Year 2008, Volume 28 , Issue 1, Pages 75 - 90 2008-03-01

The Scale for the Attitudes for Piano Education
Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Enver TUFAN [1] , Bahar GÜDEK [2]


In this study, the steps in developing a scale to measure the attitudes of the students towards piano education have been explained. The validity and reliability of the scale developed in the present conditions have been applied to 316 music education students in three universities. For analysis SPSS statistics programme has been employed. Factor analysis has been used to determine the structural validity of the scale. In the factor analysis, the main components analysis with varimax transformation has been used. For the reliability, inner co-efficiency has been employed and regarding this total matter correlations have been calculated. Factor values vary between 0,60 and 0,79; Kaiser- Meyer Olkin value has been measured as a=0,97 and inner co-efficiency for the reliability as a= 0,97. Besides, for the two split-half reliability of the test, the correlation of the marks found in the two identical halves hPiyano Dersi, Tutum ÖlçeğiPiano Course, Attitude Scale Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışmada, eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumlarını ölçmekte kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirme aşamaları açıklanmıştır. Türkiye koşullarında geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, üç üniversitede müzik eğitimi anabilim dallarına devam eden 316 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Analiz için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği\'nin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinde varimax dönüşümlü temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlık katsayısı (Cronbach alpha) ve bu kapsamda madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. In this study, the steps in developing a scale to measure the attitudes of the students towards piano education have been explained. The validity and reliability of the scale developed in the present conditions have been applied to 316 music education students in three universities. For analysis SPSS statistics programme has been employed. Factor analysis has been used to determine the structural validity of the scale. In the factor analysis, the main components analysis with varimax transformation has been used. For the reliability, inner co-efficiency has been employed and regarding this total matter correlations have been calculated. Factor values vary between 0,60 and 0,79; Kaiser- Meyer Olkin value has been measured as a=0,97 and inner co-efficiency for the reliability as a= 0,97. Besides, for the two split-half reliability of the test, the correlation of the marks found in the two identical halves hPiyano Dersi, Tutum ÖlçeğiPiano Course, Attitude Scale Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Akbulut, H.H. (1973). Müzik Eğitimi Bölümünde Yapılan Keman Öğretiminde Yay ile Aynı Gürlükte Ses Üretmedeki Temel Davranışlar. Filarmoni Dergisi. 8, 17.
 • Akgül, A. (1997).Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası.
 • Allport, G.W. (1967). Attitudes, Readings in Attitude Theory and Measurement. Ed. Martin Fishbein. New York: John Wiley&Sons.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 18, Ankara, 14.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları. İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim. Ankara: Verso Yayıncılık.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni İnsan Ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti.
 • Kuzgun, Y., Bacanlı, F. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükahmet, L.(1976). Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Küçüköncü, H.Y. (1999). Müzik Eğitimi ve Öğretimi. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • MEB (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dersi Öğretim Programı. Ankara: Mili Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Morgan, C.T. (1995). Psikolojiye Giriş. Çev. Sirel Karakaş. Ankara: Meteksan A.Ş
 • Osgood C, G. Suci ve P. Tannenbaum (1975). The Measurment of Meaning. Üniversity of İllinois
 • Özdamar, K. (1999). Paket Program ile İsatistiksel Veri Analizi. Eskişehir:Kaan Kitapevi.
 • Özen, M. (1998). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Piyanoyu Müzik Öğretmenliğinin Gerekleri Doğrultusunda Kullanma Becerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özgür, N. (1994). Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özmenteş, G. (2006). Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 5(1), 23-29 http://ilkogretim-online.org.tr
 • Pamir, L.(1984). Çağdaş Piyano Eğitimi. İstanbul: Beyaz Köşk Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turgut, M. Fuat ve Y. Baykul. (1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Sezginer, N.(1989). Müzik Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Sun, M. (1969). Türkiye’nin Kültür-Müzik- Tiyatro Sorunları. Ankara: Ajans Türk Matbaacılık.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar – İlkeler- Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik/ İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kurumlar ve Uygulamalar. Ankara: Bilim Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Enver TUFAN

Author: Bahar GÜDEK

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { gefad90728, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {75 - 90}, doi = {}, title = {Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {TUFAN, Enver and GÜDEK, Bahar} }
APA TUFAN, E , GÜDEK, B . (2008). Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 75-90 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90728
MLA TUFAN, E , GÜDEK, B . "Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 75-90 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90728>
Chicago TUFAN, E , GÜDEK, B . "Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 75-90
RIS TY - JOUR T1 - Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Enver TUFAN , Bahar GÜDEK Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 90 VL - 28 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Enver TUFAN , Bahar GÜDEK %T Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD TUFAN, Enver , GÜDEK, Bahar . "Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (March 2008): 75-90 .
AMA TUFAN E , GÜDEK B . Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 75-90.
Vancouver TUFAN E , GÜDEK B . Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 90-75.