Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 347 - 361 2012-06-01

Investigating Turkish Republic Revolution History and Kemalism Teacher Attitude toward Using Newspaper in the Class in Term of Some Variable
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki

Cengiz DÖNMEZ [1] , Zafer TANGÜLÜ [2]


The aim of the study is to determine by variables newspaper usage in the 8th grade Turkish Republic Revolution History and Kemalism lesson and instructors\' interesting attitudes about newspaper usage. Research samples are composed of 440 instructors working in the center of Ankara and lecturing this lesson. The research was carried out according to a descriptive scanning (survey) model. A survey as five point likert scale was implemented on the instructors in accordance with the aim of the study. Standard deviation, t test and Anova tests were used for data analysis. Instructors\' beliefs and attitudes about newspaper usage in this course are generally positive. Suggestions have been presented in the light of the research data. Significant differences were found according to their schools and year of experience variables. Teachers teaching at private schools showed more positive beliefs on the use of newspaper in the class when compared to the teachers teaching state schools, also there is a significant difference in favor of teachers with 6-10 years of experience. It can be said that this result may stem from private schools have more physical opportunities than state schools.
Bu çalışmanın amacı 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde gazetelerin kullanımı ve öğretmenlerin gazetelerin kullanımına ilişkin tutumlarını bazı değişkenlere göre belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ankara merkezinde görev yapan ve bu dersi veren 440 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma betimsel bir tarama (survey) modeline göre yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırması tarafından 5\'li likert tipte geliştirilen “ Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanıma İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği” Öğretmenlere çalışmanın amacına uygun olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde standart sapma, t testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin bu derste gazete kullanılmasına ilişkin tutumları genel olarak olumludur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okullara göre ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre farklılık çıkmıştır. Özel okulda görev yapan öğretmenler devlet okullarında görev yapan öğretmenlere göre, 6-10 yıl arası görev yapan öğretmenlerin 21 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenlere göre gazete kullanmada daha olumlu bir inanç göstermiştir. Bu sonuç özel okulların gazete kullanama konusunda fiziki olarak daha uygun olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
 • Ata, B. (2002). Tarih Derslerinde Dökümanlarla Öğretim Yaklaşımı, Türk Yurdu, S.175, s.80-84.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2000). Öğretim İlke Ve Yöntemleri. Öğretme Sanatı. Ankara, Pegem A Yayınclık.
 • De Roche, E., Sullivan, B. ve Garrett, D. S. (1999). Character matters using newspaper to teach character. U.S.A: Dr.Betty Sullivan & Associates.
 • Deveci, H. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımı, The Turkish Online Journal Of Educational Technology, Tojet, 4, (3), 159-166.
 • Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (2008). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Emiroğlu, G. (2005). Tarih Öğretmenlerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Problemler ve Çözüme Yönelik Tavsiyeler. Yayımlandığı Kitap Saray, M. ve Tosun, H. (Editörler), Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi.(155-163). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Heitzmann, W. R. (1979). The Newspaper in The Classroom. What Research Says To The Teacher. Washington: National Education Association.
 • How to Use the Newspaper in the Classroom (2011) 38 Teaching Tips, <http://www.usaweekend.com/partners/nie/pdfs/38tips.pdf. > . (2011 Eylül 18).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Ofset.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • MEB, (2008). İlköğretim 4-8. Sınıf Öğretim Programlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma, Ankara. http//ttkb.meb.gov.tr.
 • Munck, S. (2006). Using Newspapers And News Magazines To Teach History.Yayımlanmamış Doktora Tezi. Wayne State University.
 • Olivares, R. ve Lisi-P. C. (1991). Teaching language minority students through the newspapers. ERIC Digest Number ED367172 19.07.2011’de, EBSCO veritabanından (ERIC) alınmıştır.
 • Öztürk, C. (2005). İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Yayımlandığı Kitap Saray, M. ve Tosun, H. (Editörler), Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının
 • Öğretimi.(51-59). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Rhoades, L. (1994). Quick Start Ideas for Teaching Current Events With Newspaper, Social Education, 58:3 (Mart), Academic Research Library.
 • Safran, M. (2004). Eğitim Bilimi Açısından Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinde Yöntem Arayışları. Yediyıldız, B., Ertan, T.F., Üstün, K. (Ed). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • Street, C. (2002). Teaching With The Newspaper. Social Studies, 93, (3), 131-134.
 • Turner, T, N. (1982). The Newspaper-a “New” Resource for Career Education, Social Studies, 73:2, March/April, 80-84.
 • Yılmaz, M. S. (2006). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının İlköğretimde Öğretimi, Yayımlandığı Kitap Doğaner, Y. (Editör). Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi, (24-45). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Cengiz DÖNMEZ

Author: Zafer TANGÜLÜ

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90540, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {347 - 361}, doi = {}, title = {Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ, Cengiz and TANGÜLÜ, Zafer} }
APA DÖNMEZ, C , TANGÜLÜ, Z . (2012). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 347-361 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90540
MLA DÖNMEZ, C , TANGÜLÜ, Z . "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 347-361 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90540>
Chicago DÖNMEZ, C , TANGÜLÜ, Z . "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 347-361
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki AU - Cengiz DÖNMEZ , Zafer TANGÜLÜ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 361 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki %A Cengiz DÖNMEZ , Zafer TANGÜLÜ %T Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD DÖNMEZ, Cengiz , TANGÜLÜ, Zafer . "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 347-361 .
AMA DÖNMEZ C , TANGÜLÜ Z . Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 347-361.
Vancouver DÖNMEZ C , TANGÜLÜ Z . Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 361-347.