Year 2011, Volume 31 , Issue 1, Pages 153 - 177 2011-03-01

Preserves Science Teachers Views of Science and Technology Curriculum
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri

Figen Çam TOSUN [1] , Ceren ÇEVİK [2]


The purpose of this study is to reveal 2nd and 4th grades elementary science education students\' knowledge of science and technology curriculum and to explore their opinion about this curriculum. The sample of the study consisted of total 60 2nd and 4th grade students (30 students from each grade) enrolled in department of science education in the faculty of education, Bayburt University in 2008-2009 academic year- spring semester. It is intended to explore students\' written opinions of deficiencies in science and technology curriculum and their suggestions for the curriculum development by using open-ended questions developed by the researchers. The data was descriptively analyzed. The findings indicate that the 2nd grades have more theoretical knowledge of curriculum than 4th grades do though 4th grades can explain their knowledge by associating with the practice. Moreover, 4th grade students\' responses of the deficiency of curriculum it is foun
Bu çalışmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı hakkında var olan bilgilerini ortaya çıkarmak ve Fen ve Teknoloji ders programına ilişkin görüşlerini almak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2008-2009 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf (30 kişi) ve dördüncü sınıf (30 kişi) öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu uygulanmış ve Fen ve Teknoloji Ders Programı\'nda gördükleri eksik yönleri belirlemeleri ve bu eksik yönlere çözüm önerileri geliştirmeleri hususunda bir araştırma ödevi verilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. G&
 • Akpınar, B., M. Turan ve A. Gözler. (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanak, A. (2008). Fen ve Teknoloji Dersi Performans Değerlendirme Formlarına Yönelik Oluşturulan Web Tabanlı Programın Etkililiğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bukova, E. G. ve H. Alkan. (2005). Yeni Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 385-420.
 • Çepni, S. (Ed.) (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çepni, S. ve E. Çil. (2009). Fen ve Teknoloji Programı (Tanıma, Planlama, Uygulama ve SBS’yle İlişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Değirmenci, U. (2007). İlköğretim 4., 5., 6. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanması ile İlgili Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirci, B. (1993). Çağdaş Fen Bilimleri Eğitimi ve Eğitimcileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, s. 155-160.
 • Dindar, H. ve Yangın S. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 15 No:1, 185-198.
 • Erdoğan, M. (2005). Yeni Geliştirilen Besinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni Geliştirilen Dördüncü ve Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi; Nitel Bir Araştırma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-254.
 • Gelen, İ. ve N. Beyazıt. (2006). Pilot İlköğretim Okulları Müfettiş, Yönetici, I. Kademe Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Eski ve Yeni İlköğretim Programları Hakkındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması: Hatay Örneği. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Gürdal, A. (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritaları. Milli Eğitim Dergisi, sayı:140.
 • Gözütok, D. (2003). Türkiye’de Program Geliştirme Çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, sayı:160.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005a). Fen ve Teknoloji Dersi Özel İhtisas Komisyonu 4. – 5. Sınıf Öğretim Programı -41 No’lu İlköğretim Programları Tanıtım Semineri- Mart, Esenköy, Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Kaynak CD.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005b). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Pala, A. ve Erol. S. (2006). Manisa ili İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Yeni Program Hakkındaki Görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Selvi, K. (2006). İlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Şahin, İ., Turan H. ve Apak. Ö. (2005). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake'nin Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Tabak, R. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının Öğrenme- Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Turgut, F. ve diğerleri. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: MEB-Dünya Bankası.
 • Turgut, H. ve Arı E. (2006). Yeni İlköğretim Fen, Teknoloji, Toplum Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Tüysüz, C. ve Aydın, H. (2009). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29(1), 37-54.
 • Yangın, S. (2007). “2004 Öğretim Programı Çerçevesinde İlköğretimde Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Yaşar, S., Gülteki, M., Türkkan, B., Yıldız, N. ve Girmen. P., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
 • Yücel, C., Karaman, M. K., Batur, Z., Baser A., ve Karataş, A. (2006). Yeni Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Programın Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül. Muğla Üniversitesi, Muğla.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Figen Çam TOSUN

Author: Ceren ÇEVİK

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { gefad90596, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {153 - 177}, doi = {}, title = {Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {TOSUN, Figen Çam and ÇEVİK, Ceren} }
APA TOSUN, F , ÇEVİK, C . (2011). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 153-177 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90596
MLA TOSUN, F , ÇEVİK, C . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 153-177 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6739/90596>
Chicago TOSUN, F , ÇEVİK, C . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 153-177
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri AU - Figen Çam TOSUN , Ceren ÇEVİK Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 177 VL - 31 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri %A Figen Çam TOSUN , Ceren ÇEVİK %T Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD TOSUN, Figen Çam , ÇEVİK, Ceren . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 1 (March 2011): 153-177 .
AMA TOSUN F , ÇEVİK C . Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 153-177.
Vancouver TOSUN F , ÇEVİK C . Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(1): 177-153.