Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 37 - 54 2009-03-01

The Elementary School Science and Technology Teachers Perceptions Toward To New Science and Technology Curriculum
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri

Cengiz TÜYSÜZ [1] , Halil AYDIN [2]


The science course in primary school level has been reconstructed and its name has been changed to “science and technology course” by Turkish Ministry of Education in 2004.The new curriculum has highlighted the scientific literacy and at the same time it became a student centered curriculum. Without taking the teachers\' ideas, it is not possible to conclude a successful curriculum change. Therefore, in this study, it was aimed to identify science and technology teachers\' views about the new curriculum. For this aim, a 24-itemed likert type scale was conducted to 312 science and technology inservice teachers around the city of Izmir and the results were analyzed. Results showed that most of the teachers participated in the study believe that the new program is suitable to students\' level, has developed according to students\' developmental level, provide opportunities foİlköğretim fen ve teknoloji programı, fen ve teknoloji öğretmeni, öğretmen görüşüPrimary School Science and Technology program, Science and technology teacher, teacher’s views Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
İlköğretim fen bilgisi dersi, Türkiye\'de 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla yeniden yapılandırılarak adı fen ve teknoloji dersi olarak değiştirilmiştir. Yeni programda bir taraftan fen okuryazarlığına vurgu yapılırken diğer taraftan da program öğrenci merkezli hale getirilmiştir. Fakat başarılı bir fen ve teknoloji öğretimi, öğretmenlerin fen ve teknoloji dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini ve derse ilişkin bakış açılarını incelemeksizin yerine getirilemez. Bu nedenle bu çalışmada 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İzmir\'de bulunan ilköğretim okullarındaki fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeni programla ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 312 fen ve Teknoloji öğretmenine yeni programla ilgili hazırlanan 24 maddelik 5\'li Likert tipi &oumThe science course in primary school level has been reconstructed and its name has been changed to “science and technology course” by Turkish Ministry of Education in 2004.The new curriculum has highlighted the scientific literacy and at the same time it became a student centered curriculum. Without taking the teachers\' ideas, it is not possible to conclude a successful curriculum change. Therefore, in this study, it was aimed to identify science and technology teachers\' views about the new curriculum. For this aim, a 24-itemed likert type scale was conducted to 312 science and technology inservice teachers around the city of Izmir and the results were analyzed. Results showed that most of the teachers participated in the study believe that the new program is suitable to students\' level, has developed according to students\' developmental level, provide opportunities foİlköğretim fen ve teknoloji programı, fen ve teknoloji öğretmeni, öğretmen görüşüPrimary School Science and Technology program, Science and technology teacher, teacher’s views Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Aykaç, N. (2007 ). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 46-73.
 • Bybee, R. W. And E. Marathe.(1993). Science and Technology Related Global Problems and Education: An İnternational Survey, Journal Of Research İn Science Teaching, 24 (2), 137-142.
 • Dindar, H. ve Yangın, S. ( 2007) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1) 185-198
 • Duruhan, K. (1994). İlköğretim İkinci Devresinde (Ortaokullarda) Öğrencilerin Kendilerini Gerçekleştirmelerinde Eğitim Programlarının Etkililiği, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 64-70.
 • Ercan F. ve Altun, S. A. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Ankara: Sim Matbaası.
 • Erden, M. (1993), Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Erdoğan, M. (2005). Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatı: pilot uygulama yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Ankara: Sim Matbaası.
 • Gürkan, T. & Gökçe, E. (2000), İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
 • Hançer, A., H., Şensoy, Ö. Ve Yıldırım, H., İ. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi Ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 80-88
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi, İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi, Milli Eğitim Basımevi.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kerlinger F. N. (1973) Foundation of Behavioral Research (Second edition). New York: Holt, Rinehart and Winston
 • Küçükahmet, L. (1995), Eğitim Programları ve Öğretimi "Öğretim İlke ve Yöntemleri”, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kyle, W. K. (1994). What Become of the Curriculum Development Projects of the 1960’s? In D. Holdzkom And P. Lutz, Eds., Research Within Reach: Science Education. Charleston, WV: Appalachia Educational Laboratory, Inc,.
 • M.E.B. (2000). 2518 Sayılı Tebliğler Dergisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • M.E.B. (2005), İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Novak, J.& Gowin, D.B. (1984), Learning how to learn., Cambridge University Press.
 • Öz, B.(2007). 2001 İlköğretim Fen Bilgisi Dersi ve 2005 İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S.,(1989) Using Multivariate Statistics, New York: Harper Collins Publischers
 • TTKB (2004), Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Varış, F. (1996), Eğitimde Program Geliştirme "Teori ve Teknikler", Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
 • Yıldırım, H., İ., Şensoy, Ö, Karatepe, A. & Yalçın, N (2007). Fen Bilgisi Öğretimi Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Yeni Programın Öğretme - Öğrenme Süreçleri Boyutunda Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(20), 33-41
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Cengiz TÜYSÜZ

Author: Halil AYDIN

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90686, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {37 - 54}, doi = {}, title = {İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {TÜYSÜZ, Cengiz and AYDIN, Halil} }
APA TÜYSÜZ, C , AYDIN, H . (2009). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 37-54 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90686
MLA TÜYSÜZ, C , AYDIN, H . "İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 37-54 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90686>
Chicago TÜYSÜZ, C , AYDIN, H . "İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 37-54
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri AU - Cengiz TÜYSÜZ , Halil AYDIN Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 54 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri %A Cengiz TÜYSÜZ , Halil AYDIN %T İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD TÜYSÜZ, Cengiz , AYDIN, Halil . "İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 37-54 .
AMA TÜYSÜZ C , AYDIN H . İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 37-54.
Vancouver TÜYSÜZ C , AYDIN H . İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 54-37.