Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 1 - 23 2005-09-01

The Negative Factors Affecting Total Quality Applications in Educational Organisations
Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler

Soner M. ÖZDEMİR [1]


The goal of this study is to explore the factors, which hinder the “total quality applications” in educational organisations particularly in schools. Throughout the literature, the total quality management has been recognized as an approach to promote customer satisfaction and continuous improvement in work places. By focusing on the problem solving and quality-centered work organisation, this approach has been recognized to enhance the quality of the work through effective collaboration among the staff who share the common goals and responsibilities and feel the ownership of the work. The total quality management literature revealed that there have been some successful implementations of the TQM approach in educational settings, however, some researchers explored unsuccessful applications of TQM approach in educational settings. Drawn from the research results, therekalite, toplam kalite yönetimi, eğitimde toplam kalite yönetimi, eğitimde toplam kalite uygulamalarını etkileyen faktörlerquality, total quality management, total quality management in education, factors affecting total quality applications in education. Tam Metin
Bu çalışmada, eğitim kurumlarında yada okullarda toplam kalite uygulanmalarını olumsuz yönde etkileyen faktörler ele alınmıştır. Toplam kalite yönetimi (TKY), temel olarak bir kurumda ürün veya hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, kurum içi ve dışı tüm müşterilerin istek, beklenti ve memnuniyetlerinin karşılanmasını, alınan kararlara ve sorunların çözümüne herkesin katılımını, tüm çalışanların sorumluluk üstlenmesini, sorunlara ve kaliteye odaklı etkin ekip çalışmalarını, çalışanlar arasında etkili ve samimi iletişimin kurulmasını içeren bir yaklaşımdır. Toplam kalite uygulamalarına son yıllarda eğitim kurumlarında da göze çarpmaktadır. Bir çok eğitim kurumunda oldukça başarılı TKY uygulamaları görülürken, buna karşın bazı eğitim kurumunda The goal of this study is to explore the factors, which hinder the “total quality applications” in educational organisations particularly in schools. Throughout the literature, the total quality management has been recognized as an approach to promote customer satisfaction and continuous improvement in work places. By focusing on the problem solving and quality-centered work organisation, this approach has been recognized to enhance the quality of the work through effective collaboration among the staff who share the common goals and responsibilities and feel the ownership of the work. The total quality management literature revealed that there have been some successful implementations of the TQM approach in educational settings, however, some researchers explored unsuccessful applications of TQM approach in educational settings. Drawn from the research results, therekalite, toplam kalite yönetimi, eğitimde toplam kalite yönetimi, eğitimde toplam kalite uygulamalarını etkileyen faktörlerquality, total quality management, total quality management in education, factors affecting total quality applications in education. Tam Metin
 • Akal, Z. (1995). Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri. Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayısı.
 • Aksu, M.B. (2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Akşit, B.T, Mızıkacı E.A ve Mızıkacı F. (2000). Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi. Araçlardan Biri Olabilir mi?. Eğitim Yönetimi. Yıl 6, Sayı 21, Kış.
 • Aral, S. (1995). Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 4. Ulusal Kalite Kongresi: TKY ve Eğitimde Kalite, TÜSİAD ve Kalder Yayınları. Cilt 2, İstanbul.
 • Baim, J. and Dimperio J. J. (2001). Total Quality: A Gifted Idea May Be Failing. School Administrator. Issue May.
 • Besterfield, D.H, Michna C.B, Besterfield, G.H. and Sacre M.B. (1995). Total Quality Management. Prentice Hall International, Inc. New Jersey.
 • Bonstingl, J.J. (2000). Kalite Okulları. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimine Giriş. Çeviren: Hayal Köksal. Dünya Yayınları. İstanbul.
 • Bridge, B. (2003). Eğitimde Toplam Kalite Uygulamaları. Beyaz Yayınları. İstanbul.
 • Babbar, S. (1995). Applying Total Quality Management to Educational Instruction. International Journal of Puclic Sector Management. Vol. 8, No 7. MCB University Press.
 • Cafoğlu, Z. (1998). TKY ve İnsan. Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Prensiplerinin Uygulanması Sempozyumu. Haberal Eğitim Vakfı, Başkent Üniversitesi. Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh. 18-19 Aralık, Ankara.
 • ……………(1999). Toplam Kalite Yönetimi Mucize mi?. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1076. Eskişehir.
 • Ceylan, M. (1998). Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarında Kurum Kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Yıl 4, Sayı, 13, Kış.
 • Dahlgaard, J. and Kristensen, K. (1995). Total Quality Management and Education. Total Quality Management. Volume 6, Issue 5, December.
 • Doğan, E. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Academyplus Yayınları. İstanbul.
 • Ensari, H. (2000). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul.
 • Erdem, A.R. (2000). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Eğitim Sistemine Sağlayacağı Olası Yararlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Yıl 1, Sayı 1.
 • Ersun, S. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar. 4. Ulusal Kalite Kongresi: TKY ve Eğitimde Kalite, TÜSİAD ve Kalder Yayınları. Cilt 3, İstanbul.
 • Goetsch D.L. and Davis, S.B. (1997). Introduction Total Quality. Prentice Hall. Second Edt. Columbus, Ohio.
 • Glasser, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. Beyaz Yayınları. Çeviren: Ulaş Kaplan. İstanbul.
 • Halis, M. (2000). Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvence Sistemleri. Beta Basım, Yayım, Dağıtım. İstanbul.
 • Hamedoğlu, M.Ali. (2002). İlköğretimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasında Görülen Engeller (Sakarya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köksal, H. (1998). Kalite Okullarına Geçişte Toplam Kalite Yönetimi. Dünya Yayıncılık. İstanbul.
 • Kwan, P.Y.K. (1996). Application of Total Quality Management in Education: Retrospect and Prospect.
 • Lachlan E. D. Crawford and Shutler, P. (1999). Total Quality Management in Education: Problems and Issues for the Classroom Teacher. The International Journal of Educational Management. 13/2.
 • Motwani, J., Ashok K., and Zubair, M. (1996). Implementing QFD for Improving Quality in Education. An Example. Journal of Professional Services Marketing. 14, 2. New York.
 • Okay, Ş. (2000). Küçük ve Orta Ölçekteki Endüstriyel İşletmelerde TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler: Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Eğitimi. Ankara.
 • Önder, Murat. (1997). Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Özevren, M. (1997). Toplam Kalite Yönetimi. Alfa Yayınları. İstanbul.
 • Sallis, E. (1993). Total Quality Management in Education. Kogan Page Limited. London.
 • Sayın, Ç. (2002). Toplam Kalite Yönetimi ve İlköğretim Okullarında Uygulanabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Sebastianelli, R. and Tamimi, N. (2003). Understanding the Obstacles to TQM Success. Quality Management Journal. Volume 10, Issue 3, July.
 • Şimşek, M. (2000). Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri. Alfa Basım Yayım Dağ. İstanbul.
 • Şişman, M. (1998). Toplam Kalite Yönetiminin Okula Uygulanması. Kamu Yönetiminde Kalite. I. Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs. Ankara.
 • …………. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı.”Etkili Okullar”. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Ünal, S. (1997). Eğitimde Toplam Kalite Uygulanmasının Sağlayacağı Yararlar. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu. 24-26 Eylül, Elazığ.
 • Türk, M, Kıngır S. ve Subaşı, B. (2004). Toplam Kalite Yönetimi Tekniği Olarak Kıyaslama. Editor: Mehmet Tikici. Nobel Yayınları. Ankara.
 • Wiedmer, T. L. and Vicky L. H. (1997). Implications of Total Quality Management in Education. The Educational Forum. V 61, Summer.
 • Yatkın, A. (2003). Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları. Ankara.
 • Yıldırım, H. A. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında TKY Uygulama Modeli. Nobel Yayıncılık. Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner M. ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90824, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {1 - 23}, doi = {}, title = {Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Soner M.} }
APA ÖZDEMİR, S . (2005). Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 1-23 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90824
MLA ÖZDEMİR, S . "Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 1-23 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90824>
Chicago ÖZDEMİR, S . "Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler AU - Soner M. ÖZDEMİR Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler %A Soner M. ÖZDEMİR %T Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Soner M. . "Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 1-23 .
AMA ÖZDEMİR S . Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 1-23.
Vancouver ÖZDEMİR S . Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 23-1.