Year 2013, Volume 33 , Issue 1, Pages 147 - 164 2013-03-01

SCHOOL ADMINISTRATORS' VIEWS ON ASSIGNMENTS THEY CONSIDER OUT OF THEIR JOB DEFINION
OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Serkan KOŞAR [1] , Ferudun SEZGİN [2] , Hüseyin ASLAN [3]


The purpose of this study was to determine the assignments that school administrators did not actually have to perform according to regulations, but that they thought they must and the methods they applied to carry out such kind of assignments. The study was designed in qualitative method and maximum variation and criterion sampling as purposeful sampling methods were applied to determine the study group. Therefore a total of 21 school administrators employed in Ankara and Sinop provinces in 2011-2012 academic year participated in the study. A semi-structured interview form developed by researchers was used in the study. Descriptive analysis was performed to analyze the data. Results revealed that school administrators were busy with a lot of time-consuming assignments out of formal ones and educational activities and that such reasons as shortage of staff, mistakes in applications, insufficient planning caused these assignments came to appear. Finally it was possible to suggest that Regulation of Primary Education Institutions should be revised to make school administrators' job definitions become clearer, required financial support should be enabled to schools and plans and policies of future had better be maintained in a more systematic way.
Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek zorunda olmadıkları ancak yapmak zorunda olduklarını düşündükleri işleri ve bu türden işleri gerçekleştirmede başvurdukları yöntemleri belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ve buna bağlı olarak maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. Bu amaçla 2011-2012 öğretim yılında Ankara ve Sinop illerinde görev yapan 21 okul müdürü katılımcı olarak belirlenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri çözümleme tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Okul müdürlerinin resmî görevleri ve eğitim-öğretim faaliyetleri dışında birçok görevle ilgilendikleri, bu görevlerin uzun zaman aldığı, eleman eksikliği, uygulamalardaki yanlışlıklar ve yetersiz planlama gibi etkenlerin, bu işleri ortaya çıkaran nedenler arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği tekrar gözden geçirilerek genel ifadelerle yer alan müdürlerin görev tanımlarının daha açık hale getirilmesi, okullara gerekli finansman desteğinin sağlanması, geleceğe yönelik plan ve politikaların daha sistematik yürütülmesi önerilebilir.
 • Açıkalın, A. (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara Pegem.
 • Akçay, C. ve Başar, M. A. (2004). İlköğretim okul müdürlerinin yönetsel görevlere ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (38), 170-197.
 • Alkan, A. (1999). İlköğretim okulu müdürlerinin çalışma zamanlarını değerlendirme biçimleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aşıt, Y. (2009). İlköğretim okul müdürlerinin mevzuattaki görev tanımlarına ilişkin öğretmen algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme: Kuram, strateji ve taktikler. Ankara: Pegem A. Bredeson, P. V. (1991). A profile of prospective principals: School leader for the next century. Education, 111(4), 510-515.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cerit, Y. (1999). Bilgi toplumunda ilköğretim okulu müdürlerinin rolleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.
 • Demirci, Y. (2010). İlköğretim okullarında okul yöneticilerine düşen ek görevler ve ortaya çıkan güçlükler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erol, F. (1995). Okul müdürlerinin görevlerini başarmada karşılaştıkları engeller (Burdur ili örneği). Eğitim Yönetimi, 1(1), 63-71.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Gurr, D., Drysdale, L., & Mulford, B. (2006). Models of successful principal leadership. School Leadership and Management, 26(4), 371-395.
 • Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (28), 531-548.
 • Harris, A., & Townsend, A. (2007). Developing leaders for tomorrow: Releasing system potential. School Leadership and Management, 27(2), 167-177.
 • Hausman, C. S., Crow, G. M., & Sperry, D. J. (2000). Portrait of the “ideal principal”: Context and self. NASSP Bulletin, 84(5), 5-14.
 • Hodgetts, R. M. (1999). Yönetim: Teori, süreç ve uygulama (Çev. Canan Çetin ve Esin (Can) Mutlu). İstanbul: Beta.
 • Keser, Z. ve Gedikoğlu, T. (2008). Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-23.
 • Koşar, S. (2010). Okulda her işi yapan kişi: Okul müdürü. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, 01-02 Mayıs 2010.
 • Loo, H. V. D. ve Reijen, W. V. (2006). Modernleşmenin paradoksları (Çev. Kadir Canatan). İstanbul: İnsan.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Serkan KOŞAR

Author: Ferudun SEZGİN

Author: Hüseyin ASLAN

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { gefad90516, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {147 - 164}, doi = {}, title = {OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KOŞAR, Serkan and SEZGİN, Ferudun and ASLAN, Hüseyin} }
APA KOŞAR, S , SEZGİN, F , ASLAN, H . (2013). OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 147-164 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90516
MLA KOŞAR, S , SEZGİN, F , ASLAN, H . "OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 147-164 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90516>
Chicago KOŞAR, S , SEZGİN, F , ASLAN, H . "OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 147-164
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Serkan KOŞAR , Ferudun SEZGİN , Hüseyin ASLAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 164 VL - 33 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Serkan KOŞAR , Ferudun SEZGİN , Hüseyin ASLAN %T OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD KOŞAR, Serkan , SEZGİN, Ferudun , ASLAN, Hüseyin . "OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (March 2013): 147-164 .
AMA KOŞAR S , SEZGİN F , ASLAN H . OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 147-164.
Vancouver KOŞAR S , SEZGİN F , ASLAN H . OKUL MÜDÜRLERİNİN RESMÎ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 164-147.