Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 459 - 483 2009-06-01

Comparative Analyses of Drama Method in Science and Technology Course in Terms of Academic Achievement and Attitude Towards to Lesson Rural and Urban School Sample
Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği

Figen ÇAM [1] , Esra ÖZKAN [2] , İclal AVİNÇ [3]


This study aims to explore the effect of drama method on teaching blood , blood habit and blood group subjects in primary science and technology lesson, in terms of academic achievement and attitude to lesson, by comparing rural and urban school. In the study which is done as quasi exerimental model, pre test-post test crossing group experimental research design was used and 60 sixth grade students were selected as sample of the study. During two weeks 4 lessons hours Blood , blood habit and blood group topics were given to both student groups using drama mathod and student\'s academic achievement and attitude towards lesson comperatively analyzed between two school. As data collecting tools, blood, blood habit and blood group achievement test which is developed by researchers, researcher\'s observations and written record of students opinion about learning period were used. Datas analyzed using SPfen öğretimi, drama yöntemi, deneysel araştırmateaching science, drama method, experimental research Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışma, drama yönteminin Fen ve Teknoloji dersi Kan, Kanın Yapısı ve Kan Grupları konusundaki etkinliğini, akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından, merkez ve köy ilköğretim okulu karşılaştırmasıyla ortaya koymayı hedeflemiştir. Yarı deneysel olarak gerçekleştirilen çalışmada, ön test-son test karşılaştırma gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış ve örneklem olarak 60 altıncı sınıf öğrencisi seçilmiştir. Her iki gruba da “Kan, Kanın Yapısı ve Kan Grupları” konusu 2 haftalık süreç içinde toplam 4 ders saati boyunca drama yöntemiyle işlenerek iki okul arasında akademik başarı ve derse karşı ilgi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kan, Kanın Yapısı ve Kan Grupları Başarı Testi”, araştırmacı gözlemleri ve öğrencilerin y&This study aims to explore the effect of drama method on teaching blood , blood habit and blood group subjects in primary science and technology lesson, in terms of academic achievement and attitude to lesson, by comparing rural and urban school. In the study which is done as quasi exerimental model, pre test-post test crossing group experimental research design was used and 60 sixth grade students were selected as sample of the study. During two weeks 4 lessons hours Blood , blood habit and blood group topics were given to both student groups using drama mathod and student\'s academic achievement and attitude towards lesson comperatively analyzed between two school. As data collecting tools, blood, blood habit and blood group achievement test which is developed by researchers, researcher\'s observations and written record of students opinion about learning period were used. Datas analyzed using SPfen öğretimi, drama yöntemi, deneysel araştırmateaching science, drama method, experimental research Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyol, A. K. (2003) Drama ve Dramanın Önemi (Drama and its significance) Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 1, sayı 2
 • Baykent, D. (2002). Fen Bilimleri Eğitimi’nde Öğrenci Motivasyonunu Artırma Yoluyla Karakter Eğitimine Geçiş Süreçleri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bıyık, D. (2001). İlköğretim Okulları Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Dramatizasyon Yönteminin Etkililiği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi: varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 91-105.
 • Candaş, C. (2004). Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Yaratıcı Drama, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
 • http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Cemal%20Candas.ppt, 28.12.2008
 • Doğan, M. (2004). Biyoloji Derslerinde Yaratıcı Drama ile Öğrenmeye Örnekler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul.
 • Gürol, A. (2003). Okulöncesi Öğretmenleri İle Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Dramaya İlişkin Kendilerini Yeterli Bulma Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13-2. 147-165
 • Güzel, H. E. (2001) İkögretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Dramatizasyon Yönteminin Başarıya Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 135s. Hatipoğlu, Y. Y. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Konularının Öğretiminde Drama Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • İpşiroğlu, Z. (1998). 2000’li Yıllara Doğru Tiyatro. Mitos Boyut Yayınları, s.129, stanbul
 • Kamen, M. (1992). Creative Drama and the Enhancement of Elementary School Students’ Understanding of Science Concepts. Dissertation Abstracts International, DAI-A 52/07, 2489.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi, Ankara.
 • Karakaya, N. (2007) İlköğretimde Drama ve Örnek Bir Uygulama, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-27, s 103-139
 • Keleş, Ö., Aydoğdu, M., Uşak, M. ve Doğru, M. (2004). Fen Bilgisi Dersinde Sınıf İçi Uygulamaların Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması, 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler, 84.
 • Kocayörük, A. (2000). İkögretim Ögrencilerinin Sosyal Becerilerini Gelistirmede Dramanın Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 75s.
 • Labow, B. J. ve Sewell, R. (1993). Command Performances, Science and Children, 31, 2, 23-24.
 • Oğur, B. ve Kılıç, G. B. (2004). Canlıların İç Yapısına Yolculuk ve Vücudumuzda Neler Var? Çevremizi Nasıl Algılıyoruz? Ünitelerinde Yaratıcı Drama Uygulaması, 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler, 71.
 • Okvuran, A. (1995). Çağdaş İnsanı Yaratmada Yaratıcı Drama Eğitiminin Önemi ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 1, Ankara, 185-194.
 • Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme için Eğitici Drama. Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. Epsilon, İstanbul, Türkiye
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması.B.A.Ü. Fen Bil. Enstitüsü Dergisi. 5.2.
 • Pantidos, P. Spathi, K. Vitoratos, E. (2001). The Use of Drama in Science Education:The Case of Blegdamsvej Faust. Science and
 • Education, http://www.ingentaconnect.com/content/klu/sced/2001/00000010/F0020001/00203114;j sessionid=8msrdpsmtbs0e.henrietta (29.01.2009)
 • Sağırlı, H. (2001). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Dramatizasyon Yönteminin Başarıya Etkis., Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A. (2002-b). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara
 • San, İ. (1991). Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 2, 573-582
 • San İ. (2002). Eğitimde Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama,1985-1995, Yazılar, 1.cilt. Naturel, Ankara,
 • Selvi, K. (2003). Eğitimde Yaratıcı Drama Yöntemini Uygulama İlkeleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 2, 181-188.
 • Şahin, F. ve Oktay, A. (1998). İlkokul Öğrencilerinde El Yapması Modeller ve Dramatizasyonla Biyolojik Kavramlar ve Aralarındaki İlişkilerin Öğretilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10, İstanbul.
 • Ünal, S. (1993). Fen Bilgisi Öğretiminde İlkokul Öğretmenlerinin Yeterliliği, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:5, İstanbul, Türkiye.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Figen ÇAM

Author: Esra ÖZKAN

Author: İclal AVİNÇ

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90680, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {459 - 483}, doi = {}, title = {Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği}, key = {cite}, author = {ÇAM, Figen and ÖZKAN, Esra and AVİNÇ, İclal} }
APA ÇAM, F , ÖZKAN, E , AVİNÇ, İ . (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 459-483 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90680
MLA ÇAM, F , ÖZKAN, E , AVİNÇ, İ . "Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 459-483 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90680>
Chicago ÇAM, F , ÖZKAN, E , AVİNÇ, İ . "Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 459-483
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği AU - Figen ÇAM , Esra ÖZKAN , İclal AVİNÇ Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 483 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği %A Figen ÇAM , Esra ÖZKAN , İclal AVİNÇ %T Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAM, Figen , ÖZKAN, Esra , AVİNÇ, İclal . "Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 459-483 .
AMA ÇAM F , ÖZKAN E , AVİNÇ İ . Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 459-483.
Vancouver ÇAM F , ÖZKAN E , AVİNÇ İ . Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Köy ve Merkez Okulları Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 483-459.