Year 2014, Volume 34 , Issue 2, Pages 185 - 209 2014-11-21

Teachers' Leadership Types Regarding Their Instructional Strategies
Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri

İbrahim KAYA [1] , Cengiz ERDİK [2]


Each individual who will build the world of the future and take charge of their own country in the coming years will govern the states as a result of the training. People willingly or unwillingly participate in a country's education and training activities. An individual who met the school will be more successful when they will see in good situation and as a result they will enjoy at school. The purpose of this study is to examine whether there is a relationship between teaching strategies used by teachers and leadership types which they already have. In this study, screening model was used as data collection method; two scales whose validity and reliability were tested by researcher were used. These scales are “Determination Scale of Teaching Strategies” developed by Kaya and his colleagues (2011). Cronbach's Alpha value of this scale was found as 0,751. On both scales has been applied to 256 active-duty classroom teachers in the district of Konak Izmir Province. The data obtained from both scales were evaluated with the SPSS program; it has been found that there are strong relationship between teaching strategies used by teachers and leadership types owned by teachers (especially, the authoritarian leadership of teachers who adopt through presentation as a teaching strategy; the democratic leadership of the teachers who adopt through the invention as a teaching strategy; the charismatic leadership of the teachers who adopted through the research and investigation as teaching strategies).
Geleceğin dünyasını inşa edecek ve önümüzdeki yıllarda kendi ülkesinin başına geçecek olan bireyler, kendisine verilen eğitim sonucunda ülkelerini yöneteceklerdir. Bir ülkenin içerisinde bulunan tüm bireyler, eğitim ve öğretim faaliyetlerine isteyerek veya istemeyerek katılırlar. Okulla tanışan bir birey, okulda göreceği iyi durumlar sonucunda okulu sevecek ve okulda daha başarılı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kullandıkları öğretme stratejileri ile hali hazırda sahip oldukları liderlik türü arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu çalışma da yöntem olarak tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geçerliği ve güvenirliği sınanmış olan iki adet ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler; Kaya ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen “Öğretim Stratejileri Belirleme Ölçeği”dir. Bu ölçeğin Cronbach\'s Alpha değeri 0.732 olarak bulunmuştur. Ayrıca Habacı (2012) tarafından geliştirilen “Liderlik Türleri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeğin Cronbach\'s Alpha değeri 0.751 olarak bulunmuştur. Her iki ölçekte İzmir İli Konak İlçesinde görev yapan 256 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Her iki ölçekten elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiş ve öğretmenlerin kullandıkları öğretme stratejileri ile öğretmenlerin sahip oldukları liderlik türleri arasında güçlü bağlar (özellikle sunuş yoluyla öğretim stratejisini benimseyen öğretmenlerin otoriter liderliğe; buluş yoluyla öğretim stratejisini benimseyen öğretmenlerin demokratik liderliğe; araştırma- inceleme yoluyla öğretim stratejisini benimseyen öğretmenlerin karizmatik liderliğe yatkın) olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Akar, F. (2006). Buluş yoluyla öğrenmenin ilköğretim 2. kademe matematik dersinde öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Arıkan, S. (2001). Otoriter ve demokratik liderlik tarzları açısından Atatürk’ün liderlik davranışlarının değerlendirilmesi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 231- 257.
 • Aşçı, U. (2006). 9.sınıf fizik eğitiminde buluş yoluyla öğretim ile geleneksel yolla öğretimin öğrenci başarısına etkisinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bozbey, S. (1997). Durumsal liderlik ve Türk Kara Kuvvetleri alt kademe lider tiplerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversi tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Büyükkaragöz, S. & Çivi, C. (1999). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Basım.
 • Cafoğlu, Z. (1997). Liderlik; Bilgi-karizma-değişim. 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu (56 Haziran 1997), Bildiriler Kitabı, Deniz Harp Okulu Basımevi, Cilt-1, İstanbul.
 • Çelik, V. (2000). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2002). Eğitimde program geliştirme (4.Baskı) Ankara: Pegem Yayınları.
 • Eren, E. (1989). Yönetim psikolojisi . İstanbul: İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları.
 • Eren, E. (1998). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, İstanbul: Beta Dağıtım.
 • Fidan, M. (1998). Okulda öğrenme ve öğretme, Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Goleman, D. Boyatzis, & R.McKee, A. (2002). Yeni liderler. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Güven, M. (2008). Programda Öğretme- Öğrenme Süreci. B. Duman (Ed) Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Maya Akademi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim KAYA

Author: Cengiz ERDİK

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90479, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {185 - 209}, doi = {10.17152/gefd.42427}, title = {Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri}, key = {cite}, author = {KAYA, İbrahim and ERDİK, Cengiz} }
APA KAYA, İ , ERDİK, C . (2014). Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 185-209 . DOI: 10.17152/gefd.42427
MLA KAYA, İ , ERDİK, C . "Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 185-209 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6729/90479>
Chicago KAYA, İ , ERDİK, C . "Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 185-209
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri AU - İbrahim KAYA , Cengiz ERDİK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.42427 DO - 10.17152/gefd.42427 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 209 VL - 34 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.42427 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.42427 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri %A İbrahim KAYA , Cengiz ERDİK %T Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 2 %R doi: 10.17152/gefd.42427 %U 10.17152/gefd.42427
ISNAD KAYA, İbrahim , ERDİK, Cengiz . "Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 2 (November 2014): 185-209 . https://doi.org/10.17152/gefd.42427
AMA KAYA İ , ERDİK C . Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 185-209.
Vancouver KAYA İ , ERDİK C . Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 209-185.