Year 2008, Volume 28 , Issue 2, Pages 69 - 94 2008-06-01

The Effect of Inquiry Based Science Instruction Approach on the development of Self efficacy Belief Levels intended for Science Teaching of Secondary Science Education Teacher Candidates
Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi

Önder ŞENSOY [1] , Mustafa AYDOĞDU [2]


The aim of this research is to determine the effect of inquiry-based science instruction approach on the development of self-efficacy belief levels intended for science teaching of secondary science education teacher candidates. Furthermore, the type of high school from which the candidate graduated and gender were considered as independent variables in the research. The research included two 3rd grade classes, which were chosen randomly and determined as experimental and control groups, of Gazi University, Faculty of Education, Elementary Education, Department of Secondary Science Education. The study was carried on by the researcher in both groups and performed in Secondary Science Practice Laboratory course during 2004 – 2005 educational year spring term. The total number of students in the groups was 95. 48 of the students were in the experimental group and 47 of them were in the control group.Fen Eğitimi, Yapılandırıcı yaklaşım, Araştırma soruşturma tabanlı öğrenme, öz yeterlikScience Education, Constructive Approach, Inquiry-based Science Instruction, Self efficacy Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerini geliştirmede araştırma soruşturmaya dayalı öğrenme yaklaşımının etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca araştırmada mezun olunan lise türü ve cinsiyet, bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırma, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü sınıflardan rastgele oluşturulmuş ve birer sınıf deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma her iki grupta da araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ve 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Fen Bilgisi Uygulama Laboratuarı dersinde uygulanmıştır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sayısı toplam 95\'dir. Bu öğrencilerin, 48 tanesi deney grubunda 4The aim of this research is to determine the effect of inquiry-based science instruction approach on the development of self-efficacy belief levels intended for science teaching of secondary science education teacher candidates. Furthermore, the type of high school from which the candidate graduated and gender were considered as independent variables in the research. The research included two 3rd grade classes, which were chosen randomly and determined as experimental and control groups, of Gazi University, Faculty of Education, Elementary Education, Department of Secondary Science Education. The study was carried on by the researcher in both groups and performed in Secondary Science Practice Laboratory course during 2004 – 2005 educational year spring term. The total number of students in the groups was 95. 48 of the students were in the experimental group and 47 of them were in the control group.Fen Eğitimi, Yapılandırıcı yaklaşım, Araştırma soruşturma tabanlı öğrenme, öz yeterlikScience Education, Constructive Approach, Inquiry-based Science Instruction, Self efficacy Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • ALTIPARMAK, Melek. (2001). Biyoloji Öğretiminde Işbirlikli Öğrenme Yönteminin Laboratuvara Yönelik Tutum ve Başarı Üzerindeki Etkisi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir American Association for the Advancement of Science. (1990). Science for all Americans. (Project 2061). New York: Oxford University Press.
 • ANDERSON, C.W.(1987) Three Perspectives on Cognition and Their Implications for Science Teaching. Paper presented at the annual Meeting of the American Educational Research Association. Washington, D.C.
 • BRUNER, J.S (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Pres
 • COHEN, Louis., MANION, Lawrence., MORRISON, Keith. (2000). Research Methods in Education, 5th Edition, Routledge/Falmer, Taylor&Francis Group, London
 • DANA, L. (2001). The effects of the level of inquiry of situated secondary science laboratory activities on students' understanding of concepts and the nature of science, ability to use process skilis and attitudes toward problem solving. Dissenation Abstracts International, 62 (01), 119A. (UMI No. 3001676)
 • GOOSSEN, L.H., (2002) Classroom Questioning Strategies As Indıcators Of Inquiry Based Science Instruction. Western Michigan University. Kalamazoo, Michigan.
 • KAPTAN, Fitnat, Hünkar, KORKMAZ (1999) Fen Öğretimi, MEB-UNİCEF Projesi Etkin Öğrenme Öğretme Öğretmen El Kitabı.
 • KAPTAN, Fitnat., KORKMAZ, Hünkar. (2001). Çoklu Zeka Kuramı Tabanı Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Milli Eğitim Basımevi, Ankara
 • KARASAR, N. (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemi (Onikinci Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KELLY,G.J., BROWN, C. ve CRAWFORD, T.(2000). Experiments, contingencies, and curriculum: Providing opportunities for learning through improvisation in science teaching. Science Education. 84, 624-657
 • GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2 (2008) 69-93 KURT, Işıl. (2001). Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına, Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • MATTHEWS, M.R.(1992). Constructivism and the empiricist legacy. In Pearsall, M.K. (Ed.) Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science Volume II. Relevant Research (pp. 183-196). Washington, D.C: National Science Teachers’ Association.
 • MCMILLAN, James, H. (2000). Educational Research, Fundamentals for the Consumer, Longman, USA National Research Council. (2003). What is the influence of the NSES?: Reviewing the evidence, Workshop summary. Washington, DC: National Academy Press. National Research Council.(NRC)(1996). National Science Education Standards. Washington,D.C: National Academy Pres. National Research Council.(NRC)(2000). National Science Education Standards. Washington,D.C: National Academy Pres.
 • ROTH, K.J. (1992). Science education: It’s not enough to ‘Do’ or ‘Relate’. In Pearsall, M. K. (Ed), Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science Volume II Relevant Research (pp. 151-164). Washington, D.C: National Science Teachers’ Association.
 • SMITH, E.L., BLAKESLEE, T.D.ve ANDERSON, C.W.(1993). Teaching strategies associated with conceptual change learning in science. Journal of Research in Science Teaching, 30(2), 111-126.
 • TABA, H. VE ELZEY, F.F. (1964). Teaching strategies and thought processes. Teachers College Record, 65, 524- 534.
 • TOPSAKAL, Sabahattin. (1999) Fen Öğretimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1-38
 • VON SECKER, C (2002)- Effects of inquiry-based teacher practices on science excellence and equity. Journal of 'Educational Research, 95(3), 151-160. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ648184)
 • WANDERSEE, J.H., MINTZES, J.J., VE NOVAK,J.D. (1994). Research on alternative conceptions in science. In Gabel, D. L. Ed.) Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp. 177-210) New York: Macmillan Publishing Co.
 • KAYMAZ, Ahmet. (2000). Fen Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • ÇİL, Nesrin., ÇAPA, Yeşim. (1999). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Milli Eğitim Basımevi, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Önder ŞENSOY

Author: Mustafa AYDOĞDU

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { gefad90715, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {69 - 94}, doi = {}, title = {Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {ŞENSOY, Önder and AYDOĞDU, Mustafa} }
APA ŞENSOY, Ö , AYDOĞDU, M . (2008). Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 69-94 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90715
MLA ŞENSOY, Ö , AYDOĞDU, M . "Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 69-94 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90715>
Chicago ŞENSOY, Ö , AYDOĞDU, M . "Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 69-94
RIS TY - JOUR T1 - Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi AU - Önder ŞENSOY , Mustafa AYDOĞDU Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 94 VL - 28 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi %A Önder ŞENSOY , Mustafa AYDOĞDU %T Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 2 %R %U
ISNAD ŞENSOY, Önder , AYDOĞDU, Mustafa . "Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 2 (June 2008): 69-94 .
AMA ŞENSOY Ö , AYDOĞDU M . Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 69-94.
Vancouver ŞENSOY Ö , AYDOĞDU M . Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 94-69.