Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 627 - 654 2019-08-01

Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determining the Effects of Micro-Reflective Teaching Practices on the Development of Reflective Thinking Tendencies of Pre-service Physics Teachers

Demet BATMAN [1] , Ahmet Zeki SAKA [2]


Bu çalışmanın amacı, mikro-yansıtıcı öğretim uygulamalarının fizik öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerine etkilerini belirlemektir. Araştırma, ön test-son test tek gruplu basit deneysel desende tasarlanmıştır. Basit deneysel desenin sınırlılıklarından dolayı araştırma kapsamında özel durum yöntemi de kullanılmıştır. Video kayıtlarına dayalı yansıtıcı günlükler ve YANDE (Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerini Belirleme) ölçeği ile veri toplanan çalışmanın örneklemini, Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Programı 4. sınıfında öğrenim gören 13 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında sürdürülen uygulamalar, Özel Öğretim Yöntemleri-II dersinin uygulama saatinde, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin de fakültedeki ders saatlerinde yürütülmüştür. Uygulamalar kapsamında her aday beşer kez mikro-yansıtıcı öğretim uygulaması yapmıştır. YANDE ölçeğinden elde edilen veriler Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak, yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler de yorumsal analize dayalı olarak çözümlenmiştir. YANDE analizlerinde, sürekli ve amaçlı düşünme, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, öngörülü ve içten olma alt boyutlarında uygulama öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık olduğu, açık fikirlilik ve mesleğe bakış alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bu bulgularla birlikte, YANDE ölçeği toplam puan analizleri de dikkate alındığında, mikro-yansıtıcı öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini geliştirmede büyük ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Akıllı, M. (2007). Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yöntemlerinin öğretmen eğitimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Aslan, G. (2009). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16-25.
 • Bower, M., Cavanagh, M., Moloney, R. and Dao, M. (2011). Developing communication competence using an online video reflection system: Pre-service teachers’ experiences. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39(4), 311–326.
 • Çakır, Ö. (2010). Materyal geliştirmede mikro-öğretim: Öğretmen adaylarının yöntem ve geribildirimler üzerine görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 55-73.
 • Dervent, F. (2012). Yansıtıcı düşünmenin beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki uygulamalarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Diana, T. J. (2014). Co-teaching: Enhancing the student teaching experience. Kappa Delta Pi Record, 50(2), 76-80.
 • Doğanay, A., Akbulut-Taş, M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., … Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Ekiz, D. (2006). Öğretmen eğitimi ve öğretimde yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ergüven, S. (2011). Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Güney, K. ve Semerci, Ç. (2009). Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmesine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 8(1), 77-83.
 • I’Anson, J., Rodrıgues, S. and Wilson, G. (2003). Mirrors, reflections and refractions: the contribution of microteaching to reflective practice. European Journal of Teacher Education, 26(2), 189-199.
 • Karadağ, M. (2010). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Kerimgil, S. (2008). Yapılandırmacı öğrenmeye dayalı bir öğretim programının öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ve demokratik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Kuran, K. (2009). Mikro öğretimin öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerinin kazanılmasına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 384-401.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006–2007 öğretim yılında uygulanmaya başlayan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203–218.
 • Külahçı, Ş. G. (1994). Mikro öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi deneyimi II. Değerlendirme. Eğitim ve Bilim, 18(92), 36-44.
 • Lee, G. C. and Wu, C. C. (2006). Enhancing the teaching experience of pre-service teachers through the use of videos in web-based computer-mediated communication (CMC). Innovations in Education and Teaching International, 43(4), 369-380.
 • Robson, C. (1998). Real world research: A reasource for social scientists and practitioner-researchers. Massachusetts: Blackwell Publishers.
 • Safran, M. (2014). Eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştirme süreci ve yeni arayışlar. http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/ ispite_2014.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve uygulama (2. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Semerci, N. (1999). Kritik düşünmenin mikro öğretim dersinde eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi (Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi örneği) (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 7(3), 1351-1377.
 • Tan, A. L., Tan, S. C. and Wettasinghe, M. (2011). Learning to be a science teacher: Reflections and lessons from video-based instruction. Australasian Journal of Educational Technology, 27(3), 446-462.
 • Tan-Şişman, G. (2017). Öğretmen yetiştirme lisans programları ders içeriklerinde “eğitim programı” kavramı. İlköğretim Online, 16(3), 1301-1315.
 • Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldız, Z. (2013). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin değerlendirilmesi (Göller Yöresi örneği) (Yayınlanmış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6209-7045
Author: Demet BATMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ahmet Zeki SAKA
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad443243, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {627 - 654}, doi = {10.17152/gefad.443243}, title = {Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BATMAN, Demet and SAKA, Ahmet Zeki} }
APA BATMAN, D , SAKA, A . (2019). Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 627-654 . DOI: 10.17152/gefad.443243
MLA BATMAN, D , SAKA, A . "Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 627-654 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/443243>
Chicago BATMAN, D , SAKA, A . "Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 627-654
RIS TY - JOUR T1 - Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi AU - Demet BATMAN , Ahmet Zeki SAKA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.443243 DO - 10.17152/gefad.443243 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 627 EP - 654 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.443243 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.443243 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi %A Demet BATMAN , Ahmet Zeki SAKA %T Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.443243 %U 10.17152/gefad.443243
ISNAD BATMAN, Demet , SAKA, Ahmet Zeki . "Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 627-654 . https://doi.org/10.17152/gefad.443243
AMA BATMAN D , SAKA A . Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 627-654.
Vancouver BATMAN D , SAKA A . Mikro-Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Fizik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 654-627.