Year 2008, Volume 28 , Issue 1, Pages 171 - 186 2008-03-01

Investigation to Test Anxiety according to Some Personality Characteristics of University Students
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi

Süleyman DÜNDAR [1] , Şenay YAPICI [2] , Birol TOPÇU [3]


Test anxiety effects the students\' scores negatively. Test anxiety may differ as personal characteristics of students. This study aims to investigate test anxiety level of studens with personal characteristics. Test Anxiety Questionnaire and Hacettepe Personality Questionnaire are used as a measurement tool. Some results of the study as follows; female students\' test anxiety is higher than male students.Test anxiety score of students who has personality general harmony, social harmony and personality harmony scores are low, is higher than students who has personality general harmony, social harmony and personality harmony scores are high. There is negative significant relationship between personality general harmony with test anxiety of students.
Sınav kaygısı, öğrencilerin sınavlardaki başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin kişilik özelliklerine göre, sınav kaygısı farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin kişilik özelliklerine göre sınav kaygı düzeyleri incelenmiştir. Ölçme araçları olarak, Sınav Kaygısı Envanteri (SKE) ve Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Bayan öğrencilerin sınav kaygı düzeyi bay öğrencilere göre daha yüksektir. Kişilik genel uyum, sosyal uyum, kişisel uyum puanı düşük öğrencilerin, bu puanları yüksek olan öğrencilere göre sınav kaygı puanı daha yüksektir. Öğrencilerin kişiliklerinin genel uyumu ile sınav kaygısı arasında ters yönlü anlamlı bir iliTest anxiety effects the students\' scores negatively. Test anxiety may differ as personal characteristics of students. This study aims to investigate test anxiety level of studens with personal characteristics. Test Anxiety Questionnaire and Hacettepe Personality Questionnaire are used as a measurement tool. Some results of the study as follows; female students\' test anxiety is higher than male students.Test anxiety score of students who has personality general harmony, social harmony and personality harmony scores are low, is higher than students who has personality general harmony, social harmony and personality harmony scores are high. There is negative significant relationship between personality general harmony with test anxiety of students. Sınav Kaygısı, Kişilik Özellikleri, Regresyon AnaliziTest Anxiety, Personality Characteristics, Regression Analysis Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Albayrak, İpek (2006). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Bacanlı, F., Sürücü M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi / Educational Administration, 45, 7-35
 • Baltaş, A. (2000). Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • Başarır, D. (1990). Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluk Kaygısı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükkaragöz, S. (1990). Okula Uyumsuzluk ve Başarısızlıkta Ailenin Rolü”, Eğitim Ve Bilim, 78, 29-33.
 • Cassady J. C. (2004). The İnfluence Of Cognitive Test Anxiety Across The Learning- Testing Cycle, Learning and İnstruction, 14, 569-592
 • Cassady J. C., Johnson R. E. (2002). Cognitive Test Anxiety and Academic Performance, Contemporary Educational Psychology, 27, 270-295
 • Chamorro-Premuzic, T. ve Ahmetoglou, G. (2007). Little More than Personality: Dispositional Determinants of Test Anxiety, Learning and Individual Difference
 • Chapell M. S., Blanding Z. B., Silverstein M. E., Takahashi M., Newman B., Gubi A., McCann N. (2005). Test Anxiety and Academic Performance in Undergraduate Students, Journal of Educational Psychology, 97(2), 268- 274.
 • Christenson, S. L., Ounds, T. ve Gorney T. (1992). Family Factors and Student Achievement an Avenue to Increase Student’s Success, School Psychology, Vol. 27, vol. 7, 178-206
 • Culler, R. E., Holahan, C. J. (1980). Test Anxiety and Academic Performance: The Affected Study of Related Behaviors, Journal of Educational Psychology, Vol. 72, 16-20
 • Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Çankaya, Ö., (1997). Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Donald W., Katz R. C., (1999). Reducing Test Anxiety and Improving Self-Esteem in High School and College Students with Learning Disabilities” Journal of Behavior Therapy And Experimental Psychiatry, 30(3),191-198.
 • Ekşi, P., (1998). Sınav kaygısının Üniversite Adayı Ergenlerde İncelenmesi (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • El- Zahhar N., Hocevar D. (1991). Cultural and Sexual Difference in Test Anxiety, Trait Anxiety and Arousability: Egypt, Brazil and United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 22, 238-249
 • Erkan, S. (1991). Sınav Kaygısının Öğrenci Seçme Sınavı Başarısı İle İlişkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gülen, H. (1993). Bazı Psikososyal Faktörler Açısından Çocukların Anadolu Lisesi Sınavı Öncesi Kaygı Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ·Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Kapıkıran, Ş. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısının Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 34-43
 • Lufi D., Darliuk L. (2005). The Interactive Effect of Test Anxiety and Learning Disabilities among Adolescents. Educational Research, 43, 236-249
 • Lufi L., Okasha, S., Cohen A. (2004). Test Anxiety and its Effect on the Personality of Sudents with Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 27, 176-184
 • Öner, N. (1972). Kaygı ve Başarı, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2, 151- 163.
 • Öner, N. (1990). Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı, İstanbul, Yöret Vakfı Yayını
 • Özdamar K., (2004) Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir
 • Özgüven, E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE), Psikolojik Danışma Rehberlik Ve Eğitim Merkezi (PDREM), ANKARA
 • Peleg-Popko O. (2004). Differantion and Test Anxiety in Adolescents. Journal of Adolescent, 27, 645-662
 • R.A.M. (1998). Okullarda Rehberlik Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Araştırma ve Yayın Bölümü Raporu. Uşak.
 • Saygılı, H. (2000). Problem Çözme Becerisi İle Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
 • Woolkfolk, A. E. (1993). Educational Psychology, Boston: Allyn and Bacon.
 • Yapıcı, M. (2004). Okul Ve İnsan, Ankara: Ocak Yayınları.
 • Yapıcı, Ş. ve Yapıcı M. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Yavuzer, H. (1992). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yıldırım, İ., Ergene T. (2003). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234
 • Yıldız, H. Y. (2007). Sınav Kaygısı Ana-Baba Tutumları ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman DÜNDAR

Author: Şenay YAPICI

Author: Birol TOPÇU

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { gefad90732, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {171 - 186}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DÜNDAR, Süleyman and YAPICI, Şenay and TOPÇU, Birol} }
APA DÜNDAR, S , YAPICI, Ş , TOPÇU, B . (2008). Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 171-186 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90732
MLA DÜNDAR, S , YAPICI, Ş , TOPÇU, B . "Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 171-186 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90732>
Chicago DÜNDAR, S , YAPICI, Ş , TOPÇU, B . "Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 171-186
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi AU - Süleyman DÜNDAR , Şenay YAPICI , Birol TOPÇU Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 186 VL - 28 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi %A Süleyman DÜNDAR , Şenay YAPICI , Birol TOPÇU %T Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD DÜNDAR, Süleyman , YAPICI, Şenay , TOPÇU, Birol . "Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (March 2008): 171-186 .
AMA DÜNDAR S , YAPICI Ş , TOPÇU B . Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 171-186.
Vancouver DÜNDAR S , YAPICI Ş , TOPÇU B . Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 186-171.