Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 817 - 841 2019-08-01

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi

İlker USTA [1]


Bu araştırmanın amacı çevrimiçi tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören bireylerin programları tercih gerekçelerinin Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi aşamalarına göre sınıflamasını yapmaktır. Bu araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya altı farklı programda öğrenim gören 115 öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin çeşitli demografik bilgilerinin ve ilgili programı tercih etme gerekçesinin sorulduğu bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada öğrenciler tercih gerekçelerini programın çevrimiçi olmasına göre ve öğrenim gördükleri programa göre yanıtlamışlardır. Araştırmaya katılan öğrenciler 163 gerekçe sunmuşlardır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri programı tercih gerekçeleri içerisinde ilk sırayı statü kazanma sonra sırasıyla merakını giderme, güvenlik, ait olma ve sevgi ile estetik gerekçe olarak belirlemişlerdir.

Uzaktan Yüksek Lisans Programı, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Tercih Gerekçeleri
 • Aksaraylı, M. ve Pala, O. (2017). Uzaktan eğitimi tercih etme nedenleri ve başarı arasındaki ilişkinin kümeleme analizi ile incelenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 37-48.
 • Alabaş, R., Kamer, T. ve Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: Tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. e-International Journal of Educational Research, 3 (4), 89-107.
 • Arık, A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Ataman, G. (2001). İşletme yönetimi temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Yayınları.
 • Baturay, M. ve Bay, Ö.F. (2009). Uzaktan eğitimi tercih eden öğrencilerin demografik özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 17-26
 • Bilge, F. (1990). Sporcuların psikolojik ihtiyaçları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Brophy, J. (2004). Motivating students to learn (2), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Budak, S. (2003). Psikoloji sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Çemberci, Y. (2003). Eğitim yöneticilerinin liderlik davranışları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dörnyei, Z. (2001). Teaching and researching motivation, Harlow, UK: Pearson Education.
 • Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2005). Öğretimde psikolojik ihtiyaçlarin yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 353-370.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (1996). Eğitim psikolojisi gelişim öğrenme-öğretme (3. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (6. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Eskici, M. ve Aktaş, R . (2014). Üniversite öğrencilerinin öğrenci kulüplerine yönelik görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 2 (1(ÖZEL)), 31-40. http://dergipark.gov.tr/aji/issue/1538/18841 adresinden erişilmiştir.
 • Gardner, R.C. (2001). Integrative motivation: past, present and future. http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/GardnerPublicLecture1.pdf. adresinden erişilmiştir.Gökçe, F. (2011). İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre öğretmenlerin motivasyon düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 317-334. http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/16694/173520 adresinden erişilmiştir.
 • Gümüş, M. ve Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi. AUAd, 2(4), 158-168.
 • Hart, F. W. (1983). Successful aging need satisfaction in Jewish senior citizens in Windsor, based on Maslow's hierarchy of needs (Unpublished master thesis). University of Windsor, Windsor, Ontario, Canada
 • Hyatt, S. (1992). Developing and managing a multi-modal distance learning program in the two-year college. Paper presented at the Annual International Conference of the National Institute for Staff and Organizational Development on Teaching Excellence and Conference of Administrators, Austin, Texas (ED 349 068).
 • Koçel, T. (2014). İsletme yöneticiliği, (15. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık. Yayın No: 3112, ISBN 978-605-333-139-1.
 • Landau, E. & Maoz, B. (1978). Creativity and self-actualization in the aging personality. American Journal of Psychotherapy, 32(1), 117-127. https://psycnet.apa.org/record/1979-10758-001 adresinden erişilmiştir.
 • MacBrayne, P. (1995). Rural adults in community college distance education: What motivates them to enroll? In Killacky, J. & Valadez, J.R. (Eds.), New directions for community colleges (pp. 85-93). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370-396.
 • Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality (2nd Ed.). USA: Harper and Row
 • Morgan C. T., (1995). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Mullins, L. J. (2002). Management and organisational behaviour. UK: Prenticehall. Publishers.
 • Oksal, A. (1986). Davranışlarımızdan kaynaklanan: güdüler. davranış bilimleri 1, Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 144.
 • Omay, U. (2010). Tüccar sınıfın protestan hareketi desteklemesinin Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 52.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 470, 100. Doğum Yılında Atatürk'e Armağan Dizisi: 13, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Schneller, C., & Holmberg, C. (2014). Distance education in European higher education: the students. International Council for Open and Distance Education, UNESCO Institute for Lifelong Learning, and StudyPortals.
 • Tay, L. & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 354-356. doi:10.1037/a00
 • Telman, N., Ünsal, P. ve Adanalı, A. (1998). Endüstri psikolojisi. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Topaloğlu, T. (2013, Şubat). Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi kuramı. http://www.e-motivasyon.net/Maslow-un-Gereksinimler-Hiyerarsisi-KuramiHierarchy-of-Needs.html adresinden erişilmiştir.
 • Ulusoy, A. (2004). Gelişim ve öğrenme (3. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Vural, S. (2007). Teachers’ and students’ perceptions of teacher motivational behavior (Yüksek Lisans Tezi). The Graduate Schoolof Education of Bilkent University, Ankara.
 • Vural Özkip, E. (2009). Bilgisayar destekli ingilizce öğretiminin öğrenci motivasyonuna etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3549-1511
Author: İlker USTA (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad548437, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {817 - 841}, doi = {10.17152/gefad.548437}, title = {Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {USTA, İlker} }
APA USTA, İ . (2019). Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 817-841 . DOI: 10.17152/gefad.548437
MLA USTA, İ . "Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 817-841 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/548437>
Chicago USTA, İ . "Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 817-841
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi AU - İlker USTA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.548437 DO - 10.17152/gefad.548437 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 817 EP - 841 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.548437 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.548437 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi %A İlker USTA %T Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.548437 %U 10.17152/gefad.548437
ISNAD USTA, İlker . "Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 817-841 . https://doi.org/10.17152/gefad.548437
AMA USTA İ . Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 817-841.
Vancouver USTA İ . Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tercih Gerekçelerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 841-817.