Year 2007, Volume 27 , Issue 1, Pages 37 - 57 2007-03-01

The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake Kırşehir
Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri

Mehmet YILMAZ [1] , Ali GÜL [2] , Ömer SAYLAR [3]


This study was carried on 456 Cyprinus carpio living in Hirfanlı Dam Lake. The age distribution, male: female ratio, length distribution, weight distribution and the condition value of the fish were found as I-IX, 1.08/1, 118-574 mm, 115-3625 g and 1.416-2.782 respectively. The length- weight relations were found as log W= -1.252 + 2. 66 log L for the females, log W= -1.133 + 2. 60 log L for the males and log W= - 1.136 + 2. 59 log L for the general population. The growth parameters of Cyprinus carpio in Hirfanlı Dam Lake were observed to be approximately normal.
Bu araştırma, Hirfanlı Baraj Gölü\'nden avlanan 456 adet Cyprinus carpio\' da yapılmıştır. Örneklerin yaşlarının I-IX; erkek: dişi oranının 1,08:1; boy dağılımının 118–574 mm; ağırlık dağılımının 115–3625 g; kondisyon değerinin 1,416–2,782 arasında olduğu tespit edilmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi denklemleri dişilerde log W= -1,252 + 2,66 log L, erkeklerde log W= -1,133 + 2,60 log L ve populasyon genelinde log W= - 1,136 + 2,59 log L olarak saptanmıştır. Hirfanlı Baraj Gölü\'ndeki Cyprinus carpio bireylerinde büyüme değerlerinin normale yakın düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
 • Akyurt, İ. (1987a). Almus Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Gelişme Durumu, Boy-Ağırlık İlişkisi, Kondüsyon Faktörü ve Üreme Yaşı Üzerine Araştırmalar, Ç. Ü. Ziraat Fak. Derg., 3, 1, 305-321.
 • Akyurt, İ. (1987b). Kazan Gölü Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun İncelenmesi, Ç.Ü. Ziraat Fak. Derg., 3, 1, 323-340.
 • Alp, A. ve Balık, S. (2000). Growth Conditions and Stock Analysis of the Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) population in Gölhisar Lake, Turk. J.Zool., 24, 291-304.
 • Alpbaz, A. ve Hoşsucu, H. (1979). Gölmarmara Sazanının (Cyprinus carpio L.) Gelişmesi ve Vücut Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, E.Ü. Zir. Fak. Derg., 16, 3, 19-29.
 • Anonim. (1968). Hirfanlı Barajı Limnolojik Etüd Raporu, Ankara.
 • Atalay, F. G. (1985). Beytepe Göletindeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'in Büyüme Oranlarının İncelenmesi, Doğa, A2, 9, 3, 484-492.
 • Balık, İ. (1999). Investigation of the Selectivity of Monofilament Gill Nets Used in Carp Fishing (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Beyşehir, Tr.J. of Zoology, 23, 185-187.
 • Balık, S. ve Ustaoğlu, M. R. (1987). Gölcük Gölündeki (Bozdağ-Ödemiş) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Üremesi ve Av Verimi Üzerinde Etkili Olan Faktörler, VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliğler, Cilt II, 656- 671.
 • Cengizler, İ. ve Erdem, Ü. (1988). Hafik Gölündeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, C. Ü. Fen-Ed. Fak. Sivas, 106.
 • Chuqunova, N. I. (1963). Age and Growth Studies In Fish, (Translated) Israel Program For Scientific Ltd., Washington, 130.
 • Çetinkaya, O. (1992a). Akşehir Gölü Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) Üzerinde Araştırmalar I. Büyüme, Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon, Doğa Türk Zool. Derg., 16, 13-29.
 • Çetinkaya, O. (1992b). Akşehir Gölü Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) Üzerinde Araştırmalar II. Populasyonun Yapısı, Üreme ve Beslenme, Doğa Türk Zool Derg., 16, 30-42.
 • Fen Bil. Enst., Sivas, 102s.
 • İkiz, R. (1988a). Mamasın Baraj Gölündeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Gelişmesi ve En Küçük Av Büyüklüğünün Saptanması, Doğa (Zooloji), 12, 1, 55-67.
 • İkiz, R. (1988b). Mamasın Baraj Gölündeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Büyüme Oranlarının İncelenmesi, IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Sivas, 103.
 • Karabatak, M. (1977). Hirfanlı Barajındaki Sudak (Stizostedion lucioperca L.) ve Sazan (Cyprinus carpio L.) Populasyonlarından En Küçük Av Büyüklüğü, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-173, 80 s.
 • Karataş, M. (2000). Kazova (Tokat) Kaz Gölü Sazan ( Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonu’nun Üreme Özelliklerinin İncelenmesi, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24, 261-265
 • Kırankaya, Ş. G. ve Ekmekçi, F.G. (2004). Gelingüllü Baraj Gölünde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın Büyüme Özellikleri, Turk.J.Vet.Anim.sci., 28, 1057-1064.
 • Köksal, G. ve Erdem, Ü. (1984). Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Larvalarının Yedi Gün Süreyle Kuru Yemle Beslenmesi Üzerine İncelemeler, Ege Üniv. Su Ürünleri Yük. Okulu Su Ürünleri Derg., 1, 1, 20-27.
 • Kuru, M. (1999). Omurgalı Hayvanlar, Palme Yayınları, 839 s., Ankara.
 • Kuru, M. (2004). Türkiye İçsu Balıklarının Son Sistematik Durumu, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3, 1-21.
 • Lagler, K. F., (1966). Freshwater Fischery Biology, W.M.C. Brown Company, lowa, 421 p.
 • Le Cren, E. D. (1951). The Length-Weight Relationship and Seasonal Cycle In Gonad Weight an Condition In The Perch (Perca fluviatilis), Animal Ecol., 20, 201- 219.
 • Nikolskii, G. V. (1980). Theory of Fish Population Dynamics, Otto Koetz Science Publishers, Koenigstein, 323 p.
 • Numann, W. (1958). Anadolu'nun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel bir Etüd, İst. Üniv., Fen Fak, Hidrobiyoloji, Monografi 7, 114 s.
 • Önder, M. (1988). İkizce Egemenlik Göletindeki Aynalı Sazan Balıklarının Boy ve Ağırlıkça Büyümeleri ile Besililik Katsayılarının (K. Faktörü) Belirlenmesi, IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Sivas, 89.
 • Özyurt, C.E. ve Avşar, D. (2005). Investigation of the Selectivity Parameters for Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) in Seyhan Dam Lake, Turk. J.Vet. Anim.Sci., 29, 219-223.
 • Sarıhan, E., Tekelioğlu, N. ve Ercan, İ. (1983). Akşehir Gölü Sazan (Cyprinus carpio L.)'ları Üzerine Bir Araştırma Ç. Ü. Zir. Fak. Yıllığı, 14, 1, 3-11.
 • Slastenenko, E. (1955-56). Karadeniz Havzası Balıkları (Çev: Altan, H.), E.B.K. Um. Müd. Yayınları, 711 s.
 • Tanyolaç, J. (1968). Some Aspects of Local Populations of Freshwater Fishes in The Surroundings of Ankara, Communications. 3, 13, 65-100.
 • Tanyolaç, J. ve Karabatak, M. (1974). Mogan Gölünün Biyolojik ve Hidrolojik Özelliklerinin Tespiti, TÜBİTAK Yayınları No: 225, VHAG Seri No: 5, Ankara, 50s.
 • Tanyolaç J. (1975). Length-Weight Relationship and Condition of Carp, Cyprinus carpio L. in Lake Mogan, Ankara, De La Faculte, Des Sciences de L’University D’ Ankara, Zoologie, 3, 19, 1-12.
 • Tanyolaç, J. (1979).Age and Growth of Carp Cyprinııs carpio L., in Lake Eymir, Ankara, Comminications de la Faculte des Sciences de L’ Universite D’ Ankara, Zoologie, 3, 19, 1-12. 1979.
 • T.C. Başbakanlık DPT VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K. Raporu, Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii, Yayın No: DPT: 2184-Ö.İ.K.: 344, Ankara, 210 s, 1989.
 • T.C. Başbakanlık DİE. (1991). Su Ürünleri İstatistikleri 1991 Fishery Statistics, Yayın No: 1583, Ankara.
 • Yerli, S. V. (1989). Köyceğiz Lagün Sistemi Ekonomik Balık Populasyonları Üzerine İncelemeler, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Yerli, S. V. ve Zengin, M. (1996). An Investigation on the Condition Factor of the Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) from the Çıldır Lake-Turkey, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20, 439-441.
 • Yerli, S. V. ve Zengin, M. (1998). Çıldır Gölü (Ardahan, Kars)’ndeki Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)’nun üremesi Üzerine Bir Araştırma, Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 22, 309-313.
 • Yılmaz, M. (1994). Kapulukaya Baraj Gölü (Kırıkkale)'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve İn Balığı (Capoeta tinca (Heckel, 1843))'nın Biyo- Ekolojik Özellikleri, Doktora Tezi, G. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet YILMAZ

Author: Ali GÜL

Author: Ömer SAYLAR

Dates

Publication Date : March 1, 2007

Bibtex @ { gefad90775, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2007}, volume = {27}, pages = {37 - 57}, doi = {}, title = {Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Mehmet and GÜL, Ali and SAYLAR, Ömer} }
APA YILMAZ, M , GÜL, A , SAYLAR, Ö . (2007). Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 37-57 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90775
MLA YILMAZ, M , GÜL, A , SAYLAR, Ö . "Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 37-57 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90775>
Chicago YILMAZ, M , GÜL, A , SAYLAR, Ö . "Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 37-57
RIS TY - JOUR T1 - Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri AU - Mehmet YILMAZ , Ali GÜL , Ömer SAYLAR Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 57 VL - 27 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri %A Mehmet YILMAZ , Ali GÜL , Ömer SAYLAR %T Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD YILMAZ, Mehmet , GÜL, Ali , SAYLAR, Ömer . "Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 1 (March 2007): 37-57 .
AMA YILMAZ M , GÜL A , SAYLAR Ö . Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 37-57.
Vancouver YILMAZ M , GÜL A , SAYLAR Ö . Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 nun Büyüme Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 57-37.