Year 2011, Volume 31 , Issue 1, Pages 179 - 200 2011-03-01

The Effect of the Portfolio on Students Test Anxiety
Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi

Elvan İnce AKA [1] , Ezgi GÜVEN [2] , Volkan GÖKSU [3] , Mustafa AYDOĞDU [4]


The purpose of study was to investigate the effect of the portfolio on students\' removal of test anxiety in sixth grade science and technology lesson. In research experimental design with experimental and control groups was used. Test anxiety scale was given as pre and post test to both classes. Reliability value of the scale was found KR20= .77. For the validity of the scale, opinions of 5 experts were taken. Scale is made up of 36 articles and is divided into 5 different dimensions. Results showed that experimental group students\' some of the test anxiety was ceased with respect to control group students.
Çalışmanın amacı 6.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde sınav kaygılarının giderilmesinde portfolyonun etkisini araştırmaktır. Bu araştırmada deney ve kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Sınav kaygısı ölçeği her iki gruba da ön ve son test olarak verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik değeri KR20= .77 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliliği için 5 alan uzmanından görüş alınmıştır. Ölçek 36 maddeden oluşmakta ve kendi içinde 5 farklı alt boyuta ayrılmaktadır. Verilerin analiz sonuçları deney grubu öğrencilerinin birtakım sınav kaygılarının kontrol grubu öğrencilerine göre giderildiğini göstermiştir.
 • Akkuş, M. (1993). Nef'i Divanı. Ankara: Akçağ Yayınları, No: 51.
 • Aksoy, B. (1994). Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki. İstanbul: Ayhan Matbaası, Pan Yayıncılık.
 • Akyüz, K., ve Beken, S. (1990). Fuzuli Divanı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Atıl, E. (1999). Levnî ve Surnâme, Bir Osmanlı Şenliğinin Öyküsü. İstanbul: Koçbank.
 • Attâr, F. (1990). Mantık Al-Tayr. Çev. A. Gölpınarlı, İstanbul: Şark İslam Klasikleri, MEB Yayınları 2172.
 • Bağcı, S., ve Çağman, F. (2006). Osmanlı Resim Sanatı. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Sanat Eserleri Dizisi, 457.
 • Bahar, C. (1993). Zaman, Mekan, Müzik. İstanbul: Afa Yayıncılık.
 • Bahar, C. (2005). Musikiden Müziğe Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2243.
 • Banarlı, N. S. (1958). Dinle Neyden. Musiki Mecmuası, Sayı 124.
 • Banarlı, N. S.(1987). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C. II, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
 • Beyatlı, Y. K. (1962). Eski Şii'in Rüzgârıyla. İstanbul.
 • Bilkan, A. F. (1997). Nabi Divanı. C. II, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
 • Can, H. (1966). Dini Türk Musikisi Lugatı, Ney. Musiki Mecmuası, Sayı 220, İstanbul.
 • Can, M. C., ve Can, Neşe. (1995). Tarih İçinde Ud I- II. Milli Folklor, 4 (7), 8-16, 20-24, Güz, Ankara.
 • Can, N. (1993). Osmanlı Dönemi Türk Şiirinde Musiki Mefhumu. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Can, N. (2002). Türk Musikisi'nde Çeng. Basılmamış Doktora Tezi. Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Can, N. (2004). Unutulan Sazımız Mıskal. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (3), 193- 206.
 • Çelebi, A. H. (1953). Divan Şi'rinde İstanbul. İstanbul, İstanbul Fethi D. Neşriyatı 22, Halk Basımevi.
 • Devellioğlu, F. (1990). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Ankara, Adın Kitabevi Yayınları.
 • Erdemir, A. (1999). Anadolu Sahası Musikişinas Divan Şairleri. Ankara, Tüsav Yayınları.
 • Ergin, M. (1980) Kadı Burhaneddin Divanı. İstanbul, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını 2244.
 • Ergun , S. N.(1935). Bâki Divanı. İstanbul, Semih L. Bitik Basımevi.
 • Erguner, S. (2000). 18. Yüzyılda Musikimiz, Ney ve Neyzenler. Osmanlı. Ankara, 691- 706.
 • Feldman. W. (1996). Music Of The Ottoman Court. Berlin.
 • Fonton, C. (1987). 18. Yüzyılda Türk Müziği Charles Fonton, Çev. Cem Bahar, İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Gökyay, O. Ş. (1978). Gelibolu Mustafa Ali Ziyafet Sofraları, İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser.
 • Gölpınarlı, A. (1972). Nedim Divanı. İstanbul, İnkilap ve Aka Yayınları.
 • Gölpınarlı, A. (1987). Mevlevîlik. İslam Ansiklopedisi. Cilt:8, 164-171,İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
 • Gültaş, A. (1981). Divan Şiirinde Klâsik Türk Mûsikîsi Sazları. Sanat ve Kültürde Kök. Sayı 4, 26-27, İstanbul, Huzur Grafik, Kuşak Ofset.
 • Gültaş, S. (1981). Musiki ve Edebiyatımızın Beraberliği. Sanat ve Kültürde Kök. Sayı 1, 12-13, İstanbul, Buluş Grafik Ofset, Matbaa Film Reklam Ajansı.
 • Haşim Bey, 1280(1864). Haşim Bey Mecmuası, İstanbul.
 • İnal, İ. M. K.(1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 4, İstanbul, Dergah Yayınları.
 • İsen, M. (1990). Latifi Tezkire, Ankara.
 • İzbudak, V. (1990). Şark İslam Klasikleri Mesnevî. C. I, İstanbul, Mlli Eğitim Basımevi.
 • Judetz , E. P. (1996). Meanıngs In Turkısh Musical Culture. İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Judetz, E. P. (1998). Kevseri Mecmuası. İstanbul, Pan Yayıncılık.
 • Karabey, L. (1953). Musiki Tarihi Notlarından. Musiki Mecmuası. Sayı 67, İstanbul.
 • Kayra, C. (1987). Hafız Hızır İlyas Ağa Tarih-i Enderun Letaif-i Enderun. İstanbul, Çokaş Matbaası.
 • Nasuhioğlu, O. (1989). Musıque Turque Abbe Toderini 1789 Paris. Musiki Mecmuası. Çev. O. Nasuhioğlu, Yıl 42, Sayı 424, İstanbul, Atalay Matbası.
 • Neubauer, E. (1994). Musiki Hayatı. 15. ve 16. Yüzyıllar. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. C. 5, İstanbul.
 • Okçu, N. (1993). Şeyh Galib, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirlerinin Umumi Tahlili,Ve Divanının Tenkidli Metni. Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Türk Klasikleri Dizisi, 121.
 • Olgun, İ., ve Drahşan, C. (1970). Türkçe-Farsça Sözlük, Ankara, Elhan Kitabevi.
 • Özcan, N. (2004). Mevlevî Âyini. DİA. C 29, 464-466, İstanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Özçimi, S. (1989). Hızır bin Abdullah ve Kitâbu'l Edvâr. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Ens. İstanbul.
 • Özergin, M.K. (1971). Evliya Çelebiye Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde Çalgılar. Türk Folklor Araştırmaları. Yıl 1971, Sayı 264.
 • Öztuna, Y. (1990). Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi II. Ankara, Kültür Bakanlığı 1163.
 • Pakalın, M. Z. (1993).Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. II, İstanbu.
 • Pala, İ. (1989). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. cilt I-II, Ankara, Akçağ Yayınları.
 • Pala, İ. (1998). Aşki ve Divanından Örnekler. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Pekin, E. (2003). Surnamenin Müziği: 16.Yüzyılda İstanbul'da Çalgılar. Dipnot, Sayı1, Yaz, s. 52-90'dan ayrı basım, İstanbul.
 • Sehi Bey. (1980). Tezkire, Heşt Behişt. Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.
 • Sevin, N. A. (2006). Gravürlerle Yaşayan Osmanlı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Sanat Eserleri Dizisi 455, Ankara.
 • Seydî. (15.yy). El-Matla'. TSMK, III. Ahmed Yazmaları, nr. 3459.
 • Şahinoğlu, M. N. (1991). Attâr, Ferîdüddin. DİA. C. 4, 95-98, İstanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Tanrıkorur, C. (1991). Âyîn. DİA. C. 4, 251-252, İstanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Tanrıkorur, B. (2004). Mevleviyye. DİA. C. 29, 468-475, İstanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Tanrıkorur, C. (2000). Osmanlı Musikisi'nde Mevlevî Âyini Besteciliği. 707-721, Osmanlı, Ankara.
 • Tarlan, A. N. (1967). Zâti Divanı. İstanbul.
 • Tulum, M. (1977). Tursun Bey, Târîh-i Ebûl-Feth. İstanbul.
 • Tura, Y. (2001). Kitâb-ı İlmü’l-Mûsikî ‘ala vechi’l-Hûrûfât, (Kantemiroğlu). Tura Yayınları, İstanbul.
 • Turabi, A. H. (2005). Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Mûsikî Risâlesi. İstanbul, Rağbet Yayınları.
 • Türkelman, F. (1981). Türk Musikisi Sazları: Ney. Sa'nat ve Kültürde Kök, Sayı 3, İstanbul.
 • Usbeck, H. (1967). Türklerde Musiki Aletleri. Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul.
 • Usbeck, H. (1970). Türklerde Musiki Aletleri. Musiki Mecmuası. Yıl 21, Sayı 255, İstanbul, Atalay Matbası.
 • Uygun, M. N. (2007). Ney. DİA, C ilt 33, 68-69, İstanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1977). Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı. Belleten, Cilt XLI, Ankara.
 • Wrıght, O. (1994). Musiki Hayatı, 17. ve 18. Yüzyıllardaki Yapısal Değişimler. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul.
 • Yavaşça, A. (1994). Saray Dışında Musiki Hayatı. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul.
 • Yekta, R.(1981). La Musıque Turque” Encyclopedıe De La Musıque- A. Lavıgnac. Çev. Orhan Nasuhioğlu, Musiki Mecmuası, Sayı 380, İstanbul.
 • Yusuf b. Nizameddin Kırşehrî. (15.yy). Risâle-i İlm-i Mûsikî. Milli Ktp., nr.131/1
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Elvan İnce AKA

Author: Ezgi GÜVEN

Author: Volkan GÖKSU

Author: Mustafa AYDOĞDU

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { gefad90599, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {179 - 200}, doi = {}, title = {Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {AKA, Elvan İnce and GÜVEN, Ezgi and GÖKSU, Volkan and AYDOĞDU, Mustafa} }
APA AKA, E , GÜVEN, E , GÖKSU, V , AYDOĞDU, M . (2011). Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 179-200 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90599
MLA AKA, E , GÜVEN, E , GÖKSU, V , AYDOĞDU, M . "Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 179-200 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90599>
Chicago AKA, E , GÜVEN, E , GÖKSU, V , AYDOĞDU, M . "Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 179-200
RIS TY - JOUR T1 - Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi AU - Elvan İnce AKA , Ezgi GÜVEN , Volkan GÖKSU , Mustafa AYDOĞDU Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 200 VL - 31 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi %A Elvan İnce AKA , Ezgi GÜVEN , Volkan GÖKSU , Mustafa AYDOĞDU %T Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD AKA, Elvan İnce , GÜVEN, Ezgi , GÖKSU, Volkan , AYDOĞDU, Mustafa . "Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 1 (March 2011): 179-200 .
AMA AKA E , GÜVEN E , GÖKSU V , AYDOĞDU M . Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 179-200.
Vancouver AKA E , GÜVEN E , GÖKSU V , AYDOĞDU M . Portfolyonun Öğrencilerin Sınav Kaygıları Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 200-179.