Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 867 - 884 2012-09-01

The Effect of Blended Learning Method on Achievement and Education Administrators views
Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

Tufan AYTAÇ [1] , Alper ALTUNÇEKİÇ [2]


The purpose of this research is to find out the effect of blended learning approach and the achivement of blended learning on inservice education. The school administrators were separated into three groups as computer based learning (CBL) (25 participants), blended learning (BL) (23 participants) and traditional learning (TL) (24 participant) groups. These groups were trained separately with these three different learning environments by using the in-service training programme. It was observed meaningful difference between the results of education administrators achivements test (pre-post test difference) (F (2-69)=18.086, p<.01). As a result of this research, in terms of achievement and effectiveness, b-learning was found to be the most effective learning environment when compared to the others. School administrators\' point of views displayed positive on BL approaches\' dimensions (easy use, communication-interaction (online), content (face to face), assesment).
Bu araştırmada, hizmetiçi eğitim uygulamalarında karma öğrenme yöntemi uygulamasının ve başarıya etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Eğitim yöneticileri; Bilgisayar Destekli Öğretim (25 kişi), Karma Öğrenme (23 kişi) ve Anlatım Yöntemi (24 kişi) grubu şeklinde üçe ayrılmış ve bu gruplara eğitim programı kapsamındaki konular üç farklı öğretim yöntemi ile aktarılmıştır. Eğitim yöneticilerinin başarı puanı (ön test-son test puanları farkı) ortalamaları arasında öğretim yöntemleri bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (F (2-69)=18.086, p<.01). Sonuç olarak karma öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi açısından diğer öğretim yöntemlerine göre daha etkili bir öğrenme ortamı sunmuştur. Okul yöneticilerinin karma öğrenme yönteminin boyutlarına (kullanım kolaylığı, iletişim-etkileşim (online), içerik (yüzyüze), değerlendirme) ilişkin görüşleri olumludur.
 • Akkoyunlu, B. ve Soylu, M.Y. (2006). A study on students’ views on blended learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education. 7(3), 43-56.
 • Aytaç, T. (2008). Development of a scale on learners' views on blended learning and its implementation process. Internet and Higher Education, 11(1), 26-32.
 • Aytaç, T. (2011). Karma öğrenme. Egitek E-Dergi. http://egitek.meb.gov.tr/edergi/2011/ocak/adresinden 15.01.2011 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Aytaç, T. (2010). FATİH projesi kapsamında eğitim yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerinin önemi. EĞĠTEK e-Dergi, <TemmuzAğustos,http://egitek.meb.gov.tr/elektronikdergi/2011/agustos/> adresinden 11.08.2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Aytaç, T. (2006). Eğitimde bilişim teknolojileri. Ankara: Asil.
 • Aytaç, T. ve Sezgül İ. (2012). Eğitimde etkileşimli tahta faktörü: öğrenme ve öğretme sürecinde etkileşimli tahtalarınkullanımına ilişkin öğretmenlerin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, Sempozyum Bildirileri Kitabı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Balcı, M. (2008). Karma öğrenme ile ilgili öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008).Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Demirer, V. (2009). Eğitim materyali geliştirilmesinde karma öğrenme yaklaşımının akademik başarı, bilgi transferi, tutum ve öz-yeterlik algısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Fook, F. S., Kong, N. W., Atan, H., & Rozhan, I. (2005).Research in e-learning in a hybrid environment-a case for blended instruction. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2(2), 124-136.
 • McElroy, J., & Blount, Y. (2006, December). You, me and iLecture. Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, 2, 549-558.
 • Motschnig-Pitrik, R., & Holzinger, A. (2002). Student-centered teaching meets new media: Concept and case study.Journal of Educational Technology and Society, 5(4), 160-172.
 • Olapiriyakul, K., & Scher, J. M. (2006). A guide to establishing hybrid learning courses: Employing information technology to create a new learning experience, and a case study. Internet and Higher Education, 9, 287-301.
 • Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can blended learning be redeemed? E-Learning, 2(1), 123-132.
 • Orhan, F. Altınışık, Altun, S, ve Kablan, Z. (2004).Karma öğrenme (Blended Learning) ortamınadayalı bir uygulama: Yıldız Teknik Üniversitesi örneği, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Sakarya.
 • Osguthorpe, R. T., & Graham, C. R. (2003).Blended learning environments, definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.
 • Reardon, M. R. (2010). Instructional leadership and blended learning: Confronting the knowledge gap in practice. In Yokiko Inoque(Ed.),Cases on online and blended learning technologies in higher education concepts and practices (pp. 230239).New York: University of Guam,
 • Saadeh, D.,& Al-Karimi, Q. (2009).Blended e-learning approach at the University of Jordan. The 4th International Conference on Information Technology (ICIT’09) Conference Proceedings Book, Al-Zaytoonah University of Jordan. Singh, H., & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blending learning.ASTD State of the Industry Report, American Society for Training&Development, March, 78-102.
 • Şimşek, E. (2009).Karma öğrenmenin fizik öğretmeni adaylarının bilgisayar, internet ve web tabanlı öğretime yönelik tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Thorsteinsson, G., & Page, T. (2007, March). Blended learning approach to improve. In-Service Teacher Education in Europe Through The Fiste Comenius 2.1. Project, Ict inEducation: Reflections and Perspectives,Bucharest, June 1416.http://bscw.ssai.valahia.ro/pub/bscw.cgi/d257099/Paper40_G_Thorsteinsson_2 91_297.pdf adresinden14.11.2011 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Uğur, B. (2007).Öğrencilerin karma öğrenme yöntemine ve yöntemin uygulanmasına yönelik görüşlerinin başarı, cinsiyet ve öğrenme stilleri açısındanincelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: Öğrenci başarısı ve görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 6084.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi (Yayımlanmamışdoktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uşun, S. (2000).Dünya’da ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem A.
 • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, M. B. (2009). Karma öğrenme ortamındaki üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarına göre ders başarılarının, derse devamlarının, web materyalini kullanma davranışlarının ve ortama yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Young, J. R. (2002). 'Hybrid'teaching seeks to end the divide between traditional and online instruction. The Chronical of Higher Education, 48(2), 33-38.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tufan AYTAÇ

Author: Alper ALTUNÇEKİÇ

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90532, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {867 - 884}, doi = {}, title = {Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {AYTAÇ, Tufan and ALTUNÇEKİÇ, Alper} }
APA AYTAÇ, T , ALTUNÇEKİÇ, A . (2012). Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 867-884 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90532
MLA AYTAÇ, T , ALTUNÇEKİÇ, A . "Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 867-884 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90532>
Chicago AYTAÇ, T , ALTUNÇEKİÇ, A . "Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 867-884
RIS TY - JOUR T1 - Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri AU - Tufan AYTAÇ , Alper ALTUNÇEKİÇ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 867 EP - 884 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri %A Tufan AYTAÇ , Alper ALTUNÇEKİÇ %T Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD AYTAÇ, Tufan , ALTUNÇEKİÇ, Alper . "Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 867-884 .
AMA AYTAÇ T , ALTUNÇEKİÇ A . Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 867-884.
Vancouver AYTAÇ T , ALTUNÇEKİÇ A . Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 884-867.