Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 835 - 857 2010-09-01

Teacher Attitudes Towards Constructivist Learning Practices
Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları

Gürbüz OCAK [1]


In order to increase the efficiency of education, The Turkish Ministry of Education decided to apply constructivist approach in primary education gradually all over the country in the 2005-2006 scholastic years. The attitudes of teachers in terms of this application are important for making the necessary feedback and corrections. Thus, this study aims to determine the opinions of teachers working at primary school in the center, village and town of Afyonkarahisar about using constructivist teaching. The sample of study consist of 163 teachers who is working at primary school. The model applied in the study is descriptive method. Selected as the sample of 163 primary school teachers to learn their views about the implementation of purposes prepared according to the likert scale consisting of 31 questions was administered an attitude scale. In this study, t test and one tailed variance analysis have been used to find out if there is a statistical meaningful difference between the de
Eğitimde verimliliği arttırmak için, Türk Milli Eğitim Bakanlığı 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşımı bütün okullarda kademeli olarak uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamaya yönelik öğretmen tutumları ilköğretim programlarında gerekli dönüt ve düzeltmelerin yapılabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada, Afyonkarahisar\'da görev yapan sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen 163 sınıf öğretmeninin yapılandırmacılığın uygulanmasına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 5\'li likert tipinde 31 maddeden oluşan bir tutum ölçeği geliştirilerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler cinsiyet, yerleşke ve kıdem değişkenleri açısından tek yönl&uu
 • Büyüköztürk, Ş.(2009).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş.(2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bıyıklı,C.,Veznedaroğlu, L., Öztep,B., Onur, A.(2008).Yapılandırmacılığı Nasıl Uygulamalıyız?Ankara:ODTÜ Yayıncılık
 • Brooks, J.G.. & Brooks, M.G. (1993). In Search Of Understanding: The Case For Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Çınar, O., Teyfur, E., Teyfur, M.(2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11). 47-64.
 • Demir, S., Şahin, S.(2009). İlköğretim okullarında 1-5. sınıflarda yapılandırmacılık yaklaşımına göre oluşturulan eğitim programlarının uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Journal Of Qafqaz University, number 26, < http://www.qafqaz.edu.az/journal/20092616ilkogretim.pdf> (08.12.2009).
 • Demiralp, N.(2007).Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1). 373-384
 • Demirel, Ö.(2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Deryakulu, D.(2002).Yapıcı Öğrenme. A.Şimşek(Editör). Sınıfta Demokrasi. (53-74). Ankara:Eğitim Sen Yayınları.
 • Erdem, E. ve Demirel, Ö.(2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe <http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/dergi.html> (10.10. 2010) Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.81-87.
 • Evrekli, E., İnel, D., Balım, A.G., Kesercioğlu,T. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2).134-148. (27.11.2009)
 • Fer, S. ve Cırık, İ.(2007).Yapılandırmacı Öğrenme Kuramdan Uygulamaya. İstanbul:Morpa Yayınları.
 • Fosnot, C.T. and Perry, R.S.(2007). Oluşturmacılık: Psikolojik bir öğrenme teorisi. S. Durmuş (Çev.Ed.). Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama (s.9-42). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gelbal, S., Kelecioğlu, H.(2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Eğitm Fakültesi Dergisi, 33, 135-145
 • Jaworksi, B. (1996). Constructivism and teaching - the socio-cultural context. <http://www.grout.demon.co.uk/Barbara/chreods.htm> (10.10.2010)
 • Karaca, F., Yıldız, H.(t.y). Bir ilköğretim öğretmeninin yeni öğretim programı uygulamaları, <http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/519.pdf >(07.12.2009)
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., Deniz, G.(2008).Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı: Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Kapsamında Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21. XXI(2), 383-402.
 • Şimşek, N.(2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir bakış. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt 3. sayı 5. <http://www.ebuline.com/turkce/pdfs/ebu5_7.pdf> 9 Ekim 2010
 • Tavşancıl, E.(2006).Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özdamar, K.(1999).Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S.(2007). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürbüz OCAK

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90613, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {835 - 857}, doi = {}, title = {Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları}, key = {cite}, author = {OCAK, Gürbüz} }
APA OCAK, G . (2010). Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 835-857 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90613
MLA OCAK, G . "Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 835-857 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90613>
Chicago OCAK, G . "Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 835-857
RIS TY - JOUR T1 - Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları AU - Gürbüz OCAK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 835 EP - 857 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları %A Gürbüz OCAK %T Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD OCAK, Gürbüz . "Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 835-857 .
AMA OCAK G . Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 835-857.
Vancouver OCAK G . Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 857-835.