Year 2011, Volume 31 , Issue 1, Pages 201 - 229 2011-03-01

Evaluation of Achievement, Attitudes towards Technology Using and Opinions about Group Work among Students Working in Gender Based Groups
Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Özgen KORKMAZ [1] , Rüştü YEŞİL [2]


This study examines students\' group achievement, opinions about group work, and attitudes toward technology use in teaching in student groups formed by different strategies toward sex. The study sample consists of 185 students. Data were collected using the “Technology Attitude Scale”; a grade point scale and an interview form. The data were subjected to arithmetic mean, one way variance t-test analyses and document analysis method. As a result; students have positive attitudes towards the use of technology in general. Creation of groups according to different criteria on the basis of gender and voluntaries does not differentiate student attitudes towards the use of technology.
Bu araştırmanın amacı, cinsiyete dayalı olarak farklı stratejilere göre oluşturulan gruplar halinde çalışmanın, öğrencilerin grup başarılarına ve teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarına etkisi ve grupla çalışma etkinliğine ilişkin öğrenci düşüncelerini belirlemektir. Çalışma grubunu 185 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri Teknoloji Tutum Ölçeği, Akademik Başarı Dereceli Puan Ölçeği ve yöneltilen beş açık uçlu soru aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan nicel veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Nitel veriler ise araştırmacılar tarafından dokuman inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonunda; Öğrencilerin tutumlarının ve grupla çalışmaya yönelik görüşlerinin olumlu olduğu, cinsiyete ve gönüllülüğe dayalı farklı şekillerde yapılandırılmı
 • Açıkgöz, K.Ü. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram Araştırma Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Akkoyunlu, B. (1993). Bilgi Teknolojisi ve Eğitim, Eğitimde Bilgi Teknolojileri Seminer Notları, Ankara: MEB, Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EBİT Daire Başkanlığı Yayınları, Haziran
 • Bınıcı, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3). s.383-396
 • Boekhorst, A. K. ve Britz J.J. (2003). Information Literacy At School Level: A Comparative Study Between The Netherlands And South Africa. SA Jnl Libs & Info Sci 2004, 70(2)
 • Budak, Y. ve Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi, (33), 62-81
 • Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1997). Genel Öğretim Metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yay.
 • Çakır, V. (2005).Bir Sosyal Etkinlik Olarak Eğlence ve Televizyon (Konya Örneği). Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi, Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571586
 • Çepni, S., Özsevgeç, T., Sayıklan, F. ve Emre, F. Bilge, (2009). İki Üniversitedeki Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Alt Branşlardaki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması, (07.07.2009’da http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t284d.pdf web adresinden alınmıştır).
 • Davis, B.G. (1993). Collaborative Learning: Group Work And Study Teams. Tools for Teaching. Jossey-Bass. San Francisco.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I.İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle İlgili Çalışmalar, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 1.
 • Ellington, H.,Percival,F. & Race, P.( 1993 ) Handbook of Educational Technology . London: Nichols.Publications.
 • Emiroğlu, G. (2002). İlköğretimde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gagné, R. M. (1987). (Editör). Introduction. Instructional technology: Foundations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gagné, R. M., Briggs, L. ve Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (1), 57-73.
 • Gomez L. M. & Gomez, K. (2007). Reading for Learning: Literacy Supports for 21stCentury Work. PHI DELTA KAPPAN, November.
 • Gripenberg, P. (2006). An Informational versus Network Perspective on the Information Society. The Information Society, 22: 117-120, Copyright Taylor & Francis Group, LLC,
 • Güneş, G. ve Asan, A. (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(1), 105-121
 • Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Kazandırdığı Yeterlikler Yönünden Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(2), 165-179
 • Hayırsever, F. (2002). İlköğretim Okullarında Uygulanan Küme Çalışması Yönteminin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 153-154.
 • İşmen, A. (2001). Duygusal Zeka Ve Problem Çözme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 13, 111-124
 • Kaptan, F. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanmayla ilgili yeterlikleri üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 311, 39-47.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri (Amasya İli Örneği), AÜ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(1), 90-101
 • Kavak, Y., Aydın, A., ve Akbaba, S.A. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları No: 5
 • Kılıç, A. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslerin Öğrenilme Düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6(19), 136-145
 • Kılıç, A., Erdoğmuş, E., Sevinç, Ö.S. ve İnan, S. (2004). İlköğretim Okulları Fen ve Tabiat Dolabının Kapasite ve Eğitim Öğretime Katkısıyla İlgili Öğretmen Görüşleri, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi. 40, 544-561.
 • Kıncal, R. Y. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kirk, T. M. (1997). The Effectiveness of Cooperative Learning: With Particular Reference To Academic Achievement, Self-Esteem, Academic Self Image Social Interaction and Student Attitudes in Primary Mathematics and English Spelling Classes in Ireland. (for a Ph. D. degree in Education). University of Dublin. (http://miavx1.muohio.edu/shermalw/Kirk. htmlx).
 • Kocacık, F., (2003). Bilgi Toplumu ve Türkiye. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs, Cilt : 27 No:1 1-10.
 • Koçak, Y. (1999). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Milli Mücadele Döneminin Öğretimi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lim, C. P. ve Khine, M. S. (2006). Managing barriers to teachers barriers to ICT integration in Singapore schools information and communication technologies, Journal of Technology and Teacher Education, 14(1). s.97-125
 • Mayya, S. (2007). Integrating new technology to commerce curriculum: How to overcome teachers’ resistance, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(1). s.8-14
 • Olakulehin, F. K. (2007). Information and Communication technologies in teacher training and professional development in Nigeria, Anadolu Üniversitesi, Turkish Online Journal of Distance Education, 8(1). Article 11
 • Oral, B (2000). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme İle Küme Çalışması Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişilen, Derse Yönelik Tutumları Ve Öğrenilenlerin Kalıcılığı Üzerindeki Etkileri, ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(19), 43-49
 • Özey, E., Ocak, İ. ve Ocak, G. (2003). Genel Biyoloji Uygulamalarında Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Cinsiyetin Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(14), 63-67
 • Özkal, N., Güngör, A. ve Çetingöz, D. (2004). Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Bu Derse Yönelik Tutumları, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi. 40, 600-615.
 • Rıza, E. (2002). Brain Activities and Educational Technology. The Turkish Online Journal of Educational Technology.. 1(1).
 • Selçuk, Z. (1999). Eğitim Psikolojisi: Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Matbaacılık.
 • Tella, A., Tella, A., Toyobo, O. M., Adika, L. O. ve Adeyinka, A. A. (2007). An assessment of secondary school teachers ’ use of ICTs: Implication for further developments of ICT’s use in Nigerian secondary schools, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(3). s.5-17
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. 8. Baskı. Nobel Yay. Ankara.
 • Yavuz, S. (2005). Developing A Technology Attitude Scale For Pre-Service Chemistry Teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 4 (1), 17-25. 10.10.2006 tarihinde http://www.tojet.net/articles/412.doc adresinden alınmıştır.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, E. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34, 276-286
 • Yeşil, R. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 61-78 (2006).
 • Yeşil, R. (2009). Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 23-48, (2009).
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, (1), 155-167
 • YÖK. (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Ankara: YÖK Başkanlığı.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgen KORKMAZ

Author: Rüştü YEŞİL

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { gefad90598, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {201 - 229}, doi = {}, title = {Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Özgen and YEŞİL, Rüştü} }
APA KORKMAZ, Ö , YEŞİL, R . (2011). Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 201-229 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90598
MLA KORKMAZ, Ö , YEŞİL, R . "Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 201-229 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90598>
Chicago KORKMAZ, Ö , YEŞİL, R . "Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 201-229
RIS TY - JOUR T1 - Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi AU - Özgen KORKMAZ , Rüştü YEŞİL Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 229 VL - 31 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi %A Özgen KORKMAZ , Rüştü YEŞİL %T Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD KORKMAZ, Özgen , YEŞİL, Rüştü . "Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 1 (March 2011): 201-229 .
AMA KORKMAZ Ö , YEŞİL R . Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 201-229.
Vancouver KORKMAZ Ö , YEŞİL R . Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 229-201.