Year 2010, Volume 30 , Issue 3, Pages 685 - 705 2010-09-01

Self Esteem in Making Decision and The Interpretational Power of Decisionmaking Styles of Teacher Candidates Emotional Intelligence Levels
Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü

Ercan YILMAZ [1] , Vicdan ALTINOK [2]


The aim of this study was to seek out to what extend the emotional intelligence levels of university students who are to be teachers explained their self-esteem in decision making and decision making styles. The research group of this study composed of totally 415 senior students of education faculties of Selcuk University who were chosen according to random clustering samples. The findings of the study proved that there is a significant positive correlation between all sub-dimensions of emotional intelligence scale (personal skills, interpersonal skills, adaptability, coping with stress and general spiritual mood) and self-esteem in making decision and careful decision making styles. On the other hand, it was observed that there was a negative correlation between all sub-dimensions of emotional intelligence scale and avoiding, delaying and panic decision making styles. Teacher candidateDuygusal zeka, karar verme, karar vermede özsaygı, karar verme stilleri, öğretmen adaylarıEmotional intelligence, decision making, self esteem in making decision, decision making styles, teacher candidates Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının duygusal zeka yeteneklerinin, karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini ne derecede açıkladığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Selçuk Üniversitesi eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencilerin arasından tesadüfi küme örnekleme yoluyla seçilen toplam 415 öğrenciden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının duygusal zeka yeteneklerini belirlenmesinde, Acar (2001) tarafından Türkçe\'ye uyarlama çalışmaları yapılan Bar-On EQ Anketi kullanılmıştır. Karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini ölçmek için ise, Deniz (2004) tarafından Türkçe\'ye uyarlanarak geliştirilen Melbourne Karar Vermede Öz Saygı (MKVÖ l) ve Karar Verme Stilleri ölçeği (MKVÖ ll) uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları ise, duygusal zeka ölçeğini
 • Acar, F.T. (2001). Duygusal zeka yeteneklerinin göreve yönelik ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: Banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Acar, F.T. (2002). Duygusal zeka ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12, 53-68.
 • Adair, J. (2000). Karar Verme ve Problem Çözme. (Çeviren: Nurdan Kalaycı) Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Arslan, Ç., E. Hamarta (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma iletişimi yaklaşımlarının duygusal zeka açısından incelenmesi. Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Bildiri Kitapçığı. İzmir, Türkiye, EGE Üniversitesi, 62-71.
 • Ansiau D., Dejoux C., Dherment I., Bergery L., Wechtler H.,(2007).Intelligence émotionnelle et processus de décision : Une étude exploratoire sur des cadres Français. XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique, Montréal, 6-9 Juin 2007
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Barutçugil, İ., (2002). Organizasyonlarda duyguların yönetimi. İstanbul:Kariyer Yayınları.
 • Brown, C., Curan, R.G., Smith, M. (2003). The role of emotional ıntelligence in the career commitment and decision-making process. Journal of Career Assessment. 7; 379-392.
 • Casper, C. (2003). Duygusal zekamızı doğru kullanıyor muyuz? Exucutive Excellence. 1, 4-5.
 • Clark, D. (1993). Teacher evaluation: A review of the literature with implications for educators. Unpublished seminar paper. California State University at Long Beach
 • Çakar, U. ve Arbak, Y. (2004) Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zeka ilişkisi ve duygusal zeka. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (3).
 • Çelik, V., (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Deniz, E. (2004). Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı, karar verme stilleri ve problem çözme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4 (15), 25-35.
 • Deniz, M. E. & Yılmaz, E. (2004). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ yetenekleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Kitapçığı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Deniz, M. E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision making styles and decision self-esteem: an investigation on turkish university students. Social Behavior and Personality: An International Journal. 34 (9), 1161–1170.
 • Deniz, M. E. & Yılmaz, E. (2006). Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 25, 17-26.
 • Deniz, E:, A. Öztürk; E. Hamarta. (2007). Duygusal zekânın yaşam doyumunu yordama gücü” “eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma iletişimi yaklaşımlarının duygusal zeka açısından incelenmesi. Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, İzmir, Türkiye, EGE Üniversitesi, 593-601.
 • Goleman, D., (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books.
 • Goleman, D., R. Boyatzıs ve A. Mckee, (2002). Yeni lider. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D., (2002). Lideri birey yapan nedir? Sonuç Alıcı Liderlik Harward Business Review. İstanbul:MESS Yayıncılık.
 • Güçray, S. S. (1996). The reliability and validity of the Decision-Making Behaviors Scale. Çukurova University Journal of Education Faculty, 2 (14), 60-68.
 • Küçükahmet, L.,(2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara:Nobel Yayıncılık.
 • Kidwell, B., D.M, Hardesty.,T.L. Childers (2007) Consumer Emotional Intelligence: Conceptualization, Measurement, and the Prediction of Consumer Decision Making. Journal of Consumer Research. Journal of Consumer Research, 35, 154- 166.
 • Kuzgun, Y., (1992). Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Türk Psikologlar Derneği. 161- 170.
 • Kuzgun & F. Bacanlı (2005) (Dizi Editörleri). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Loo, R. (2000). A Psychometric evaluation of the general decision-making style ınventory. Personality and Individual Diferences. 29, 895–905.
 • Lauriola, M., Russo, P. M., Lucidi, F., Violani, C. ve Levin, I. P. (2005). The role of personality in positively and negatively framed risky health decisions. Personality And Individual Diferences, 38, 45–59.
 • Mann, L., P. Burnett., M. Radford ve S. Ford. (1997). The Melbourne Decision Making Questionnaire: An Instrument for Measuring Patterns for Coping with Decisional Conflict. Journal of Behavioral Decision Making. 10, 1-19.
 • Mann, L., M. Radford, P. Burnett, S. Ford, M. Bond, K. Leung, H. Nakamura, G. Vaughan ve K.S.Yang. (1998). Cross-Cultural Differences in Self-Reported Decision-Making Style and Confidence. International Journal of Psychology. 33 (5), 325-335.
 • McPhail, K. (2004). An emotional response to the state of accounting education: Developing accounting students’ emotional intelligence. Critical Perspectives on Accounting. 15, 629–648.
 • Nettelbeck, T. & Wilson, C. (2005). Intelligence and IQ:What teachers should know. Educational Psychology. 25(6), 609-630.
 • Parker, A. M. ve Fischho, B. (2005). Decision-making competence: External validation through an individual dierences approach. Journal of Behavioral Decision-making. 18, 1–27.
 • Petrides, K.V. & A. Furnham, (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences. 29, 313–320.
 • Phillips, S.D., N.J. Pazienza & H.H. Ferrin. (1984). Decision-Making Styles and Problem-Solving Appraisal. Journal of Counseling Psychology. 31(4), 497-502.
 • Özbay, Y. & Şahin, B. (1997). Coping with Stress Inventory: Validity and reliability study. IV. Guidance and Psychological Counseling Congress, Ankara University, Ankara.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlar ve istatistiksel veri analizi (Çok Değişkenli Analizler). 4. Baskı, Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Scott, B.S. (2005). The relationship between emotional intelligence and ethical decision making. Dissertation Abstracts International, Section A: Humanities & Social Sciences. 65(8-A), 28-39.
 • Sevdalis, N., K.V. Petrides & N., Harvey (2007). Trait emotional intelligence and decision-related emotions. Personality and Individual Diferences. 42, 1347–1358.
 • Shiloh, S., S. Koren ve D. Zakay. (2001). Individual Differences in compensatory decision making style hit2 hit2 and need for closure as correlates of subjective decision complexity and difficulty. Personality and Individual Differences. 30, 699-710.
 • Thompson S.J., S.K. Benson, L.M. Pachnowski, & J. Salzman (2000) Decision-making in planning and teaching. New York:Longman.
 • Thunholm, P. (2004). Decision making style: Habit, style or both? Personality and Individual Differences. 36, 931–944.
 • Uzunoğlu, E., & S., Misçi (2007). Müşteri sadakatinde başarının anahtarı: duygusal zeka örnek olay incelemesi-garanti bankası. Uluslar arası Duygusal Zeka ve
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ercan YILMAZ

Author: Vicdan ALTINOK

Dates

Publication Date : September 1, 2010

Bibtex @ { gefad90605, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2010}, volume = {30}, pages = {685 - 705}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Ercan and ALTINOK, Vicdan} }
APA YILMAZ, E , ALTINOK, V . (2010). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (3) , 685-705 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90605
MLA YILMAZ, E , ALTINOK, V . "Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 685-705 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6740/90605>
Chicago YILMAZ, E , ALTINOK, V . "Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2010 ): 685-705
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü AU - Ercan YILMAZ , Vicdan ALTINOK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 685 EP - 705 VL - 30 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü %A Ercan YILMAZ , Vicdan ALTINOK %T Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü %D 2010 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 30 %N 3 %R %U
ISNAD YILMAZ, Ercan , ALTINOK, Vicdan . "Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 3 (September 2010): 685-705 .
AMA YILMAZ E , ALTINOK V . Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 685-705.
Vancouver YILMAZ E , ALTINOK V . Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 30(3): 705-685.