Year 2006, Volume 26 , Issue 1, Pages 51 - 64 2006-03-01

The Effect of Constructivist Teaching Approach on Learning Biology Subjects The Basic Unit of The Living Things Cell
Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre

Özlem SAYGIN [1] , N. Gökben ATILBOZ [2] , Selahattin SALMAN [3]


In this study, by comparing the effectiveness of constructivist teaching approach with traditional teaching methods on learning the topic - cells, the level of success of the students has been investigated.. The sample of this study consisted of 47 students in two 9th classes who attend Konya-Kulu Anatolian High School. The cell subjects were taught according to the constructivist teaching approach in the experimental group while these subjects were taught according to the traditional teaching methods in the control group. Rodger Bybee\'s 5E model was used in the constructivist class. As a result of this study it was found that students who have been taught with the constructivist teaching approach were more successful than the ones have been taught with the traditional teaching approach.
Bu çalışmada, yapılandırmacı öğretim yaklaşımının lise 1.sınıf öğrencilerinin hücre ünitesini öğrenme başarıları üzerine olan etkisi geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Konya-Kulu Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören 47 lise 1.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Hücre ünitesi deney grubunda yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre işlenirken kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre düzenlenen derslerde Rodger Bybee\'nin 5E modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, yapılandırmacı öğretim yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin hücre ünitesini öğrenmede geleneksel öğretim yöntemleri ile öğrenim gören öğrencileIn this study, by comparing the effectiveness of constructivist teaching approach with traditional teaching methods on learning the topic - cells, the level of success of the students has been investigated.. The sample of this study consisted of 47 students in two 9th classes who attend Konya-Kulu Anatolian High School. The cell subjects were taught according to the constructivist teaching approach in the experimental group while these subjects were taught according to the traditional teaching methods in the control group. Rodger Bybee\'s 5E model was used in the constructivist class. As a result of this study it was found that students who have been taught with the constructivist teaching approach were more successful than the ones have been taught with the traditional teaching approach.Yapılandırmacı öğretim yaklaşımı, öğrenme halkası, hücre,biyoloji eğitimi.C onstructivist teaching approach, learning cycle, cell, biology education. Tam Metin
 • Alparslan, C., Tekkaya C. ve Geban, Ö. (2003). Using the Conceptual Change Instruction to Improve Learning. Journal of Biological Education, 37(3), 133-137.
 • Amir, R. ve Tamir, P. (1994). In-depth Analysis of Misconceptions as a Basis for Developing Research-Based Remedial Instruction: The Case of Photosynthesis. The American Biology Teacher, 56, 94-100.
 • Atılboz, N.G. (2004). Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Mitoz ve Mayoz Bölünme Konuları İle İlgili Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 147-157.
 • Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology, A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
 • Bybee, R. (1993). Instructional Model for Science Education, in Developing Biological Literacy. Colorado Springs, CO: Biological Sciences Curriculum Studies.
 • Bybee, R. W. (2002). Scientific Inquiry, Student Learning, and The Science Curriculum. Yayımlandığı Kitap, R. W. Bybee (Editör), Learning Science and The Science of Learning. Arlington, Virginia, NSTA Press.
 • Christianson, R. G. ve Fisher, K. M. (1999). Comparison of Student Learning About Diffusion and Osmosis in Constructivist and Traditional Classrooms. International Journal of Science Education, 21 (6), 687-698.
 • Cleminson, A. (1990). Establishing and Epistemological Base for Science Teaching in The Light of Contemporary Notions of The Nature of Science and of How Children Learn Science. Journal of Research in Science Teaching, 27(5), 429-445.
 • Ekici, G. (1996). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ekici, G. (2001). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemleri Konusundaki Teorik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi. Çağdaş Eğitim, 274, 40-46.
 • Gil-Perez, D. ve Carrascosa-Alis, J. (1994). Bringing Pupils’ Closer to a Scientific Construction of Knowledge: A Permanent Feature in Innovations in Science Teaching. Science Education, 78(3), 301-315.
 • Karplus, R. ve Thier, H. D. (1967). A New Look at Elementary School Science. Science Curriculum Improvement Study. Chicago: Rand McNally.
 • Karplus, R. (1977). Science Teaching and Development of Reasoning, Journal of Reseearch in Science Teaching, 14,(2), 169-175.
 • Kılıç B., G. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 7-22.
 • Küçükyılmaz, E. A. (2003). Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Lawson, A. E. (1988). A Better Way to Teach Biology. The American Biology Teacher, 50, 266-89.
 • Lawson, A. E. (1991). Exploring Growth Through a Learning Cycle. American Biology Teacher, 53(2), 107-110.
 • Lawson, A. E. (1995). Science Teaching and The Development of Thinking. Wodsworth Publishing Company, USA.
 • Lawson, A. E. (2000). A Learning Cycle Approach to Introducing Osmosis. American Biology Teacher, 62(3), 189-196.
 • Lord, T. R. (1999). A Comparison Between Traditional and Constructivist Teaching in Environmental Science. The Journal of Environmental Education, 30(3), 22- 28.
 • Mann M. ve Treagust, D. F. (1998). A Pencil and Paper Instrument to Diagnose Students’ Conceptions of Breathing, Gas Exchange and Respiration. Australian Science Teachers Journal, 44, 55-60.
 • McWhirter, L. J. (1998). Conceptual Development and Retention within The Learning Cycle. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The University of Oklahoma, Oklahoma.
 • Odom, A. L. (1995). Secondary and College Biology Students’ Misconceptions about Diffusion and Osmosis. The American Biology Teacher, 57, 409-415.
 • Odom, A. L. ve Kelly, P. V. (2001). Integrating Concept Mapping and The Learning Cycle to Teach Diffusion and Osmosis Concepts to High School Biology Students. Science Education, 85(6), 615-635.
 • Özay, E. ve Öztaş, H. (2003). Secondary Students' Interpretation of Photosynthesis and Plant Nutrition, Journal of Biological Education, 37(2), 68-70.
 • Renner, J. ve Marek, E. (1988). The Learning Cycle and Elementary School Science Teaching. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Shiland, T. W. (1999). Constructivism: The Implications for Laboratory Work, Journal of Chemical Education, 76 (1), 107-109.
 • Simon, S. D. (2004). The Principles of Constructivism. <http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/302/302consprin.PDF> Erişim tarihi: 21 Temmuz 2004.
 • Smerdon, B. A., Burkam, D.T. ve Lee, V.E. (1999). Access to Constructivist and Didactic Teaching: Who Gets It? Where Is It Practised? Teachers College Record, 101 (1), 5-34.
 • Sökmen, N. (1999). Sorgulayarak Öğrenme Yönteminde Öğrenme Halkası Modeli, Eğitim ve Bilim, 14(114), 52-56.
 • Tarakçı, M., Hatipoğlu, S., Tekkaya, C., ve Özden, M.Y. (1999). A Croos-Age Study of High School Students’ Understanding of Diffusion Osmosis. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 84-93.
 • Wilder, M. ve Shuttleworth, P. (2004). Cell Inquiry: A 5E Learning Cycle Lesson. Science Activities, 41(1), 25-31.
 • Yaman, M. ve Soran, H. (2000). Türkiye’de Orta öğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 229-237.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, Ö., Tekkaya, C., Geban, Ö. ve Özden, Y. (1999). Lise-1.sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, KTÜ, Trabzon.
 • Zoharik, J. A. (1995). Constructivist Teaching. Blomington, IN: Phi Delte Kappa Educational Foundations.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem SAYGIN

Author: N. Gökben ATILBOZ

Author: Selahattin SALMAN

Dates

Publication Date : March 1, 2006

Bibtex @ { gefad90809, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {51 - 64}, doi = {}, title = {Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre}, key = {cite}, author = {SAYGIN, Özlem and ATILBOZ, N. Gökben and SALMAN, Selahattin} }
APA SAYGIN, Ö , ATILBOZ, N , SALMAN, S . (2006). Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 51-64 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6754/90809
MLA SAYGIN, Ö , ATILBOZ, N , SALMAN, S . "Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 51-64 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6754/90809>
Chicago SAYGIN, Ö , ATILBOZ, N , SALMAN, S . "Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 51-64
RIS TY - JOUR T1 - Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre AU - Özlem SAYGIN , N. Gökben ATILBOZ , Selahattin SALMAN Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 64 VL - 26 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre %A Özlem SAYGIN , N. Gökben ATILBOZ , Selahattin SALMAN %T Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 1 %R %U
ISNAD SAYGIN, Özlem , ATILBOZ, N. Gökben , SALMAN, Selahattin . "Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2006): 51-64 .
AMA SAYGIN Ö , ATILBOZ N , SALMAN S . Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(1): 51-64.
Vancouver SAYGIN Ö , ATILBOZ N , SALMAN S . Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi Canlılığın Temel Birimi Hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(1): 64-51.