Year 2011, Volume 31 , Issue 3, Pages 651 - 674 2011-09-01

Attitudes of Music Teacher Candidates towards the Profession of Teaching
Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Damla BULUT [1]


In this study, determining attitudes of music teacher candidates towards the profession of teaching and examination of determined attitudes in terms of variables such as university, teaching class, graduated high school type, and gender are aimed. The research is designed in the scanning model and concerned data are obtained by literature search and by applying "Scale of Attitude towards the Profession of Teaching" on the sample group. Based on the obtained findings it is found out that, in general, attitudes of music teacher candidates towards the profession of teaching is positive; however, there are negativities in attitudes towards the studies necessary for success in the profession of teaching, working conditions of this profession, and its social status. It is concluded that attitudes of music teacher candidates towards the profession of teaching differ significantly based on graduated high-school type and gender.
Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının tespit edilmesi ve bu tutumların üniversite, sınıf, lise türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş, ilgili veriler kaynak taraması yapılarak ve örneklem grubuna "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu ancak, öğretmenlik mesleğinde başarı için gerekli olan çalışmalara ve bu mesleğin çalışma şartları ile günümüzdeki toplumsal statüsüne yönelik tutumlarında olumsuzluklar bulunduğu tespit edilmiştir. Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının mezun olunan lise türüne ve cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
 • Akbaşlı ve diğerleri. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Kasım Kıroğlu, Cevat Elma (Editörler). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aksoy, M. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Gaziosmanpasa Üniversitesi Örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 197-212.
 • Aslan, D. AKYOL, K. A. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
 • Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Ç.Ü.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 51-60.
 • Atay, D. Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ayarcı, K. R. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Öğretmenlik Mesleğine Karşı İlgi, Tutum ve Beklenti Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Aysu, B. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı
 • tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başaran, İ. E. (1978). Eğitime Giriş. Ankara: Bimaş Matbaacılık.
 • Başaran, S. S. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sürekli Kaygı Düzeyleri Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24. Celep, C. ve diğerleri. (2005). Meslek Olarak Öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çil, N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çapri, B., Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 15, Bahar, 33–53.
 • Çelenk, S. (1988). Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çelikkaya, H. (2009). Eğitim Bilimlerine Giriş-Eğitimcilik ve Öğretmenlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdem, A. R., Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 146-152. Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. Ertuğrul, H. (2006). Öğretmenin Başarı Kılavuzu. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Güdek, B. (2007). Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf, Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Komisyon. (1983). Altı Yaş Çocuklarının Eğitim Öğretimi İçin Öğretmen Rehberi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Küçükahmet, L. ve diğerleri (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. (1973). Milli Eğitimi Temel Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (11.02.2011).
 • Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, Sayı: 15, Bahar.
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özder, H., Konedralı, G., Zeki, C. P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 62, Yaz, 253-275.
 • Özmenteş, G. (2006). Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Onlien, 5(1), 23-29.
 • Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran, Cilt V, Sayı 1, 59-69.
 • Say, A. (2005). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Süer, R. (1980). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Öğretim. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Tanel, R., Şengören, S. K., Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2) 22, 1-9.
 • Tanrıöğen, A. (1997). Buca Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, 55- 67.
 • Temiz, Y. (2001). Öğretmenlik Eğitim-Aydınlanma. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz, 6(3), 461- 486.
 • Türkoğlu, A. (2005). 109 Soruda Öğretmenlik Meslek Bilgisine Giriş. İstanbul: Kare Yayınları.
 • Uçan, A. (2005a). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uçan, A. (2005b). Müzik Eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uçan, A. (2010). Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet Öğretmeni. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Üstün, E., Erkan, S., Akman, B. (2004). Türkiye’de Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 10, 129-136.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Damla BULUT

Dates

Publication Date : September 1, 2011

Bibtex @ { gefad90563, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2011}, volume = {31}, pages = {651 - 674}, doi = {}, title = {Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {BULUT, Damla} }
APA BULUT, D . (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (3) , 651-674 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90563
MLA BULUT, D . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 651-674 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6737/90563>
Chicago BULUT, D . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): 651-674
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları AU - Damla BULUT Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 651 EP - 674 VL - 31 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları %A Damla BULUT %T Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD BULUT, Damla . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 3 (September 2011): 651-674 .
AMA BULUT D . Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 651-674.
Vancouver BULUT D . Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(3): 674-651.