Year 2007, Volume 27 , Issue 2, Pages 81 - 97 2007-06-01

Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar
Evaluation of Prospective Mathematics Teachers Views about

Tamer KUTLUCA [1] , Osman BİRGİN [2]


Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının “doğru denklemi” konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma özel durum çalışması olup veriler araştırmacılar tarafından 23 kapalı uçlu madde ve 4 açık uçlu sorudan oluşan materyal değerlendirme formu ile toplanmıştır. Çalışma 80 matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Nicel verilerin analizinde frekans ve yüzdelikleri hesaplanmış ve tablo halinde sunulmuştur. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hazırlanan BDÖ materyalinin öğretici özelliğe sahip olup kullanımının kolay olduğu, pedagojik ve programlama açısından yeterli olduğu ortaya çıkmıştır.
The purpose of this study is to evaluate prospective mathematics teachers\' views about computer assisted teaching material developed for linear equation. The sample of the study was consisted of 80 prospective mathematics teachers. Case study method was used in this study. The data were collected with Material Evaluation Form developed by researchers which included 23 items and 4 open-ended questions. In quantitative analysis, frequencies and percentages were introduced as cross tables. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis technique. The results of this study indicated that prepared computer assisted teaching material had teaching capability, easy usability and had been found as sufficient in terms of pedagogy and programming.
 • Akçay, A. (2004). Eğitimde Yenilenme ve Eğitim Liderleri. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı (1-10). ODTÜ, Ankara.
 • Akdeniz, A. R., Yiğit N. ve Kurt, Ş. (2002). Yeni Fen Bilgi Programı ile İlgili Öğretmenlerin Görüşleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: I, 400-406, ODTU, Ankara.
 • Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıflarda Harfli İfadelerle İşlemlerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü ve Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerine Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 339-358.
 • Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik. Ankara: Ceren Yayınları.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Baki, A., Güven, B. ve Karataş, İ. (2002) Dinamik Geometri Yazılımı Cabri İle Keşfederek Öğrenme, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: II, 884-891, ODTÜ, Ankara.
 • Baki, A. ve Öztekin, B. (2003). Excel Yardımıyla Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 325-338.
 • Birgin, O. (2006, Eylül). İlköğretim Öğrencilerinin Doğrunun Eğimi ile İlgili Öğrenme Düzeyleri ve Olası Kavram Yanılgıları. I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Birgin, O. ve Kutluca, T. (2006, Eylül). Doğru Denklemi Konusunun Öğretimine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyal Örneği. I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Chiu, M. M., Kessel, C., Moschkovich, J. ve Munoz-Nunez, A. (2001). Learning To Graph Linear Functions: A Case Study of Conceptual Change, Cognition and Instruction, 19(2), 215-252.
 • Çavaş, B. ve Huyugüzel, P. (2001, Kasım). Web Destekli Eğitim: Teletop Yaklaşımı, I.Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2.baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Genel, T. (1999). Ortaöğretimde İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiği Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Desteğinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 189-196.
 • Güveli, E. ve Güveli, H. (2002). Lise 1 Fonksiyonlar Konusunda Web Tabanlı Örnek Bir Öğretim Materyali, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: II, 866-872, ODTÜ, Ankara.
 • Hızal, A. (1989). Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eskişehir: Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 338.
 • Moschkovich J. (1999). Students’ Use Of The x-Intercept As An Instance Of a Transitional Conception, Educational Studies in Mathematics, 37, 169–197.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. VA: Reston.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztekin, B. (2001). Excel Yardımıyla Birinci ve İkinci Dereceden Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi Tasarım, Uygulama, Değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Stump, S. L. (1996). Secondary Mathematics Teachers’ Knowledge of The Concept of Slope. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Illinois State University, Illinois.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yager, R.E. (1991). The Constructivist Learning Model: Towards Real Reform in Science Education. The Science Teacher, 58(6), 52-57.
 • Yalın, H. İ. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. F. (2003). Lise Öğrencilerinin Lise-1 Fonksiyonlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A. R. (2003). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.
 • Zaslavsky, O., Sela, H. ve Leron, U. (2002). Being Sloppy About Slope: The Effect of Changing the Scale. Educational Studies in Mathematics, 49, 119-140.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tamer KUTLUCA

Author: Osman BİRGİN

Dates

Publication Date : June 1, 2007

Bibtex @ { gefad90764, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2007}, volume = {27}, pages = {81 - 97}, doi = {}, title = {Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar}, key = {cite}, author = {KUTLUCA, Tamer and BİRGİN, Osman} }
APA KUTLUCA, T , BİRGİN, O . (2007). Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 81-97 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6750/90764
MLA KUTLUCA, T , BİRGİN, O . "Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 81-97 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6750/90764>
Chicago KUTLUCA, T , BİRGİN, O . "Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 81-97
RIS TY - JOUR T1 - Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar AU - Tamer KUTLUCA , Osman BİRGİN Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 97 VL - 27 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar %A Tamer KUTLUCA , Osman BİRGİN %T Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 27 %N 2 %R %U
ISNAD KUTLUCA, Tamer , BİRGİN, Osman . "Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 2 (June 2007): 81-97 .
AMA KUTLUCA T , BİRGİN O . Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(2): 81-97.
Vancouver KUTLUCA T , BİRGİN O . Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(2): 97-81.