Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 655 - 679 2019-08-01

Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması

Merve SAK [1] , Derya KALTAKÇI GÜREL [2]


Bu çalışmada, ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ışık konusunda bağlam temelli soruları (BTS) ve geleneksel soruları çözebilme durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, her sınıf seviyesi için toplam 20’şer sorudan oluşan “Işık Başarı Testleri” (IBT) geliştirilmiştir. Uygulama, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde öğrenim gören toplam 869 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için uzman görüşü alınmış ve madde analizleri ve güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayıları 6. sınıf için 0.79, 7. sınıf için 0.78 ve 8. sınıf için 0.82 bulunmuştur. Öğrencilerin BTS ile geleneksel sorulardan aldıkları başarı puanlarının karşılaştırılması amacıyla bağımlı örneklem t-testi yapılmıştır. Buna göre, 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin BTS ile geleneksel soru puanları arasında BTS lehine anlamlı fark bulunmuştur. 7. sınıf öğrencilerinin ise BTS ile geleneksel soru puanları arasında geleneksel sorular lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak etki büyüklüklerinin her sınıf seviyesi için oldukça küçük olduğu görülmüştür. 

Bağlam Temelli Sorular, Geleneksel Sorular, Fen Öğretimi, Işık Konusu
 • Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?: İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bir Çalışma. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Akpınar, M. (2011). Bağlam Temelli Yaklaşımla Yapılan Fizik Eğitiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrenci Erişisine Etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atasoy, Ş., & Akdeniz, A. R. (2007). Newton’un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi Ve Uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-59.
 • Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Isı Ve Sıcaklık Başarı Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.
 • Bellocchi, A., King, D. T., & Ritchie, S. M. (2016). Context-Based Assessment: Creating Opportunities For Resonance Between Classroom Fields And Societal Fields. International Journal of Science Education, 38(8), 1304-1342.
 • Benckert, S., Pettersson, S. (2005). Conversation and Context in Physics Education, http://hdl.handle.net/2077/18144 adresinden erişilmiştir.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cansüngü-Koray, Ö., & Bal, Ş. (2002). İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin ışık ve ışığın hızı ile ilgili yanlış kavramları ve bu kavramları oluşturma şekilleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-11.
 • Chang, H. P., Chen, J. Y., Guo, C. J., Chen C. C., Chang, C. Y., Lin, S. H.,…&Tseng, Y. T., Investigating Primary and Secondary Students’ Learning of Physics Concepts in Taiwan, International Journal of Science Education, 2007, 29(4), 465-482.
 • Chu, H. E., Treagust, D. F., & Chandrasegaran, A. L. (2009). A Stratified Study Of Students’ Understanding Of Basic Optics Concepts in Different Contexts Using Two‐Tier Multiple‐Choice İtems. Research in Science & Technological Education, 27(3), 253-265.
 • Çakan, M. (2003). Geniş Ölçekli Başarı Testlerinin Eğitimindeki Yeri ve Önemi. Eğitim ve bilim, 28(128), 19-26.
 • Çalık, M., & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde Kavram Başarı Testi Hazırlama Ve Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 1-17.
 • Çetin, M. O., & Çakan, M. (2010). Fen Ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi Ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 93-99.
 • Demirci N. (2014). Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Işık Konusundaki Kuramsal, Deneysel ve Günlük Yaşam Problemlerini Çözmelerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eaton, J. F., Anderson, C. W., & Smith, E. L. (1984). Students’ Misconceptions Interfere With Science Learning: Case Studies Of Fifth-Grade Students. The Elementary School Journal, 84(4), 365-379.
 • Fellenz, M. R. (2004). Using assessment to support higher level learning: the multiple choice item development assignment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(6), 703-719.
 • Galili, I., & Hazan, A. (2000). Learners’ knowledge in optics: interpretation, structure and analysis. International Journal of Science Education, 22(1), 57-88.
 • Georghiades, P. (2006). The Role Of Metacognitive Activities in The Contextual Use Of Primary Pupils' Conceptions Of Science. Research in Science Education, 36(1-2), 29-49.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Güneş Koç, R. S. (2013). 5E Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Yaklaşımın Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fen Dersine Karşı Olan Tutumlarına Etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, E. (2013). Çevre Sorunları Başarı Testinin Geliştirilmesi Ve Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114-127.
 • Heller, P., & Hollabaugh, M. (1992). Teaching Problem Solving Through Cooperative Grouping. Part 2: Designing Problems And Structuring Groups. American Journal of Physics, 60(7), 637-644.
 • İlhan, N. & Hoşgören, G. (2017). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Yaşam Temelli Başarı Testi Geliştirilmesi: Asit Baz Konusu, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110.
 • John, M., Molepo, J. M., & Chirwa, M. (2018). Secondary School Learners’ Contextualized Knowledge About Reflection And Refraction: A Case Study From South Africa. Research in Science & Technological Education, 36(2), 131-146.
 • Kaltakçı, D., & Eryilmaz, A. (2011). Context-Based Questions: Optics in Animal Eyes. Physics Education, 46(3), 323-327.
 • Karslı, F., & Ayas, A. (2013). Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesine İlişkin Bir Test Geliştirme Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 66-84.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, PISA Türkiye, http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=18 adresinden erişilmiştir.
 • Nentwig, P. M., Demuth, R., Parchmann, I., Ralle, B., & Gräsel, C. (2007). Chemie im Kontext: Situating Learning in Relevant Contexts While Systematically Developing Basic Chemical Concepts. Journal of Chemical Education, 84(9), 1439-1444.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), PISA 2015 results, http://www.oecd.org/pisa/data/ adresinden erişilmiştir.
 • Özsoy, S., & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğü raporlanması. İlköğretim Online, 12(2), 334-346.Palmer, D. (1997). The Effect Of Context On Students’ Reasoning About Forces. International Journal of Science Education, 19(6), 681-696.
 • Park, J., & Lee, L. (2004). Analysing Cognitive Or Non‐Cognitive Factors İnvolved in The Process Of Physics Problem‐Solving in an Everyday Context. International Journal of Science Education, 26(13), 1577-1595.
 • Peterson, R. F., & Treagust, D. F. (1989). Grade-12 Students’ Misconceptions Of Covalent Bonding And Structure. Journal of chemical education, 66(6), 459-460.
 • Rennie, L. J., & Parker, L. H. (1996). Placing Physics Problems in Real-Life Context: Students’ Reactions and Performance. Australian Science Teachers Journal, 42(1), 55-59.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam Temelli Ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.
 • Toh, K. A., Boo, H. K., & Woon, T. L. (1999). Students' perspectives in understanding light and vision. Educational Research, 41(2), 155-162.
 • Üstüner, A., & Şengül, M. (2004). Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Olumsuz Etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 197-208.
 • Yalçın, M., Altun, S., Turgut, U., & Aggül, F. (2009). First Year Turkish Science Undergraduates’ Understandings And Misconceptions Of Light. Science & Education, 18(8), 1083-1093.
 • Yeşilyurt, M., Bayraktar, Ş., Kan, S., & Orak, S. (2005). İlköğretim öğrencilerinin ışık konusu ile ilgili düşünceleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-24.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6003-4056
Author: Merve SAK
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-3727-7516
Author: Derya KALTAKÇI GÜREL (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad448136, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {655 - 679}, doi = {10.17152/gefad.448136}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {SAK, Merve and KALTAKÇI GÜREL, Derya} }
APA SAK, M , KALTAKÇI GÜREL, D . (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 655-679 . DOI: 10.17152/gefad.448136
MLA SAK, M , KALTAKÇI GÜREL, D . "Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 655-679 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/448136>
Chicago SAK, M , KALTAKÇI GÜREL, D . "Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 655-679
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması AU - Merve SAK , Derya KALTAKÇI GÜREL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.448136 DO - 10.17152/gefad.448136 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 655 EP - 679 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.448136 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.448136 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması %A Merve SAK , Derya KALTAKÇI GÜREL %T Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.448136 %U 10.17152/gefad.448136
ISNAD SAK, Merve , KALTAKÇI GÜREL, Derya . "Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 655-679 . https://doi.org/10.17152/gefad.448136
AMA SAK M , KALTAKÇI GÜREL D . Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 655-679.
Vancouver SAK M , KALTAKÇI GÜREL D . Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Durumlarının Geliştirilen Başarı Testleri İle Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 679-655.