Year 2009, Volume 29 , Issue 2, Pages 441 - 458 2009-06-01

Analysis of Problem Solving Skills of School of Physical Education and Sports Students Taking or Not Taking Rhythm Training and Dance Lesson in Terms of Various Variables
Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Emin KURU [1] , Ebru Olcay KARABULUT [2]


This study has been carried out with the aim of analyzing and comparing problem solving skills of the students taking or not taking rhythm training and dance lesson in Ahi Evran University, School of Physical Education and Sports in terms of various variables. Total 68 university students, 26 of whom taking rhythm training and dance lesson and 42 of whom not taking these trainings, in Kırşehir Ahi Evran University, School of Physical Education and Sports, have participated on the basis of volunteering. The research has been made with the surveillance model. In this study, Problem Solving Inventory adapted into Turkish language by Şahin, Şahin and Heppner (1993) and developed by Heppner and Peterson (1982) has been used. Between the problem solving skills and the variables of taking or not taking the lesson of gender and rhythm training, it has been found a difference at significant leveProblem Çözme Becerisi, Ritim Eğitimi, Sporcu öğrenciProblem Solving Ability, Rhythm Training, Athlete Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nda ritim eğitimi ve dans dersi alan ve almayan öğrencilerin, problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır.Çalışmaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nda ritim eğitimi ve dans dersi alan 26 öğrenci, ve ders almayan 42 toplam 68 üniversite öğrencisi gönüllülük esasına göre katılmıştır. Araştırma tarama modeli ile yapılmıştır. Çalışmada, Hepner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen, Türkçe\'ye uyarlaması ise Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Cinsiyet ve ritim eğitimi dersi alıpThis study has been carried out with the aim of analyzing and comparing problem solving skills of the students taking or not taking rhythm training and dance lesson in Ahi Evran University, School of Physical Education and Sports in terms of various variables. Total 68 university students, 26 of whom taking rhythm training and dance lesson and 42 of whom not taking these trainings, in Kırşehir Ahi Evran University, School of Physical Education and Sports, have participated on the basis of volunteering. The research has been made with the surveillance model. In this study, Problem Solving Inventory adapted into Turkish language by Şahin, Şahin and Heppner (1993) and developed by Heppner and Peterson (1982) has been used. Between the problem solving skills and the variables of taking or not taking the lesson of gender and rhythm training, it has been found a difference at significant leveProblem Çözme Becerisi, Ritim Eğitimi, Sporcu öğrenciProblem Solving Ability, Rhythm Training, Athlete Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Adair, J., (2000). Karar Verme ve Problem Çözme. (Çev: Dr. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi.
 • Akandere, M., Arslan, F., Boyalı, E., Kaya, E., (2005, Haziran). Üniversitede Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Gençlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Barut, Y., Yılmaz,M., (2000, Mayıs). Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ve Eğitim Fakültesine Devam Eden Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası 1. Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, Gazi Üniversitesi, Ankara, 290-297.
 • Basmacı, S., (1998). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Başaran, İ.E., (1993). Eğitim Yönetimi . Kadıoğlu Matbaası, Ankara
 • Bingham, A., (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Çev; A.F. Oğuzhan, M.E. Basımevi, İstanbul .
 • Brems, C. and Johnson, M. E., (1988). Problem Solving Appraisal and Coping Style: The Influence of Sex-Role Orientation and Gender. The Journal of Psychology. 123 (2), 187-194.
 • Çağlayan, H.S., (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, Ankara.
 • Çam , S., (1995). Öğretmen Adaylarının Ego Durumları İle Problem Çözme Becerisi Algısı İlişkisinin İncelenmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6:37-42.
 • Durlak, J.A., (1983). Social Problem Solving As a Prelimimanary Prevention Stategy İn. Ed; Felner R.D. Jason L.A.,Moritsugu J.N. and Faber S.S., New York.
 • D’zurilla, T. J., Maydeu-Oliveres, A. and Kant, G. L.( 1998). Age and Gender Differences in Social Problem Solving Ability. Personality and Individual Differences. The Journal of Psychology, 25: 241-252.
 • Ellıott, T. R. and Goodshall, J. F., (1991). Problem Solving Apprasial and Psychological Adjustment Following Spinal Cord Injury. Cognitive Therapy and Research. 15: 387- 398.
 • Evans,J.R., (1991) CreativeThinking: İn the Decision And Managemet Sciences, Sought-Western Publishing Company, Ohio
 • Ferah, D., (2000). Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının ve Problem Çözme Yaklaşım Biçimlerinin Cinsiyet, Sınıf, Akademik Başarı ve Liderlik Yapma Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Güçlü, N., (2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri, Milli Eğitim 80.Yıl Özel Sayısı.160: 272-300.
 • Heppner, P. P., Reeder, B. L. and Larson, L. M., (1983). Cognitive Variables Associated with Personal Problem-Solving Appraisals Implications for Counseling. Journal of Counseling Psychology. 30: 537-545.
 • Heppner, P.P.; Peterson, C., (1982). The Development and Implication of a Personal Problem- Solving Inventory. Journal of Counseling Psychology, 29: 66-75.
 • Keleş, B., (2000). Eğitim Yöneticilerinde Sorun Çözme ve Denetim Odağı İlişkisi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Yönetimi ve Planlaması A.B.D., Doktora Tezi. Ankara.
 • Kenndy, M. G., Fenler, F. D., Cauce, A. and Primevera, J., (1998). Social Problem Solving in Adjustment in Adolescence. The Influence of Moral Reasoning Level. Scoring Alternatives and Family Climate. Journal of Clinical Child Psychology. 17-1: 73-83.
 • Kuru, E., (2000). Spor Psikolojisi, Gazi Basımevi, Ankara .
 • Morgan, C.T., (1980). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Meteksan Basım,190-199.
 • Pehlivan, Z., Öksüzoğlu, P.,(2006, Kasım). Futbol ve Dansla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi.
 • Savaşır, I., Şahin, N.H., (1997). Bilişsel ve Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Saygılı, H., (2000). Problem Çözme Becerisi İle Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum
 • Serin, N. B., Derin, R., (2006, Eylül). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Denetim Odağı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (İzmir İl Örneklemi). 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi.
 • Sonmaz,S., (2002). .Problem Çözme Becerisi ile Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Doktora Tezi, İstanbul.
 • Sungur, A., (1997). Yaratıcı Düşünce, Evim Yayınları, İstanbul.
 • Şahin, N., Şahin N.H., Heppner,P.P., (1993). Psychometric Properties Of The Problem Solving İnventory İn a Group of Turkish University Students, Cognative Therapy and Research, 17-4:379-396.
 • Şahin,Z., (1999). Çocukların Psiko-Sosyal Temelli Problem Çözme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
 • Tanrıkulu, T., (2002). Yetiştirme Yurtlarında ve Aile Ortamında Yasayan Ergenlerin Bilişsel Yapıları (Olumsuz Otomatik Düşünceler) ve Problem Çözme Becerileri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Thornton, S., (1998). Çocuklar Problem Çözüyor. Gendaş Yayınları, 81-110.
 • Yurttaş, A., (2001). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Becerileri ile Problem Çözme Becerilerinin Karsılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emin KURU

Author: Ebru Olcay KARABULUT

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @ { gefad90679, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {441 - 458}, doi = {}, title = {Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KURU, Emin and KARABULUT, Ebru Olcay} }
APA KURU, E , KARABULUT, E . (2009). Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (2) , 441-458 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90679
MLA KURU, E , KARABULUT, E . "Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 441-458 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6744/90679>
Chicago KURU, E , KARABULUT, E . "Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 441-458
RIS TY - JOUR T1 - Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi AU - Emin KURU , Ebru Olcay KARABULUT Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 458 VL - 29 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi %A Emin KURU , Ebru Olcay KARABULUT %T Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD KURU, Emin , KARABULUT, Ebru Olcay . "Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 2 (June 2009): 441-458 .
AMA KURU E , KARABULUT E . Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 441-458.
Vancouver KURU E , KARABULUT E . Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(2): 458-441.