Year 2013, Volume 33 , Issue 1, Pages 109 - 128 2013-03-01

RESEARCHING THE EFFECT OF THE 5E LEARNING MODEL AND COOPERATIVE LEARNING METOD ON ATTITUDE IN BIOLOGY LESSON
5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ

Murat AKTAŞ [1]


The aim of this study is to research the effect of the 5E learning model and cooperative learning method on attitude in biology lesson. In 2010-2011 school year 93 students who were in 3nd grade science field at Ankara Çankaya Milli Piyango Anadolu High School constituted the work group of the study. “Heredity, Genetic Engineering and Biotechnology” unit were worked by 5E learning model at 1th experimental group, by cooperative learning at 2th experimental group and by traditional teaching method at control group. Data were collected by applying biology attitude scale at the beginning and the end of the investigation. The following results were obtained from this study: It has been emphasised that there is a meaningful difference between 5E learningmethodandcooperativelearningmethodwithtraditionallearning. It has been proved that 5E learning method is the best education model in terms of the students\' attitudes towards the biology lessons.
Bu çalışmanın amacı; 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yöntemi kullanımının biyoloji dersi tutumuna etkilerini araştırmaktır. Ankara-Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi\'nde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 11. sınıftaki 93 fen grubu öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” ünitesi deney 1 grubunda 5E öğrenme modeli ile, deney 2 grubunda işbirlikli öğrenme yöntemi ile, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Biyoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; biyoloji dersine karşı tutum açısından 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntem arasında yapılandırmacı yaklaşımlar lehinde anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). İş birlikli öğrenme: Kuram, Araştırma ve Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Akar, F. (2006). Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Altıparmak, M. (2001). Biyoloji Öğretiminde İş birlikli Öğrenme Yönteminin Laboratuvara Yönelik Tutum ve Başarı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Balfakih, M.A. (2003). The Effectiveness of Student Team- Achievement Division (STAD) for Teaching High School Chemistry in United Arab Emirates. International Journal of ScienceEducation, 25 (5), 605- 624.
 • Bayar, F. (2005). İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesi İle İlgili Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Etkinliklerin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İş birlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretimi I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.
 • Bozkurt, O. ve Olgun, Ö. S. (2005). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri. İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık. Çelebi, K. (2006).YapılandırmacılıkYaklaşımına Dayalı İş birlikli Öğrenmenin İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çilenti, K. ve Özçelik D. A. (1991). Biyoloji Öğretimi.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Yayın No: 182.
 • Çinici, A. (2010). Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı İş birlikli ve Bireysel Öğrenme Etkinliklerinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Difüzyon ve Osmoz Kavramlarını Anlamalarına ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ekici, F. (2007). Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun 5E Öğrenme Döngüsüne Göre Hazırlanan Ders Materyalinin Lise 3. Sınıf Öğrencilerini Yükseltgenmeİndirgenme Tepkimeleri ve Elektrokimya Konularını Anlamalarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, İ., Ünsal, Y. ve Tan, M. (2006). 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi: “Yatay Atış Hareketi” Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, 1-15.
 • Ghaith, G.M., and Bouzeineddine, A. R. (2003). RelationshipBetween Reading Attidues, AchievementandLearners’ Perceptions of TheirJigsaw-II Cooperative Learning Experience. Reading Psychology, 24, 105- 121.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılavuz, Y. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşım Teorisine Dayalı 5E Öğrenme Döngüsü Modelinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Asit ve Bazlarla İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kinney, J. H. (1989). A study of the effects of a cooperative lerning program on the achievement of 9th grade multi-cultural general biology classes. http://ipn.uni.kiel.de/projekte/esera/book/b132-aki.pdf adresinden 24.03.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Koçakoğlu, M. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme ve Motivasyon Stillerinin Öğrencilerin Biyoloji Dersine Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kurt, I. (2001). Fen Eğitiminde İş birlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına, Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E Modeline Göre Geliştirilen Öğrenci Rehber Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2 (12), 36-48.
 • Sağlam, M. (2006). Işık ve Ses Ünitesine Yönelik 5E Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve Kimyasal Denge Konularında Uygulanan Jigsaw ve Birlikte Öğrenme Tekniklerinin Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapıda Öğrenmeleri ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat AKTAŞ

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { gefad90514, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {109 - 128}, doi = {}, title = {5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Murat} }
APA AKTAŞ, M . (2013). 5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 109-128 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90514
MLA AKTAŞ, M . "5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 109-128 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6733/90514>
Chicago AKTAŞ, M . "5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 109-128
RIS TY - JOUR T1 - 5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ AU - Murat AKTAŞ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 128 VL - 33 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ %A Murat AKTAŞ %T 5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Murat . "5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (March 2013): 109-128 .
AMA AKTAŞ M . 5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 109-128.
Vancouver AKTAŞ M . 5E ÖĞRENME MODELI VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ TUTUMUNA ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(1): 128-109.