Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 489 - 513 2012-06-01

Evaluation of the Ninth Grade Geography Lessons' Extracurricular Activities in Terms of Teachers' Opinions
Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril

Ufuk KARAKUŞ [1] , Bülent AKSOY [2] , İbrahim GÜNDÜZ [3]


This study was conducted to evaluate ninth grade geography lessons\' extracurricular activities in terms of teachers\' opinions. The research is designed as descriptive mixed model in which quantitative and qualitative research methods is used. While the quantitative data was obtained from the questionnaire study to 155 geography teachers working in secondary schools within the boundaries of Ankara Metropolitan Government in 2010-2011 academic year, qualitative data was obtained by semi-structured interview forms which were done with 10 selected teachers who were chosen according to the maximum variation sampling method. Teachers\' length of service, course load and class population study variables were taken into consideration. According to the results obtained from analysis of data; 9 of teachers were found not to implement the proposed activities although they find them necessary and appropriate to use in geography lessons. As a result, it was found that the application of extra-curricular activities was not significantly different according to seniority of the teacher. However, according to the variables such as class size, teaching load and class population, it was found significantly different in favor of teachers.
Bu çalışma dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinde ders dışı etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modeline bağlı olarak nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı karma model şeklindedir. Çalışma grubunun nicel verileri, Ankara Büyük Şehir sınırları içerisinde devlet orta öğretim okullarında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında görev yapan 155 coğrafya öğretmeni ile gerçekleştirilen anket çalışmasıyla elde edilirken, nitel veriler yine aynı yerde çalışan ve maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde edilmiştir. Öğretmenlerin kıdem durumu, ders yükü ve sınıf mevcudu değişkenleri çalışmada dikkate alınmıştır. Verilerin analizinden elde edilen sonuca göre; öğretmenlerin 9. Sınıf coğrafya derslerinde önerilen etkinlikleri gerekli ve uygun bulmalarına rağmen bazı etkinliklerin uygulanmadı tespit edilmiştir. Çalışmada ders dışı etkinliklerin uygulanmasında öğretmen kıdemine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak sınıf mevcudu ve ders yükü değişkenlerine göre sınıf mevcudunun daha az olduğu ve ders yükü az olan öğretmenler lehine anlamlı bir farlılık tespit edilmiştir.
 • Aslan, A. (2000). İlköğretim kademesinde Okutulan Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretim Sürecinde Kullanılan Metotlar Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Proğramları ve Öğretim Anabilim Dalı, Zonguldak
 • Audet, R. ve Ludwig, G. (2000). GIS in Schools, California: Esri Press.
 • Ballantyne, R. R. (1999). Teaching Environmental Concepts, Attitudes and Behaviour Through Geography Education: Findings of an International Survey. International Research in Geographical and Environmental Education 8(1), 40-58.
 • Culha, B. (2006). Tarihsel Mekânlarda Keşfederek Çğrenme Yoluyla Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çalışkan, H.(2000). İlköğretim Okulları I. Kademesi 4. Ve 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Eğitim Yöntem ve Teknikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretim Proğramı anabilim Dalı. Niğde
 • Demirkaya, H. (2008). Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1), 89-116.
 • Doğanay, H. (2002a). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Doğanay, H. (2002b). Coğrafya Öğretim Yöntemleri: Orta Öğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları, İstanbul: Aktif Yayınları
 • Fitzpatrick, C., Maguire, D. J. (2000). GIS in Schools: Infrastructure, Methodology and Role. In D. R. Green, (ed.), GIS: A Sourcebook for Schools. (pp. 62-73). Taylor & Francis.
 • Gökce, N. (2009). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Coğrafya Eğitiminin Sorunları ve Öneriler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2), 721-768.
 • Gündüz, İ. (2011). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Hawke, S. (1974) Out of The Classroom, Into The Field. Boulder Colorado: ERIC. Clearinghause for Social Studies, Social Sience Education.
 • İncekara, S. ( 2007). Orta Öğretim Coğrafya Eğitiminde Uluslar arası Eğilimler ve Türkiye Örneği, Marmara Coğrafya Dergisi, 16, 109-130
 • Karabağ, S. ve Şahin, S. (Editörler). (2007). Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Karakuş, U. (2006). Coğrafya’da İklim Konularının Öğretiminde Deney Yönteminin Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakuş, U. (2007). Deney Yöntemi ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 8(1), 1-19.
 • Karasar, N. (1994) Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kent, W. A. (2003). Geography and Information and Communications Technologies: Some Futures Thinking. In R. Gerber, (ed.) International Handbook on Geographical Education (pp. 337-344). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Koç, H., Aksoy, B., Sönmez, Ö.F., Yeşiltaş, M. (2010) Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 181-196
 • Küçükahmet, L. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Yayınevi.
 • Leech, N.L. ve Onwuegbuzie, A.J. (2007). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant. 43, 265-275
 • Lidstone, J. (2003). Relevant Knowledge, Skills, and Values in Geographical Education. In R. Gerber, (ed.) International Handbook on Geographical Education (pp. 3546). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Lindstone, J. & Stoltman, J. (2007). Sustainable Environments or Sustainable Cultures. Research Priorities. International Research in Geographical & Environmental Education, 16(1), 1–4.
 • Mazman, F. (2007). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gezi Gözlem Metodunun Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. gazi Osman Paşa Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • MC Carthey, A., Anderson, L. (2000). Active Learning Techniquies Versus Traditional Styles: Two Experiment From History and Political Science. Innovative Higher Education, 24(4), 279-294.
 • MEB, (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Morgan, J. (2006). Discerning Citizenship in Geography Education. In J. Lindstone and M. Williams, (eds.), Geographical Education in a Changing World: Past Experience, Current Trends, and Future Challenges (pp. 213–227). The Netherlands: Springer.
 • Moser, S. Ve Hanson, S. (1996). Notes on Active Pedogogy, A Supplement to The Active Learning Modules, Washington DC: Association of American Geographers
 • Nisancı, A. (1980). Okullarda coğrafya öğretimi hakkında bazı düşünceler. Atatürk Üniv. Edeb. Fak. Aras. Derg, 12 (2), 243-250.
 • Önal, H. (2008). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3410
 • Özür, N (2005). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması, Avcı, S. Ve Turoğlu, H. (editörler), Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 Bildirileri, Türk Coğrafya Kurumu
 • Özür, N.(2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı Etkinliklerin öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tokcan, H. ve Sezer, A. (2003). İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 227242.
 • Turoğlu, H. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Müfredatında Yapılandırmacı Öğrenme. Türk Coğrafya Dergisi, 47, 115-130.
 • Van Der Schee, J. (2003). New media will accelerate the renewal of geographic education. In R. Gerber, (ed.) International Handbook on Geographical Education (pp. 205- 213). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Van der Schee, J. (2006). Geography and New Technologies. In J. Lindstone and M. Williams, (eds.) Geographic Education in a Changing World. IGU Commission on Geographical Education, p185–193, Springer, The Netherlands.
 • Whitney, P. (1992). Childrens Out of School Activites. Paper Presented Annual Meeting of The National Reading Conference, San Antonio.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ufuk KARAKUŞ

Author: Bülent AKSOY

Author: İbrahim GÜNDÜZ

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90547, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {489 - 513}, doi = {}, title = {Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril}, key = {cite}, author = {KARAKUŞ, Ufuk and AKSOY, Bülent and GÜNDÜZ, İbrahim} }
APA KARAKUŞ, U , AKSOY, B , GÜNDÜZ, İ . (2012). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 489-513 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90547
MLA KARAKUŞ, U , AKSOY, B , GÜNDÜZ, İ . "Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 489-513 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90547>
Chicago KARAKUŞ, U , AKSOY, B , GÜNDÜZ, İ . "Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 489-513
RIS TY - JOUR T1 - Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril AU - Ufuk KARAKUŞ , Bülent AKSOY , İbrahim GÜNDÜZ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 513 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril %A Ufuk KARAKUŞ , Bülent AKSOY , İbrahim GÜNDÜZ %T Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD KARAKUŞ, Ufuk , AKSOY, Bülent , GÜNDÜZ, İbrahim . "Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 489-513 .
AMA KARAKUŞ U , AKSOY B , GÜNDÜZ İ . Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 489-513.
Vancouver KARAKUŞ U , AKSOY B , GÜNDÜZ İ . Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendiril. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 513-489.