Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 257 - 277 2009-03-01

Effectiveness of Pedagogical Analogical Models on Realization of Conceptual Change for Teaching Work Power Energy Concepts
İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi

Nilüfer Cerit BERBER [1] , Musa SARI [2]


“Conceptual change approaches” based on Piaget\'s assimilation, organizing and stabilization principles on the basis of the concructivist approach, predicts that the students can understand new concepts correctly, provided that reorganizing or changing them with their present correct concepts. Various teaching strategies based on this reorganizing process were suggested. The most useful and the most known of theese strategies is conceptual change texts. Supporting theese tools with different teaching strategies can affect the conceptual change process positively. In this study, effects of supporting conceptual change texts with pedagogical- analogical models on the students\' understanding about work- power- energy concepts were investigated. Both quantitative data and qualitative data were collected in the study.Results of studyproduced that succes and understanding of the studentsPedagojik- analojik modeller, kavramsal değişim yaklaşımı, kavramsal değişim metinleri, iş- güç- enerji, animasyonlar, benzetmelerPedagogical analogical models, conceptual change approaches, conceptual change texts, work power energy, animations, analogies Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayanılarak Piaget\' in özümleme, düzenleme ve dengeleme ilkeleri üzerine kurulan “kavramsal değişim yaklaşımı”, öğrencilerin yeni karşılaştıkları kavramları ancak mevcut kavramlarını yeniden düzenlemeleri ya da doğrularıyla değiştirmeleri ön koşuluyla doğru şekilde anlayabileceklerini öngörür. Bu yeniden düzenleme sürecini temel alan öğretim stratejileri arasında en kullanışlı olanı ve belki de en bilineni kavramsal değişim metinleridir. Bu araçların başka öğretim stratejileri ile desteklenmesi kavramsal değişim sürecini daha da olumlu yönde etkileyebilecektir. Bu çalışmada, kavramsal değişim metinlerinin kavramsal değişimi gerçekleştirmede önerilen bir diğer strateji olan pedagojik-analojik modellerle desteklenmesi durumunda, öğrencileri“Conceptual change approaches” based on Piaget\'s assimilation, organizing and stabilization principles on the basis of the concructivist approach, predicts that the students can understand new concepts correctly, provided that reorganizing or changing them with their present correct concepts. Various teaching strategies based on this reorganizing process were suggested. The most useful and the most known of theese strategies is conceptual change texts. Supporting theese tools with different teaching strategies can affect the conceptual change process positively. In this study, effects of supporting conceptual change texts with pedagogical- analogical models on the students\' understanding about work- power- energy concepts were investigated. Both quantitative data and qualitative data were collected in the study.Results of studyproduced that succes and understanding of the studentsPedagojik- analojik modeller, kavramsal değişim yaklaşımı, kavramsal değişim metinleri, iş- güç- enerji, animasyonlar, benzetmelerPedagogical analogical models, conceptual change approaches, conceptual change texts, work power energy, animations, analogies Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: Bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421–430.
 • Güneş, B., Gülçiçek, Ç., Bağcı, N. (2004). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, yıl 1, Sayı 1, 35-45.
 • Brown, D.E. (1994). Facilitating Conceptual Change Using Anologies and Explanatory Models, International Journal of Science Education, 16(2), 201–214.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S. ve Geban, Ö. (2004). Kavramsal Değişim Yaklaşımı III: Model Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 377384.
 • Cerit Berber, N., Sarı, M. (2008). İş-Güç-Enerji Konusunun Öğretiminde PedegojikAnalojik Modellerin Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Etkisi: Konya İli Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Chambers, S.K. and Andre, J. (1997). Gender prior knowledge, interest and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current, Journal of Research in science Teaching, 34(2), 107- 123.
 • Chiu, M. and Lin, J. (2005). Promoting fourth graders’ conceptual change of their understanding of electric current via multiple analogies, Journal of Research In Science Teachıng, 42(4), 429–464.
 • Karasar, N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Çakır, H. (1999). Bilgisayar destekli eğitimde grafik ve animasyon tekniklerinin kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dagher, Z.R. (1994). Does the Use of Analogies Contribute to Conceptual Change?, Science Education, 78(6), 601–614.
 • Dalkıran, G., Kesercioğlu, T. ve Boyacı, S. (2005). Kavram haritaları ve kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin fen bilgisi dersine olan tutumlarına etkisi ve öğrenci görüşleri. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül 2005, Denizli.
 • Dilber, R. (2006). Fizik öğretiminde analoji kullanımının ve kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Dreyfus, A., Jurigwirth, E. and Elioviteh, R. (1990). Applying the cognitive conflict strategy for conceptual change: some implications, diffuculties and problems, Science Education, 74(5), 555- 569.
 • Fellow, N.J. (1994). A Window Into Thinking: Using Student Writing to Understand Conceptual Change in Science Learning, Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 985–1001.
 • George, D. and Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 4th edition, Boston: Allyn & Bacon, USA.
 • Gilbert, J. (1997). Models in Science and Science Education. Exploring Models and Modelling in Science Education, 5-19.
 • Guzzetti, B.J., Synder, T.E. and Glass, G.V. (1992). Promoting Conceptual Change in Science: Can Text Be Used Effectively? Journal of Reading, 35(8), 642–649.
 • Günbatar, S., Sarı, M. (2005). Elektrik ve Manyetizma Konularında Anlaşılması Zor Kavramlar İçin Model Geliştirilmesi. Gazi eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, 185-197.
 • Hameed, H., Hackling, M.W. and Garnett, P.J. (1993). Facilitating Conceptual Change in Chemical Equilibrium Using a CAI Strategy. International Journal of Science Education, 15(2), 221–230.
 • Harrison, A. (2001). How to Teachers and Textbook Writers Model Scientific Ideas for Students, Research in Science Education, 31, 401-435.
 • Hynd, C.R., McWhorter, Y.J., Phares, V.L. and Suttles, C.W. (1994). The Role of Instructional Variables in Conceptual Change in High School Physics Topics, Journal of Research in Science Teaching,31(9),933-946.
 • Hynd, C., Alvermann, D. and Qian, G. (1997). Preservice Elementary School Teachers Conceptual Change About Projectile Motion: Refutation Text, Demonsration, Affective Factors and Relevance, Science Education, 81, 1-27.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal Bilimler için İstatistik, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Mc Dermott, L.C., Shaffer, P.S. and Semeri, M.D. (1994). Research as guide for teaching introductory mechanics: An illustration in he context of the atwood’s machine. American Journal of Physics, 62, 46-55.
 • Posner, G.J., Strike, K.A., Hewson, P.W. and Gertzog, W.A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change, Science Education, 66, 211- 227.
 • Paton, R.C., (1996). On a Apparently Simple Modelling problem in Biology, International Journal of Science Education, 18(1), 55–64.
 • Regis, A., Albertazzi, P.G. and Roletto, E., (1996). Concept Maps in Chemistry Education. Journal of Chemical Education, 73(11), 1084–1088.
 • Şahin, F., Gürdal, A. ve Berkem, M. L. (2000). Fizyolojik kavramların anlamlı öğrenilmesiyle ilgili bir araştırma. 4. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 6–8 Eylül 2000, Ankara, 17–23.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Treagust, F., David, G. C. and Mamiala, L. T. (2002). Student’s Understanding of the Role of Scientific Models in Learning Science. International Journal of Science Education, 24(4), 357-368.
 • Vatansever, O. (2006). Effectıveness of conceptual change ınstructıon on overcomıng students’ mısconceptıons of electrıc fıeld, electrıc potentıal and electrıc potentıal energy at tenth grade level, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilüfer Cerit BERBER

Author: Musa SARI

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90697, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {257 - 277}, doi = {}, title = {İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi}, key = {cite}, author = {BERBER, Nilüfer Cerit and SARI, Musa} }
APA BERBER, N , SARI, M . (2009). İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 257-277 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90697
MLA BERBER, N , SARI, M . "İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 257-277 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90697>
Chicago BERBER, N , SARI, M . "İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 257-277
RIS TY - JOUR T1 - İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi AU - Nilüfer Cerit BERBER , Musa SARI Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 277 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi %A Nilüfer Cerit BERBER , Musa SARI %T İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD BERBER, Nilüfer Cerit , SARI, Musa . "İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 257-277 .
AMA BERBER N , SARI M . İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 257-277.
Vancouver BERBER N , SARI M . İş Güç Enerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 277-257.