Year 2012, Volume 32 , Issue 2, Pages 331 - 346 2012-06-01

Study of Job Satisfaction Level According to Different Variant among Physical Education Teachers
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

Ünal TÜRKÇAPAR [1]


The aim of this research was to investigate job satisfaction level according to different variables among physical education teachers. In the research, quantitative survey method was used. The total of 212 participants were enrolled in the study. The study was carries out in Kayseri, in 2010-2011 academic years. Research data was gathered by using\'\' Personal Information\'\' and the ‘\'Minnesota Satisfaction Questionnaires\'\'. Inferential and descriptive analyses, including means, standard deviation t-test, and ANOVA, were utilized to analyze the data obtained from this study. The results obtained showed that job satisfaction of the participants was not significant according to their gender, marital status, child status, school type, education level, length of service and age.
Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi öğretmenlerinin farklı değişkenler açısından iş doyumu düzeylerini araştırmaktır. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Kayseri ilinde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan toplam 212 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu” ve Minnesota Doyum Anketi kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Elde edilen sonuçlar çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu puanlarının cinsiyet, medeni durum, çocuk durumu, okul türü, eğitim düzeyi, hizmet süresi ve yaş değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Abdel-Rahman A. G., Meky, F., Abdel-Halim, A. W .E., & Alam, M. F. (2008). Low job satisfaction among physicians in Egypt. TAF Prev MEd Bull, 7(2), 91–6.
 • Aksu, G., Acuner, A. M. ve Tabak, R. S. (2002). Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin iş doyumuna yönelik bir araştırma (Ankara Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(4), 271-282.
 • Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7, 1-30.
 • Chen, Y. (2007). Relationships among service orientation, job satisfaction and organizational commitment in the international tourist hotel industry. Journal of American Academy of Business, 11(2), 71-82.
 • Durmuş, S. ve Günay, O. (2007). Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 29(2)139-146.
 • Ghiselli, R. F., La Lopa, J. M., & Bai, B. (2001). Job satisfaction, life satisfaction and turnover intent: Among food-service managers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(2),28-37.
 • Gündüz, H. (2006). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Gürbüz, Z. (2008). Kars ilinde görevli okul öncesi öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Güreş, N., Demirer, H. ve Akgül, V. (2007). The effects of psychological well-being on salesperson perceived performance and job satisfaction: A field research in turkish travel agencies. (ss:1-16). Third International Conference on Business Management and Economics, Çesme, İzmir, Turkey.
 • Hamshari, O., & Mohammad A. (1986). Job satisfaction of professional librarians: A comparative study of technical and public service departments in academic libraries in jordan. Dissertation Abstrac ts International , 46, 3179.
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). The effects of teachers’ expectations on job satisfaction and motivation in private and public schools. Journal of Theory and Practice in Education, 2(1), 3-14
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli eğitim bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 507-527.
 • Kemaloğlu E. (2001). A research on the job satisfaction of the instructors of english at Yildiz Technical University basic English department (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Keser, A. (2005). The relationship between job and life satisfaction in automobile sector employees in Bursa Turkey. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7(2).
 • Kutaniş, R. Ö. ve Bayraktaroğlu S. (2002). Karayolu turizm taşımacılığında iş tatmini unsurları: Bir uygulama. (ss:604-618). Akdeniz University First Tourism Congress of Mediterranean Countries Antalya.
 • Kuzgun, Y. (2003). Meslek rehberliği ve danışmalığına giriş. Ankara: Nobel Yayın. s. 6.
 • Lam, T., Zhang H., & Boum, T. (2001). An investigation of employees' job satisfaction: The case of hotels in Hong Kong. Tourism Management, 22(2), 157-165.
 • Lee, R. & Wilbur, E.R.(1985). Age, education, job tenure, salary, job characteristics, and job satidfaction: a multivariate analysis. Human Relations, 38(8), 781-791.
 • Örücü, E., Yumuşak, S. ve Bozkır, Y. (2006). Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(1), 39-51.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24, Afyon.
 • Özyurt, A. (2003). İstanbul hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. İstanbul: Tabip Odası, Golden Pirint Yayınları, ss.39.
 • Piyal, B., Çelen, Ü., Sahin, N. ve Piyal, B. (2000). Ankara Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde çalışanların iş doyumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53(4), 241-250.
 • Schermerhon, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N. (1994). Management. New York: John Willey and Sons.
 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi, İsletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, 5(1-2), 55-64.
 • Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. S:11-91.
 • Tözün, M., Çulhacı, A., ve Ünsal, A. (2008). Aile hekimliği sisteminde birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin iş doyumu (Eskişehir). TAF Prev Med Bull, 7(5), 377-384.
 • Tütüncü, Ö. ve Çiçek, O. (2000). İş doyumunun ölçülmesi: İzmir il sınırlarında faaliyet gösteren seyahat acenteleri üzerine bir inceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(4), 124-128.
 • Wellmaker, R. B. (1985). The relations of perceived management systems and job satisfaction of public librarians. Dissertation Abstract International, 45, 3471A.
 • Yavuzyılmaz, A., Topbaş, M., Çan, E., Çan, G. ve Özgün, Ş. (2007). Trabzon il merkezindeki sağlık ocakları çalışanlarında tükenmişlik sendromu ile iş doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(1), 41–50.
 • Yelboğa, A. (2007).Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1- 19.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ünal TÜRKÇAPAR

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { gefad90538, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {331 - 346}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TÜRKÇAPAR, Ünal} }
APA TÜRKÇAPAR, Ü . (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 331-346 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90538
MLA TÜRKÇAPAR, Ü . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 331-346 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6735/90538>
Chicago TÜRKÇAPAR, Ü . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 331-346
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi AU - Ünal TÜRKÇAPAR Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 346 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi %A Ünal TÜRKÇAPAR %T Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD TÜRKÇAPAR, Ünal . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 331-346 .
AMA TÜRKÇAPAR Ü . Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 331-346.
Vancouver TÜRKÇAPAR Ü . Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 346-331.