Year 2012, Volume 32 , Issue 3, Pages 843 - 866 2012-09-01

Evaluating the Relation between Levels of Biology Self-efficacy and Learning Styles of High School Students'
Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe

Ahmet GÖKMEN [1] , Gülay EKİCİ [2]


The study is designed for evaluating the relation between levels of biology self-efficacy and learning styles of high school students. The screening model was used in the study. In order to collect the data, biology self-efficacy scale and learning styles inventory were used. To analyze the data, t-test for independent groups, chi-square test and Pearson correlation coefficient were used in addition to descriptive statistics. It is determined that the sense of self-efficacy levels for the students who attended the study is found high. The sense of self-efficacy levels is statistically significant on behalf of female students. The difference in learning styles of students was found insignificant in terms of gender variable. There are high level positive and significant relations between sense of biology self-efficacy levels and learning styles.
Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik algı düzeyleriyle öğrenme stilleri ilişkisini değerlendirmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla biyoloji öz-yeterlik ölçeği ve öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler yanında, bağımsız gruplar için t-testi, Kay-Kare testi ve Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin biyoloji öz-yeterlik algı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu noktada biyoloji öz-yeterlik algı düzeylerinin kız öğrenciler yönünde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin öğrenme stillerinde görülen değişiklik anlamlı bulunmamıştır. Biyoloji öz-yeterlik algı düzeyiyle öğrenme stilleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87(17), 37–47.
 • Aşkar, P ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Bahar, H. H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69- 86.
 • Baldwin, J. A., Ebert-May, D. , & Burns, D. J. (1999). The development of a college biology self-efficacy instrument for nonmajors. Science Education, 83, 397-408.
 • Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bilgin, İ. ve Durmuş, S. (2003). Öğrenme stilleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2), 381–400.
 • Bong, M. (2001). Role of self-efficacy and task-value in predicting college students’ course performance and future enrollment intentions. Contemporary Educational Psychology, 26(4), 553-570.
 • Barram-Tsabari, A., Sethi, R. J., Bry, L., & Dubay, J. (2006).Using questions sent to an ask-a-scientist site to identify children’s interests in science. Science Education, 90(6), 1050-1072.
 • Brown, B. L. (1998). Learning styles and vocational education practice. Practice application brief. ERIC Clearinghouse on Adult,Career, and Vocational Education. Columbus. OH, ED 422 478.
 • Cavanagh, S. J., Hogan, K., & Ramgopal, T. (1995). The assessment of student nurse learning styles using the Kolb learning styles inventory. Nurse Education Today, 15(83), 177-183.
 • Claxton, C. S. (1990). Learning style, minority students and effective education. Journal of Development Education, 14, 6–8, 35.
 • Cox, D. E., Sproles, E. K., & Sproles, G. B. (1988). Learning styles variations among vocational agriculture students. Journal of the American Association of Teacher Educators in Agriculture, 29(1), 11- 19, 44.
 • Çağlayan, H. S. ve Taşğın, Ö. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavına başvuran aday öğrencilerin öğrenme biçimlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 199-212.
 • Çaşkurlu S. K. ve Baykara, K. (2011).Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 95-110.
 • Çevik, M. ve Ekici, G. (2008, Mayıs). Meslek lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değiĢkenlere göre incelenmesi. 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.
 • Dawson, C. (2000). Upper primary boys’ and girls’ interest in science: Have they changed science 1980. International Journal of Science Education, 22(6), 557-570.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi,1(4), 129-148.
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji dersine öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Ekici, G. (2005). The validity and reliability of the biology self-efficacy instrument. Hacettepe University Journal of Education, 29, 85-94.
 • Ekici, G. ve Çevik, M. (2008, Ağustos). Meslek lisesi öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik düzeylerinin farklı değiĢkenlere göre incelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, s. 71, Bolu: İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27-29.
 • Ekici, G. (2009). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.
 • Ekici, G. ve Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED),2(1), 1-10.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araĢtırma yöntem ve metotlarına giriĢ. Ankara:Anı.
 • Ergür, O. E. (1998). Hacettepe Üniversitesi dört yıllık lisans programlarındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin öğrenme stillerinin karĢılaĢtırılması (Yayımlanmamış Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6(4), 18-23.
 • Fettahlıoğlu, P. Çıbık, A.S., Çevik, M., Ilgaz, G. ve Ekici, G., (2009, Mayıs). Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik öz-yeterlikleri iliĢkisinin değerlendirilmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 2300-2309, Konya: Türkiye, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, 27–29.
 • Fettahlıoğlu, P. ve Ekici, G. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. E-journal of New World Sciences Academy (NWSA), 6(3), 2157-2174.
 • Gawith, G. (1995). A serious look at self-efficacy: Or waking beeping Slooty.
 • http:// www. cegsa.sa.edu.au/conference/acec98. htm adresinden 10.10.2004 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Guild, P. B.,& Garger, S. (1998). Marching to different drummers (2nd ed). USA Alexandria, ASCD.
 • Harb J. N., Durrant, S. O., & Terry, R. E. (1993). Use of Kolb learning cycle and the 4mat system in engineering education. Journal of Engineering Education, 81(7), 70–77.
 • Hevedanlı, M. ve Ekici,G. (2009). Üniversite öğrencilerinin biyoloji öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi (Dicle Üniversitesi örneği). Ege Eğitim Dergisi, 10(1), 24-47.
 • Jones, M. G., Howe, A., & Rua, M. J. (2000).Gender differences in students’ experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science Education, 84(2), 180-192.
 • Kaya, H. ve Akcin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.
 • Kear, M. (2000). Concept analysis of self-efficacy. graduate research in nursing.
 • http:// graduateressearch/ kear. htm adresinden 10.10.2004 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Kaptan, S. (1993). Bilimsel araĢtırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tıkışık Web Ofset.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araĢtırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Koçakoğlu, M. (2010). Determining the learning styles of the elementary school (1st-8th) teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 54-64.
 • Kolb, D. A. (1984). Experimential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
 • Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory: Self scoring ınventory and ınterpretation booklet. Boston: Mcber And Company.
 • Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (1999). Experimential learning theory: Previous research and new directions. http:// www. Learningfromexperience. com adresinde 20.02.2009 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Mutlu, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi eğitiminde kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 15-29.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 • Paris, S. G.,& Winograd, P. (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimension of thinking and cognitive instruction, (pp. 15-33). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Pehlivan, B. K. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Ġlköğretim Online, 9(2), 749-763.
 • Prokop, P., Tuncer, G., & Chuda, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal Of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (4), 287-295.
 • Prokop, P., Prokop, M. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biology Education, 42(1), 36-39.
 • Ramey-Gassert, L., Shroyer, M. G., & Staver, J. R. (1996). A qualitative study of factors influencing science teaching self-efficacy of elementary level teacher. Science Education, 80, 283- 315.
 • Sara, S. S. (2010). Effects of learning styles career preferences of senior secondary school students in Jigava State, Nigeria. Edo Journal of Counseling3(1), 132 -143.
 • Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25(1), 71-86.
 • Spall, K., Barrett, S., Stanisstreet, M., Dickson, D., & Boyes,E. (2003). Undergraduates views’ about biology and physics. Research in Science and Technological Education, 21(2), 193-208.
 • Spoon, J. C.,& Schell, J. W. (1998). Aligning student learning styles with instructor teaching styles. Journal of Industrial Teacher Education, 35(2), 41-56.
 • Stice, J. E. (1991). Improve students learning using Kolb’s learning cycle to engineering education. Journal of Engineering Education, 79(5), 291-296.
 • Sutliff, R. I.,& Baldwin, V. (2001). Learning styles: Teaching technology subjects can be more effective. The Journal of Technologies, Winter-Spring, 22-27.
 • Wood, R. E.,& Bandura, A. (1989). Effect of perceived controllability and performance standards on self-regulation of complex decision-making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 805-814.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies(pp. 15-33). New York: Cambridge University.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet GÖKMEN

Author: Gülay EKİCİ

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { gefad90531, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {843 - 866}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe}, key = {cite}, author = {GÖKMEN, Ahmet and EKİCİ, Gülay} }
APA GÖKMEN, A , EKİCİ, G . (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 843-866 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90531
MLA GÖKMEN, A , EKİCİ, G . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 843-866 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6734/90531>
Chicago GÖKMEN, A , EKİCİ, G . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 843-866
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe AU - Ahmet GÖKMEN , Gülay EKİCİ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 843 EP - 866 VL - 32 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe %A Ahmet GÖKMEN , Gülay EKİCİ %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 3 %R %U
ISNAD GÖKMEN, Ahmet , EKİCİ, Gülay . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 3 (September 2012): 843-866 .
AMA GÖKMEN A , EKİCİ G . Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 843-866.
Vancouver GÖKMEN A , EKİCİ G . Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Öz-yeterlik Algı Düzeyleriyle Öğrenme Stilleri İlişkisinin Değe. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(3): 866-843.