Year 2011, Volume 31 , Issue 2, Pages 381 - 397 2011-06-01

Effects of Cooperative Reading-Writting-Application Technique in Application in Science and Technology Course
Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi

Gökhan AKSOY [1] , Kemal DOYMUŞ [2]


The aim of this study is to determine the effect of reading-writing-application and on academic achievements of sixth grade students attending the classes in which the laboratory experiments in science and technology course. The sample of this study consist of 50 sixth grade students who attended the classes in which the laboratory experiments in science and technology were taught in an elementary school during the 2009-2010 academic years. As the data collection instruments, Laboratory Preliminary Achievement Test (LPAT), Laboratory Achievement Test (LAT), Theory Achievement Tests (TAT), Experiment Achievement Tests (EAT), Laboratory Skills Checklist (LSC) were used. This study is carried out two different groups. One of the groups was selected randomly as the Reading-Writing-Application Group (RWAG) and the second was selected as the Control Group (CG), in which the traditional teaching method was applied. The data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistic
Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji dersi laboratuar uygulamalarına katılan öğrencilerin akademik başarıları ve laboratuar becerileri üzerine Okuma-Yazma-Uygulama işbirlikli öğrenme tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin etkisinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında MEB'e bağlı bir ilköğretim okulunun 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Laboratuar Ön Başarı Testi (LÖBT), Laboratuar Başarı Testi (LBT), Teori Başarı Testleri (TBT), Deney Başarı Testleri (DBT), Laboratuar Beceri Kontrol Listesi (LBKL) kullanılmıştır. Çalışma, iki farklı grupta gerçekleştirilmiştir. Bu gruplardan; birincisi Okuma-Yazma-Uygulama tekniğinin uygulandığı (OYUG) diğeri ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı Kontrol Grubu (KG) olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t testi yapılmıştır. Sonuç olarak, Okuma-Yazma Uygulama tekniğiyle öğrenim gören öğrencilerin, g
 • Acar, B. & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding. Research in Science Education, 38(4), 401-420.
 • Ainley, J. (2006). Devoloping Interdependence: An Analysis of Individiul and School Influences on Social Outcome of Schooling. Educational Psychology, 26( 2), 209227.
 • Aladejana, F. & Aderibigbe, O. (2007). Science laboratory environment and academic performance. Journal of Science Educational and Technology, 16, 500-506.
 • Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Asil yayın dağıtım, 347 s, Ankara.
 • Bozdoğan, A.E, Taşdemir, A. & Demirbaş M. 2006. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 23-26.
 • Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. & Deaktor, R. (2005). Improving science inquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 337-357.
 • Çelikler, D., Güneş, T. & Güneş, M.H. (2006). Genel kimya laboratuvarında kimyasal denge konusunun anlaşılması ve tekrar edilmesinde V diyagramının kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 70-75.
 • Çepni, S. & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Pegem Akademi Yayınları, 568 s, Ankara.
 • Çepni, S., Akdeniz, A.R. & Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde laboratuvarın yeri ve önemi (III). Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.
 • Doymus, K., Simsek, U. & Karacop, A. (2009). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • Doymuş, K. & Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 173(1), 231-243.
 • Doymuş, K. (2007). The effect of a cooperative learnig strategy in the teaching of phase an done-component phase diagrams. Journal of Chemical Educatin, 84(11), 18571860.
 • Doymuş, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science & Technological Education, 26(1), 47-57. Erbaş, S., Şimşek, N. & Çınar, Y. (2007). Fen Bilgisi Laboratuvarı ve Uygulamaları. Nobel Yayınları, 230 s, Ankara.
 • Eshietedoho, C.G. (2010). The effects of cooperative learning methods on minority ninth graders in earth and space science. . Unpublished Doctoral Dissertation, Nova Southeastern University.
 • İspir, E., Aslantaş, M., Çitil, M., Küçükönder, A. & Büyükkasap, E. (2007). K.S.Ü Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinde laboratuar uygulamalarının yeterliliği üzerine bir çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 85-97.
 • Kırıkkaya, E.B. &Tanrıverdi, B. (2009). Fen laboratuvarlarının fiziki durumu ve laboratuvar uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve yönetici görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 182, 279-298.
 • Kıyıcı, G. & Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi; Asit-baz kavramları ve titrasyon konusu örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4). 130134.
 • Kirişcioğlu, S. (2009). Fen laboratuvar derslerinde harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çeşitli boyutlarda incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Krystyniak, R.A. (2001). The effect of participation in an extended inquiry project on general chemistry student laboratory interactions, confidence and process skills. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Northern Colorado.
 • Lawson, A.E. (1995). Science teaching and the development of thinking. Wadsworth Publishing Compony, Belmont, California.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence- Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, 517 p, Boston, MA.
 • Milner, A.R. (2008). The effects of constructivist classroom contextual factors in a life science laboratory and a traditional science classroom on elementary student’s motivation and learning strategies. Unpublished Doctoral Dissertation, The University of Toledo.
 • Özmen, H. & Yiğit, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde laboratuvar kullanımı. Anı Yayıncılık, 230 s, Ankara.
 • Rollnick, M., Lubben, F., Lotz, S. & Dlamini, B. (2002). What do under prepared students learn about measurement from introductory laboratory work. Research in Science Education, 32, 1-18.
 • Souvignier, E. & Kronenberger, J. (2007). Cooperative learning in third graders’ Jigsaw groups for mathematics and science with and without questioning training. British Journal of Educational Psychology, 77, 755-771
 • Taşkın, Ö., (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Pegem Akademi: 300 s, Ankara.
 • Topsakal, S. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi (İlköğretim 6-8). Nobel Yayınları: 930 s, Ankara.
 • Woodfield, S. & Kennie, T. (2008). “Teamwork” or “working team”? The theory and practice of top team working in UK higher education. Higher Education Quarterly, 62 (4), 397-415.
 • Yapıcı, İ.Ü., Hevedanlı, M. & Oral, B. (2009). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin tohumlu bitkiler sistematiği laboratuvarı dersine yönelik tutum ve başarıya etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 63-69.
 • Yuza, S.C. (2010). Science laboratory depth of learning: interactive multimedia and virtual dissection software. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan AKSOY

Author: Kemal DOYMUŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { gefad90584, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {381 - 397}, doi = {}, title = {Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi}, key = {cite}, author = {AKSOY, Gökhan and DOYMUŞ, Kemal} }
APA AKSOY, G , DOYMUŞ, K . (2011). Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , 381-397 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90584
MLA AKSOY, G , DOYMUŞ, K . "Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 381-397 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6738/90584>
Chicago AKSOY, G , DOYMUŞ, K . "Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 381-397
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi AU - Gökhan AKSOY , Kemal DOYMUŞ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 381 EP - 397 VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi %A Gökhan AKSOY , Kemal DOYMUŞ %T Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD AKSOY, Gökhan , DOYMUŞ, Kemal . "Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (June 2011): 381-397 .
AMA AKSOY G , DOYMUŞ K . Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 381-397.
Vancouver AKSOY G , DOYMUŞ K . Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): 397-381.