Year 2011, Volume 31 , Issue 3, Pages 675 - 705 2011-09-01

The Effect of Creative Thinking Teaching Environment on Academic Achievement and Retention of Knowledge
Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi

Mehmet Arif ÖZERBAŞ [1]


The purpose of this research is to determine the effect of learning environment designed for creative thinking method on student academic achievement and the retention of the success. Research was conducted with pre-post test and the control group of the actual experimental design. Research was held on the Science and Technology course and in the unit of „‟ watch the world of living things to know‟‟ in 2009 - 2010 academic year - in Primary school of the Notaries Union in Ankara. The study group consists of 20 students of the 4.grade. In this assignment the students‟ test and control group were repaired according to the rule in which experimental and control group of ten students were chosen randomly. Science and technology achievement test was used to collect the research data. With the experimental group, teaching-learning activities were held on the learning environment designed in accordance with the method of creative thinking. In the control group, in accordance with straight nar
Bu araştırmanın amacı, yaratıcı düşünme yöntemine uygun olarak tasarlanmış öğrenme ortamının, öğrenci akademik başarı ve başarının kalıcılığına etkisini belirlemektedir. Araştırmada, ön test- son test kontrol gruplu gerçek deneme modelinde yürütülmüştür Araştırma, 2009 â€" 2010 Eğitim â€" Öğretim yılında Ankara Noterler Birliği ilköğretim okulunda Fen ve Teknoloji dersinde, "Canlıların dünyasını gezelim, tanıyalım" ünitesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler içerisinden yansız atama kuralına uygun olarak onar kişilik deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma verilerini toplamak için fen ve teknoloji başarı testi kullanılmıştır. Deney grubu ile yaratıcı düşünme yöntemine uygun olarak tasarlanan öğrenme ortamında öğrenme-öğretme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemine uygun olarak klasik tahta tebeşir (Geleneksel öğretim) ortamında öğretim gerçekleştirilmiş
 • Aslan, E. (2001), Torrance Yaratıcı Düşünce Testi‟nin Türkçe Versiyonu, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı 14.
 • Ataman, A. vd. (1993), Yaratıcılık ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği Eğitim Dizisi No:17, Ankara, Şafak.
 • Çetingöz, D. (2002) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Beceriler Gelişiminin İncelemesi Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylülü Üniversitesi, , İzmir.
 • Çavuşoğlu, D. (2007) Küresel Rekabet Ortamında Örgütlerde Yaratıcılık Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi., İstanbul.
 • Dinç, A.(2000). Örgütlerde Karar ve Problem Çözme Sürecinde Yaratıcı Düşüncenin Yeri ve Önemi, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirel Ö. vd. Doğan N.( 2010), Eğitimde Yeni Yönelimler, Ankara, Pegem.
 • Doğanay, A.‟‟Yaratıcı Düşünme „‟. <http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/1612.pdf>
 • Erdoğdu Y. (2006) Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi cilt:7 Sayı:12, Malatya.
 • Emir S.( 2001), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Düşünmenin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ergün,M.,(2007),‟‟Eğitimde Yaratıcı Düşünme Tasarım ve Öngörü Yeteneğinin Geliştirilmesi‟‟, http://www.egitim.aku.edu.tr/kho2.htm
 • Glasser William (1999) Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi (Çev: Müge İZMİRLİ)İstanbul, Hayat Yayıncılık İletişim ve Eğitim Hizmetleri.
 • Güngör G.( 2006), Coğrafya Öğretiminde Yaratıcı Düşünme Teknikleri Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, , Ankara
 • Karataş S., ÖZCAN S., (2010), Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi, Ahi EvranÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11 Sayı: 1, , Kırşehir.
 • Koray Ö., Yaman S., Altunçekiç A., ( 2004), Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Laboratuar Yönteminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısı, Problem Çözme ve Laboratuar Tutum Düzeylerine Etkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı İnönü Üniversitesi, , Malatya.
 • Koray, Ö.‟‟Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi‟‟,Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özden, Y.( 1997) . Öğrenme ve Öğretme, Ankara Pegem Yayıncılık,
 • Özden, Y.(2009),‟‟Öğrenme ve Öğretme‟‟, Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Özerbaş M. A.,( 2007),Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığına Etkisi, Türk Eğitim Dergisi, Sayı 4.
 • Öztepe, B. 2003, Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersinde Uyguladıkları Yaratıcı Etkinlikler, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk, S. (2007), Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Öztürk Ş. (2004) Eğitimde Yaratıcı Düşünme, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 18, Samsun.
 • Parners, S.J. Reese H.W.(1970). Programming creative behaviour, ChildDevelopment, 41, 413-423.
 • Robinson, K. (2003) Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak (Çev: KOLDAŞ Nihal Geyran), İstanbul Kitap Yayınevi.
 • Saban, A. (2005),‟‟Öğrenme ve Öğretme süreci‟‟,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Sandwith, N.D. (1978). The Effect of Training For Creativity On The Divergent Thinking Abilities Of A Sample Of Turkish Ninth Graders. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • San, İ. ,(2001).Yaratıcı Düşünme ve Temel Öğrenme. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Sayı:22. Aralık
 • Sarı, H.(1998), Lise Yöneticilerinin Sorun Çözmede Yaratıcılığı, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Saban A.( 2005), Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, , Ankara Nobel.
 • Senemoğlu, N. ,(1997),‟‟Gelişim Öğrenme ve Öğretim (Kuramdan Uygulamaya)‟‟, Spot Matbaası, Ankara.
 • Sungur,N.,(1997),‟‟Yaratıcı Düşünce‟‟,Evrim Yayınevi,İstanbul.
 • Sönmez V., (2008), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara, Anı.
 • Süzen, D. 1987 İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinde Yaratıcı Düşünme Yeteneği ile Benlik Kavramı Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sungur N. , (1997) Doktora Tezi,. Ankara.
 • Sünbül, A.M. (2002), Eğitime Yeni Bakışlar, Ankara, Mikro.
 • Tezci E. Dikici A. (2003), Yaratıcı Düşünceyi Geliştirme ve Oluşturmacı Öğretim Tasarımı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi Sayı:1 Cilt: 13, , Elazığ.
 • Ülgen, G. (1990), Yaratıcılık ve Eğitim, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı:13.
 • Yenilmezler, K.(2007),‟‟Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı‟‟,Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18,Eskişehir.
 • Yavuzer, H. (1994) ,Yaratıcılık, , İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Dates

Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { gefad90564, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {675 - 705}, doi = {}, title = {Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZERBAŞ, Mehmet Arif} }
APA ÖZERBAŞ, M . (2011). Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (3) , 675-705 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90564
MLA ÖZERBAŞ, M . "Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 675-705 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90564>
Chicago ÖZERBAŞ, M . "Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 675-705
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi AU - Mehmet Arif ÖZERBAŞ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 675 EP - 705 VL - 31 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi %A Mehmet Arif ÖZERBAŞ %T Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZERBAŞ, Mehmet Arif . "Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 3 (September 2011): 675-705 .
AMA ÖZERBAŞ M . Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 675-705.
Vancouver ÖZERBAŞ M . Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 705-675.