body composition, nutritional status and physical activity. Tam Metin
Günümüzde önemli bir sağlık sorunu olan şişmanlığın erken dönemlerde önlenmesi için üniversite öğrencilerinin beslenme, antropometrik ölçümler, biyokimyasal bulgular, fiziksel aktivite ve genel sağlık durumlarını tesbit etmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına yaşları 18-25 arasında değişen 57 erkek, 63 kız toplam 120 genç alınmıştır. Beden kitle indekslerine göre toplam öğrencilerin %25.8\'inin zayıf, %10.0\'unun obez, kızların zayıf %33.3\'ünün, erkeklerin ise %14.0\'ünün obez olduğu saptanmıştır. Erkeklerin yağsız kitlesinin (53.6 kg, %77.7), kızlardan (38.4 kg, %68.7) , yağlı kitlenin ise kızlarda (%31.3) erkeklerden (%22.3) fazla olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin diastolik (p<0.05), sistolik (p<This study was planned and carried out in order to explore university students\' status of nutrition, anthropometrical measurements, chemical findings, physical activities, which serve to prevent being overweight in early phases. The study comprised 120 students, 50 males and 63 females, whose ages varied between 18 and 25. In accordance with body mass index, 25.8% of the total students were found underweight, 10.0% obese, among females, 33.3% underweight, and males, on the other hand, 14.0% obese. It was also found out that fat-free mass of the males were more than the females, males being 53.9 kg, 77.7% while the females 38.4 kg, 68.7%; and fat-mass among girls were higher than the males, females being 31.3% while the males 22.3%. What\'s more, diastolic (p<0.05), systolic (p<0.001), LDL-cholesterol, VLDLcholesterol (p<0.05), hemoglobin (p<0.01), hematocrit (p<Gençler, biyokimyasal bulgular, antropometrik ölçümler, vücut bileşimi, beslenme durumu, fiziksel aktivite.The Youth, biochemical findings, anthropometrical measuruments, body composition, nutritional status and physical activity. Tam Metin
 • Açık Erge, S. (2000). Diyet Tedavisi İle Birlikte Uygulanan Davranış Değişikliği Tedavisinin Şişman Kadınların Ağırlık Kaybı ve Korunması Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi, Ankara.
 • Akçil, M.,Nursal,B.,Hasbay,A.ve ark. (2000). 4-18 yaş grubunda cinsiyete göre kulaç ve boy uzunluğu arasındaki ilişki. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan, Ankara.
 • Akış, N. ve ark. (2003). Bursa İli Orhangazi İlçesi 6 Merkez İlköğretim Okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29:3:17-20.
 • Aktaş, N. (1993). Kamu kesiminde çalışan kadınların demir tüketim durumları ve ilgili hematolojik parametreleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1329. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:734, Ankara
 • Alikaşifoğlu, A., Yordam, N. (1996). Obez çocuğun belirlenmesi. Katkı Pediatri Dergisi 17(29: 341-355.
 • Alphan, M.E. (2003). Obezitenin tedavisinde sağlıklı beslenme davranışı, Actual Medicine, 11(5): 26-40.
 • Anon (2002). Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. “Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acidi (Macronutrients)” National Academy Press, Washington.
 • Battaloğlu, B. ve ark. (2001). Aterosklerotik koroner arter hastalığı tespit edilenlerde plazma homosistein düzeyi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8:4:189-191.
 • Baysal, A. ve ark. (1990). Besinlerin Bileşimleri. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:1, 3. Baskı, Ankara.
 • Baysal, A. ve ark. (1999). Diyet El Kitabı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Baysal, A. (2000). Homosistein: Kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörü. Beslenme ve Diyet Dergisi. 29:1:1-3.
 • Bilgiç, P. (2003). Sporcu ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Kompozisyonu ve Beslenme Durumları ile Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • Bouchard, C., Tremblay, A., Leblanc, C., Lortie, G., ve ark. (1983). A method to assess energy expenditure in children and adults. Am. J. Clin. Nutr. 37:461-467.
 • Bowman, A. B., Russell, M.R. (2001). Present Knowledge in Nutrition. Eighth edition, ILSI Press, Washington DC.
 • Bozkurt, N. (2000). Şişmanlık ve Diyet Tedavisi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 126-128, 12-15 Nisan, Ankara.
 • Çelik, F., Toksöz, P. (1999). Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyan öğrencilerin besin tüketim düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi 28:1:4-9.
 • Derman, O., Yalçın, S,S., Kanbur, N.O., Kınık, E. (2002). The importance of measurement of the circumference of arm, arm muscle area and skinfold thecikness during puberdy. Int. J. Adolesc. Med. Health. 14:3:193-197.
 • Durnin, J.V.G.A., Rahaman, M.M. (1967). The assessment of fat in the human body from measurements of skinfold thickness. British Journal of Nutrition 21:681-689.
 • El, N.S., Karakaya, S. (1996). Ege Üniversitesi öğrencilerinin beslenme durumları üzerine bir araştıra. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi. 14:1-2:41-50.
 • Elmacıoğlu, F. ve ark. (2000). Serum lipid profilleri ile bazı besin ögelerinin tüketim düzeyleri ilintisi üzerine bir araştırma. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan, Ankara.
 • Erol, Ç. ve ark. (1999). Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu, İstanbul.
 • FAO/WHO/UNU (1985). “Energy and Protein Requirement” World Health Organization Technical Reports Series, 724, Geneva.
 • Gibson, R.S. (1990). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, New York.
 • Gündağ, M. (1993). Şişmanlığın Tedavisinde Kullanılan Bilimsel Diyetler. Şişmanlık Çeşitli Hastalıklarla Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar, Arslan, P(ed.), Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:4, Hizmetiçi Eğitim Semineri, 4-5 Haziran, Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Macro İnternational Inc., Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 1999. Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırması 1998, Ankara.
 • Hodge, A.M., Dowse, G.K., Zimmet, P.Z.(1993). Association of body mass index and waist-hip circumference ratio with cardiovascular disease risk factors in Mineronesian Naurans. Int. J. Obes., 17, 399-407.
 • Homafar, A. (2004). İran’da farklı beden kütle indekslerinde olan sağlıklı yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarının, enerji harcamalarının, kan glikoz ve lipit düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • James, W.P.T., Schofield, E.C. (1990). Human Energy Requirements, A Manual for Planners and Nutritionists, Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Karaağaoğlu, N. (1996). Çocukluk çağı şişmanlığı ve tedavisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 25(1):53-62.
 • Karaali, Z. ve ark. (2003). Obezite ve dislipidemi. 2. Ulusal Obezite Kongresi ve Balkan Obezite Kongresi Satellit Sempozyumu. 13-16 Nisan, Çeşme.
 • Kutluay, T. (1991). Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifleri. Cihan Matbaası, Ankara.
 • Küçükkömürler, S. (2001). Yurtlarda kalan öğrencilerin şişmanlık durumları ve uyguladıkları diyet örnekleri. Mesleki Eğitim Dergisi 4(7): 61-74.
 • Livingstone, B. (2000). Epidemiology of childhood obesity in Europe. Eur. J. Pediatr. 159: (Suppl): 514-534.
 • Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorell, R. (Eds.) (1988). Anthropometric Standardization Refence. Manual, Kinetics Books, Champaign, Illions.
 • Maffeis, C. et al. (2001). Waist circumference and cardiovascular risk faktors in prepubertal children. Obes Res. 9:3: 179-187.
 • Mahley, R.W. et al. (1995). Turkish hearth study: lipids, lipoproteins and apolipoproteins. J. Lipid. Research 36:839-859.
 • Mahley, R.W., Bersot, T.P. (1999). Low levels of highdensity lipoproteins in the Turkish population: a risk factor for coronary hearth disease. Turk Kardiyol Dern. Arş. 27:37-43.
 • Onat, A. (2003). Türkiye’de obezitenin kardiyovaskuler hastalıklara etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 21:5:279-289.
 • Özcan, F. Alphan, M.E., Avcı, S. (2003). 14-18 yaş grubundaki lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanması ve değerlendirilmesi. 2. Ulusal Obezite Kongresi ve I. Balkan Obezite Kongresi Satellit Sempozyumu, 13-16 Nisan, Çeşme.
 • Özenoğlu, A. (2001). Obezitede Medikal Nutrisyon Tedavisi, İstanbul
 • Pekcan, G. (1992). Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri. Şişmanlık Çeşitli Hastalıklarla Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar, (Der: P. Arslan) Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:4, Hizmetiçi Eğitim Semineri, 5-6 Haziran, 7-37, Ankara.
 • Pekcan, G. (1996). Malnutrisyon hastaların antropometrik yönden değerlendirilmesi ve izlenmesi “Enteral Parenteral Beslenme (Der. S. Başoğlu, N. Karaağaoğlu, N. Erbaş, A. Ünlü) TDD Yayını:8, Hizmetiçi Eğitim Semineri, 4-5 Haziran, Ankara, 17-38.
 • Pekcan, G. (2000). Şişmanlığın Tanımı ve Saptanması. III. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Obezite Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 93-104, 12-15 Nisan, Ankara.
 • Pekcan, G. (2001). Türkiye’de beslenme yetersizliği sorunları, besin ve beslenme politikaları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 30:1: 45-47.
 • Riddell, L.J. et al. (2000). Dietary strategies for lowering homocysteine concentrations. Am. J. Clin. Nutr. 71:1448-1454.
 • Sarrafzade, N., Rafiel, M., Bashtam, M. (1999). Lipid profiles in the İsfahan population an İsfahan cardiovascular disease risk factor survey. Nutr. J. Isfahan University. 36:4:766-777.
 • Sarria, A., et al. (2001). Body mass index, triceps, skinfold and waist circumference in screening for adiposity in male children and adolescents. Acta. Pediatr. 90:4: 387-392.
 • Schulz, L.O., Schoeller, D.A. (1994). A compilation of total energy expenditures and body weights in healty adults. American Journal of Clinical Nutrition 60:676-681.
 • Serter, R. (2004). Obezite Atlası, Ankara.
 • Shaff, S.M., Newcomb, P.A. (1998). Diabetes, body size, and risk of endometrial camcer. American Journal of Epidemiology 148: 234-240.
 • Sheiron, D. (1997). “Overweight and Weight Management”. An. ASPEN Publication, Gaithersburg, Maryland.
 • Sierragel, R.M. et. al. (1994). Bioelectric impedance measures of body composition: Their relationship with level of blood pressure in young adults. Human Biol. 59:245.
 • Slaughtre M.H., Lohmen, T.G., Boileau R.A., et.al. (1988). Skinfold equations for estimation of body fatness children and youth. Human Biol. 60:709-723.
 • Sürücüoğlu, MS., Özçelik, Ö. (2003). Antropometrik yöntemlerle beslenme durumunun değerlendirilmesi. 9. Ulusal Ergonomi Kongresi. 16-18 Ekim, Denizli.
 • Stock, M.J. (1999). Gluttony and thermogenesis revisted. International Journal of Obesity. 23:1105-1117.
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (1993). Biyoistatistik, 4. Baskı, Özdemir Yayıncılık, Ankara.
 • Şanlıer, N., Arlı, M. (2000). Üniversite okuyan ve beslenme eğitimi alan kız öğrencilerin beslenme durumları, günlük enerji alımları ve harcamaları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. V:3:21-30.
 • Taylor, V., Robson, J., Evans, S. (1996). Risk faktors for coronary heart disease, a study in London, BVJ Gen. Pract. 42, 377-380.
 • Tek, N. ve ark. (2000). Kocaeli ili ve bağlı ilçelerinde yaşayan 12-24 yaş grubu adolesanların antropometrik yöntemlerle beslenme durumlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan, Ankara.
 • Tekgül, N. Pekcan, G., Tekgül, N. (1992). Üniversitede okuyan beslenme eğitimi alan ve almayan 18-22 yaş arası kız öğrencilerin beslenme ve sağlık durumları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 21:2:41-52.
 • Tuncer, I. (2004). Konya ile merkezindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde bazı antropometrik ölçümler ile büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 11:4:233-236.
 • Utter, A.C. et.al. (2001). A comparison of leg to leg bioelectrical impedance and skinfolds in assessing bod fat in collegiate wrestlers. Journal of Strength Condution Research 15(2): 157-160.
 • Whitney, E.N., Rolfes, S.R. (2002). Understanding Nutrition, 9th Edition, Wadsworth & Thomson Learning, USA.
 • WHO (2000). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. WHO Technical Report Series:894, Ceneva.
 • Willett, W.C., Dietz, W.H., Colditz, G.A. (1999). Guidelines for healthy weight. New England Journal of Medicine 341:427-434.
 • Yabancı, N. (2004). Okul Çağı Büyüme ve Obezite Durumunun Saptanması, Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi, Ankara.
 • Yağmur, C. (1995). Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin beslenme durumu üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 24:2:238-251.
 • Yaman,N.,Soyuer,Ş.,Aktaş,N.(1997).Yüksek öğrenim gören kız öğrencilerin demir tüketim durumları ve ilgili hemotolojik parametreler,Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi 6-7 Kasım Ankara.
 • Yiğit, H., Ertekin, V., Altınkaynak, S. (2002). Çocukluk çağında obezite, Sendrom 14(1): 66-73.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nevin ŞANLIER

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90826, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {47 - 73}, doi = {}, title = {Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ŞANLIER, Nevin} }
APA ŞANLIER, N . (2005). Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 47-73 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90826
MLA ŞANLIER, N . "Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 47-73 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90826>
Chicago ŞANLIER, N . "Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 47-73
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi AU - Nevin ŞANLIER Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 73 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi %A Nevin ŞANLIER %T Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD ŞANLIER, Nevin . "Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 47-73 .
AMA ŞANLIER N . Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 47-73.
Vancouver ŞANLIER N . Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 73-47.