Year 2011, Volume 31 , Issue 3, Pages 707 - 725 2011-09-01

The Possible Effects of Transformation in Educational Administration Policies on Poverty
Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri

Murat ÖZDEMİR [1]


In this study, the relationship between education and poverty was examined. Education was considered as a tool of development and huge investment was done on it after the World War II. The state responsibility thought in education was developed and the policies which aimed at reaching public education services equally were put on process in that era. This became a significant instrument in fighting against poverty. However, the rise of neo-liberalism in 80s transformed the welfare state by downsizing it, and public education thought lost its value. The paradigm shift in public education policies prevented the relatively poor from accessing to education in those years. At the end of the study, it is concluded that public education thought was disappearing as a result of the reform policies and the poor was influenced from those reforms negatively.
Bu çalışmada eğitim ve yoksulluk arasındaki ilişki yapısı incelenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında eğitime kalkınmanın bir aracı olarak bakılmış ve eğitime büyük yatırımlar yapılmıştır. Bu dönemde, eğitimde devlet sorumluluğu düşüncesi giderek gelişmiş ve kamusal eğitime erişimde eşitlik sağlanması yönünde politikalar hayata geçirilmiştir. Bu düşünce yoksullukla mücadelede önemli bir araç haline gelmiştir. Ancak, 1980'li yıllarda yeni-liberalizmin yükselişi, bu süreci tersine işletmiş ve kamusal eğitim, uygulanan reformlar sonucunda giderek aşınmaya başlamıştır. Bu yıllarda kamu eğitim politikalarındaki değişim, yoksul kesimlerin eğitimden görece daha az faydalanmasına yol açmıştır. Çalışmada, kamusal eğitim düşüncesinin, uygulanan reform politikalarının bir sonucu olarak giderek erimeye başladığı ve yoksulların bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği sonucuna yönelik çıkarımlar sunulmuştur.
 • Açıkalın, N. (2008). Yoksulluk ve genç kuşakların toplumsal hareketlilik olanakları: İstanbul ve Gaziantep örnekleri. Çalışma ve Toplum, 2, 131-153.
 • Adem, M. (1993). Ulusal eğitim politikamız ve finansmanı. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Aizer, A. (2011). Poverty violence and health. The Journal of Human Resources, 46(3), 518-538.
 • Aktan, C. C. (1995). Klâsik liberalism, neo-liberalizm, libertarianizm. Amme İdaresi Dergisi, 28, 3-32.
 • Alber, J. (1988). Is there a crisis of the welfare state? cross-national evidence from Europe, North America and Japan. European Sociological Review, 4, 181-207.
 • Alcock, P. (1997). Understanding poverty. London: MacMillan.
 • Aldcroft, D. H. (1998). Education and Development: the experience of rich and poor nations. History of Education, 27, 235-254.
 • Appiah, E, N.,  McMahon, W. W. (2002). The social outcomes of education and feedbacks on growth in Africa. The Journal of Developmental Studies, 38, 27-68.
 • Apple, M.W. (2005). Doing the things the „right‟ way: legitimating educational inequalities in conservative times. Educational Review, 57(3), 271-293.
 • Appleton, S. (2001). Education, incomes and poverty in Uganda in 1990‟s <http://www.notthingam.ac.uk/economics/research/credit> (2007, Ağustos 11)
 • Astiz, M. F. Wiseman, A. W.  Baker, D. P. (2002). Slouching towards decentralization: consequences of globalization for curricular control in national education systems. Comparative Education Review, 1, 66-86.
 • Bademci, V. (2000). Türkiye’deki okullar ne işe yarar? Ankara: Başkent Yayıncılık.
 • Baloğlu, Z. (1990). Türkiye’de eğitim, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.
 • Blom, A., Nielsen, L.  Verner, D. (2001). Education, earnings, inequality in Brazil, 1982-1988: implication on education policy. Peabody Journal of Education, 76, 180-221.
 • Brown, D. J. (1990). Decentralization and school-based management. London: The Falmer Press.
 • Bruno, M.  Sachs, J. D. (1998). Economics of worldwide stagflation (Eds.) Christopher Pierson, Beyond the Welfare State, Cambridge: Polity Press.
 • Buarque, Cr., Spolar, M.  Zhang, T. (2006). Education and poverty reduction. Review of Education, 52, 219-229.
 • Clive, H. (2002). Education, democracy and poverty reduction in Africa. Comparative Education, 38(3), 267-276.
 • Colclough, C. (1996). Education and the market: which parts of the neo liberal solution are correct? World Development, 24(4), 589–610.
 • Dahl, G.  Lochner, L. (2007). The impact of the family income on child achievement. <www.irp.wise.edu.> (11.08.2007)
 • Dunleavy, P. O‟Leary, B. (1987). Theories of the state, London: Macmillan Press.
 • Djankov, S.  Querol, M. R. (2010). Poverty and civil war: revisiting the evidence. The Review of Economics and Statistics, 92(4), 1035-1041.
 • Friedman, M.  Friedman, R. (1990). Free to choose. San Diego: Harvest Book.
 • Gambi, M. O. (2003). Poverty reduction in Chile: has economic growth enough? Journal of Human Development, 4, 103-123.
 • Gönel, F. D. (2007). Türkiye‟de neoliberal politikalarının üniversite eğitimine yansımaları. Eğitim Bilim Toplum, 5(20), 4-29.
 • Grace, G. (1995). School leadership: beyond education leadership. London: Falmer Press.
 • Harber, C. (2002). Education, democracy and poverty: reduction in Africa. Comparative Education, 38, 267-276.
 • Harknet, K. (2005). Are public expenditures associated with better child outcomes in the U.S? a comparison across 50 states. Analysis of Social Issues and Public Policy, 5, 103-125.
 • Karakoyun, İ. ve Erdal, F. (2009). Şartlı nakit transferi ve çocuk yoksulluğu ile mücadele: sosyal riski azaltma projesi (SRAP) şartlı nakit transferi (ŞNT) bileşeni Aydın ili uygulaması. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 46(529), 15-32.
 • Klaser, S. (2008). Poverty, under-nutrition, and child mortality: Some inter-regional puzzles and their implications for research and policy. Journal of Economic Inequality, 6(1), 89-115.
 • Knight, J., Shi, L.  Quheng, D. (2010). Education and the poverty trap in rural China: closing the trap. Oxford Development Studies, 38(1), 1-24.
 • Lane, J. E. (1996). Public sector reform. London: SAGE Publication.
 • Marin, J. P. A. (2001). Educational reform in Chile. Cepal Review, 73, 81-91.
 • Marks, G. N. (2006). Are between-and within-school differences in student performance largely due to socio, economic background? evidence from 30 countries. Educational Research, 48, 21-40.
 • Milli Eğitim Vakfı. (1996). 15.yılında milli eğitim vakfı. Ankara: Milli Eğitim Vakfı Yayını.
 • Moses, M. S. (2004). Social welfare, the neo-conservative turn and educational opportunity. Journal of Philosophy, 38, 275-286.
 • OECD. (1985). Education in a modern society. Paris: OECD Publication.
 • OECD. (1988). The future of social protection. Paris: OECD Publication.
 • Özdemir, M. (2008). Eğitim yönetiminde yerelleşme siyasaları. Amme İdaresi Dergisi, 41(3), 153-168.
 • Öztürk, N. (2005). İktisadi kalkınmada eğitimin rolü. Sosyo Ekonomi, 1, 27-44.
 • Pierson, C. (1998). Beyond the welfare state. Cambridge: Polity Press. Price, D. V.
 • Reeves, E. B. (2003). Student poverty, school accountability, and post
 • secondary enrollment: a challenge for educational reform in Kentucky. Journal of
 • Poverty, 7(4), 21-34.
 • Rose, P. (2005). Privatization and decentralization of schooling in Malawi: default or design? Compare, 35(2), 153-165.
 • Rouse, C. E.,  Barrow, L. (2006). U.S. elementary and secondary schools: equalizing opportunity or replicating the status Quo. The Future of Children, 16, 99-123.
 • Ryan, W. (2006). Educations effect on income inequality: an economic globalization. Globalization, Societies and Education, 4, 371-391.
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle kalkınma. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Steward, M. (1993). Keynesci iktisat öğretisi (ed) Kemali Saybaşılı. Liberalizm, refah devleti, eleştiriler. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Şaylan, G. (1994). Değişim, küreselleşme ve devletin yeni işlevi. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Şaylan, G. (1995). Kamu yatırımlarında ihale düzeninin işlerliği ve hakemlik Kurumu. Amme İdaresi Dergisi, 28, 63-75.
 • Spring, J. (1997). Özgür eğitim. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Tilak, J. B. G. (2002). Education and poverty. Journal of Human Development, 3, 191- 2007.
 • TÜİK, (2005). Yoksulluk çalışması sonuçları. <www.tuik.gov.tr> (11.08.2007)
 • Tomaševski, K. (2001). Removing obstacles in the way of the right to education. Right to Education Primers 1. Lund: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law & Stockholm, Sida (Swedish International Development Cooperation Agency).
 • Uluğ, F. (1999). Türk milli eğitiminde örgütlenme ve örgütsel yapı. Ankara: Okan Yayınları.
 • Unay, C. (1982). Eğitimin iktisadi kalkınma üzerine etkileri. İstanbul: AR Yayıncılık.
 • Vila, L. E. (2005). The outcomes of investment in education and people‟s well-being. European Journal of Education, 40, 3-11.
 • Walingo, M. K. (2006). The role of education in agricultural projects for food security and poverty reduction in Kenya. Review of Education, 52, 287-304.
 • Yıldız, N. (2008). Neoliberal küreselleşme ve eğitim. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 13-32.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { gefad90571, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {707 - 725}, doi = {}, title = {Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Murat} }
APA ÖZDEMİR, M . (2011). Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (3) , 707-725 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90571
MLA ÖZDEMİR, M . "Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 707-725 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90571>
Chicago ÖZDEMİR, M . "Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 707-725
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri AU - Murat ÖZDEMİR Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 707 EP - 725 VL - 31 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri %A Murat ÖZDEMİR %T Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Murat . "Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 3 (September 2011): 707-725 .
AMA ÖZDEMİR M . Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 707-725.
Vancouver ÖZDEMİR M . Eğitim Yönetimi Politikalarındaki Dönüşümün Yoksulluk Üzerindeki Olası Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 725-707.