Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 1087 - 1111 2019-08-01

Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Seher YARAR KAPTAN [1]


Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde hoşgörü değerinin karma yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli etkinliklerle öğretiminin öğrencilerin tutumlarına etkisini belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışma olan bu araştırmaya, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Rize ilinde bir ilkokulda öğrenim gören 23’ü deney, 22’si kontrol grubu olmak üzere toplam 45 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hoşgörü Tutum Ölçeği” ve  “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılan araştırma sonucunda ölçeğin alt boyutlarında ve genelinde deney grubu lehine anlamlı farklılıklar belirlenmiştir Bununla beraber kontrol grubu öğrencilerinin puanlarında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. 

Değer Eğitimi, Hoşgörü Değeri, İlköğretim, Sosyal Bilgiler
 • Akbaş, O. (2006). MEB ilköğretim sosyal bilgiler dersi 6.sınıf öğretim programı ve kılavuzu değer öğretiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akbaş, O. (2008). Sosyal bilgilerde değerler ve öğretimi. Tay, B. ve Öcal, A. (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (s. 335-360) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akbaş, O. (2009). İlköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin değer öğretimi yaparken kullandıkları etkinlikler: 2004 ve 2007 yıllarına ilişkin bir karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 403-414.
 • Akdağ, H. (2009). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye‟deki yeri. Turan, R., Sünbül, M. ve Akdağ, H. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-1 (1-24) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktepe, V., & Yel, S. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin değer yargılarının betimlenmesi: Kırşehir ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 607-622.
 • Arslan, A., & Demirel, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi yeni öğretim programının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 198- 209.
 • Arslan, O. (2006). Sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öğretim. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Avcı, E. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine dair öz-yeterliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Camnalbur, M. (2008). Bilgisayar destekli öğretimin etkililiği üzerine bir meta analiz çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Durmaz, B. (2007). Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi Muğla ili merkez ilçe örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Grene, M. (1991), Values education in the contemporary moment, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues And Ideas, 64, 301-304. Gündüz, M. (2014). İlköğretim 3.sınıf hayat bilgisi dersinde “sorumluluk” değerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Harris, E. L. (1991). Identifying ıntegrated values education approaches in secondary schools. Texas: Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
 • Hücüptan, M. L. (2006). Bilgisayar destekli öğretimin 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Izgar, G. (2013). İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi programının demokratik tutum ve davranışlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • İşcan Demirhan, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye‟de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılcan, B. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri (Kırşehir ili örneği ). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Kösterelioğlu, İ. (2012). Sosyal bilgiler ders programının öğelerinin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Kurtulmuş, M. (2009). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde değerlerin kazandırılmasında kullanılan değer analizi yaklaşımının etkililiğinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kuş, Z. (2006). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi Karadeniz bölgesi ve iç Anadolu bölgesi konularının bilgisayar destekli öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuyurtar, M. (2003). Dinsel Hoşgörü: Ahlaki Bir Erdem mi, Politik Bir Tedbir mi? Tezkire, 30, Ocak - Şubat 2003.
 • MEB, (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4,5,6, ve 7. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Özden, Y. (2010). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şimşek, N. (2013). Hayat bilgisinde kişisel nitelik(değer) öğretimi. International Journal of Social Science, 6(1), 1325-1346.
 • Tahiroğlu, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma değerlerinin öğretimi ve değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tahiroğlu, M., Karasu M., & Aktepe, V. (2008,). İlköğretim 4–5. sınıflarda, sosyal bilgiler dersinde değer analizinin ve değer açıklamanın, vatan – millet sevgisinin kazandırılmasına etkisi. Sözel bildiri, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale.
 • Tankut, Ü.S. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öğretimin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) . Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Türel, Y. K. (2008). Öğrenme nesneleri ile zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının öğrenci, başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Uçar, S. (2009). Sosyal bilgiler programındaki değerlerle ilgili kazanımlara yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Uygun, N., & Dönmez, Ö. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerine sosyal bilgiler dersinde ahlaki muhakeme yaklaşımı ile değer öğretimi. Sözel bildiri, 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yalar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Yel, S. ve Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi. Safran, M. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (s. 117-148) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yiğittir, S.,& Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 407-416.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seher YARAR KAPTAN (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad446841, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {1087 - 1111}, doi = {10.17152/gefad.446841}, title = {Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {YARAR KAPTAN, Seher} }
APA YARAR KAPTAN, S . (2019). Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 1087-1111 . DOI: 10.17152/gefad.446841
MLA YARAR KAPTAN, S . "Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 1087-1111 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/446841>
Chicago YARAR KAPTAN, S . "Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 1087-1111
RIS TY - JOUR T1 - Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi AU - Seher YARAR KAPTAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.446841 DO - 10.17152/gefad.446841 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1087 EP - 1111 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.446841 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.446841 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi %A Seher YARAR KAPTAN %T Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.446841 %U 10.17152/gefad.446841
ISNAD YARAR KAPTAN, Seher . "Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 1087-1111 . https://doi.org/10.17152/gefad.446841
AMA YARAR KAPTAN S . Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 1087-1111.
Vancouver YARAR KAPTAN S . Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Değerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 1111-1087.