Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 1157 - 1180 2019-08-01

İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması

Hale ALKAN [1] , Nilay T. BÜMEN [2] , Öner USLU [3]


Bu çalışmanın amacı Woodrow’un (2006) geliştirdiği (İkinci Dil) İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamaktır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği için, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda orta düzeyde İngilizce öğrenmekte olan bir öğrenci grubuna (n=54) 15 gün ara ile İngilizce ve Türkçe form çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Bu uygulamada pozitif ve anlamlı bir ilişki elde edilmiş (.882, p<.01), Türkçe form aynı üniversitede farklı düzeylerde İngilizce öğrenen 778 öğrenciye uygulanarak açımlayıcı faktör analizi yapılmış, toplam varyansın %64.14’ünü açıklayan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan korelasyon analizleri sonucunda anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapmak üzere aynı okulda orta düzeyde İngilizce öğrenen farklı bir gruba (n=455) ölçek yeniden uygulanmıştır. Orijinal ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmış, elde edilen uyum indekslerinin mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Bu çalışmadaki ölçümlere ilişkin güvenirlik katsayıları sınıf içinde konuşma kaygısı boyutunda .83, sınıf dışında ise .85 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonuçları, ölçeğin Türkiye’de kullanılabileceğini göstermektedir.

İngilizce konuşma kaygısı, İngilizce konuşma kaygısı ölçeği, Kültürel uyarlama
 • Abdullah, K. I. & Abdul Rahman, N. R. (2010). A study on second language speaking anxiety among UTM students. http://eprints.utm.my/id/eprint/10275/ adresinden 4.7.2018 tarihinde elde edildi.
 • Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz and Cope’s construct of foreign language anxiety: The case of students of japanese. Modern Language Journal. 78(2), 155-67.
 • Anastasi, A. (1982). Psychological testing. New York: Mac Millan Publishing Co. Inc.
 • Atas, M. (2015). The reduction of speaking anxiety in EFL learners through drama techniques. Procedia Social and Behavioral Sciences, 176, 961-969.
 • Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: Nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 101-109.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Chen, Y. (2015). ESL Students’ language anxiety in in-class oral presentations. Master’s dissertation, Marshall University, The United States of America.
 • Cheng, Y.S., Horwitz, E.K. & Schallert, D.L. (1999). Language anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language Learning. 49, 417-46.
 • Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Edu. Inc.
 • Çağatay, S. (2015). Examining EFL students’ foreign language speaking anxiety: The case at a Turkish state university. Procedia Social and BehavioralSciences,199, 648-656.
 • Deweale, J.M. ve Petrides, K.V. (2008). Effects of trait emotional intelligence and sociobiographical variables on communicative anxiety and foreign language anxiety among adult multilinguals: A review and empirical investigation. Language Learning. 58(4), 911-960.
 • Erkuş, A. (2016). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki sorunlar ile yazım ve değerlendirilmesi. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı. (s. 1211-1224). Ankara: Pegem.
 • Gilman, R.A. & Moody, L.M. (1984). What practitioners say about listening: Research implications for the classroom. Foreign Language Annals. 17, 331-334.
 • Gömleksiz, M. N., ve Özkaya, Ö. M. (2012). Yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce konuşma dersinin etkililiğine yönelik görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 495-513.
 • Gürsu, F. (2011). The Turkish equivalance, validity, and reliability study of the foreign language classroom anxiety scale, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe University, İstanbul.
 • Hamzaoğlu, H. (2015). The effects of asynchronous CMC on speaking proficiency and anxiety: Podcasts. Master’s dissertation, Yeditepe University, İstanbul.
 • Han, T. & Keskin, F. (2016). Using a mobile application (WhatsApp) to reduce EFL speaking anxiety. Gist Education and Learning Research Journal, 12, 29-52.
 • Hewitt, E. & Stephenson, J. (2012). Foreign language anxiety and oral exam performance: A replication of Phillips’s MLJ study. The Modern Language Journal, 96, 170-189.
 • Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale. TESOL Quarterly, 20, 559-64.
 • Horwitz E. K., Horwitz, M. B. & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70 (2), 125-132.
 • Horwitz, E.K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale, E.K. Horwitz and D.J. Young (Eds.), Language anxiety: From theory to research to classroom practices. (p. 559-562) New York: Prentice Hall.
 • Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistics, 4(2), 15-26.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Juhana, J. (2012). Psychological factors that hinder students from speaking in English class. Journal of Education and Practice, 3(12), 100-110.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Koçak, M. (2010). A novice teacher’s action research on EFL learners’ speaking anxiety. Procedia Social and Behavioral Sciences, 3, 138-143.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. ve Morgan, G. A. (2014). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. (2nd ed.). New Jersey, London.
 • Mak, B. (2011). An exploration of speaking in-class anxiety with Chinese ESL learners. System, 39, 202-214.
 • Manav, F. (2011). Kaygı kavramı. Toplum Bilimleri, 5(9), 201-211.
 • Minghe, G. &Yuan, W. (2013). Affective factors in oral English teaching and learning. Higher Education of Social Science, 5(3), 57-61.
 • Occhipinti, A. (2009). Foreign language anxiety in in-class speaking activities. Master’s dissertation, The University of Oslo, Norway.
 • Osboe, S., Fujimura, T. & Hirschel, R. (2007). Student confidence and anxiety in L2 speaking activities. Proceedings of the Independent Learning Association 2007 Japan Conference: Exploring Theory, Enhancing Practice: Autonomy across the Disciplines. Kanda University of International Studies, Chiba, Japan.
 • Öztürk, G. ve Gürbüz, N. (2014). Speaking anxiety among Turkish EFL learners: the case at a state university. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 1-17.
 • Park, H. & Lee, A. R. (2005). L2 learners’ anxiety, self-confidence and oral performance. Proceedings of the 10th Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, Edinburgh University.
 • Peng, J. ve Woodrow, L. (2010). Willingness to communicate in English: A model in Chinese EFL classroom context. Language Learning. 60(4), 834-876.
 • Phillips, E. (1992). The effects of language anxiety on student test oral performance. The Modern Language Journal. 76, 14-26.
 • Qian, L. & Seepho, S. (2012). Foreign language speaking anxiety reduction through a jigsaw activity. Arab World English Journal, 3(4), 297-305.
 • Rafada, S. H. & Madini, A. A. (2017). Major causes of Saudi learners’ speaking anxiety in EFL classrooms. International Journal of English Language Education, 5(1), 54-71.
 • Scovel, T. (1978). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. Language Learning, 28, 129-141.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sheen, Y. (2008). Recasts, language anxiety, modified output and L2 learning. Language Learning. 58(4), 835-874.
 • Suleimenova, Z. (2012). Speaking anxiety in a foreign language classroom in Kazakhstan. Procedia Social and Behavioral Sciences, 93, 1860-1868.
 • Sun, Y. C. (2009). Voice blog: An exploratory study of language learning. Language Learning & Technology, 13(2), 88-103.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Tüm, D. Ö. ve Kunt, N. (2013). Speaking anxiety among EFL student teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 385-399.
 • Tόth, Z. (2012). Foreign language anxiety and oral performance: Differences Between high- vs. low-anxious EFL students. US-China Foreign Language, 10(5), 1166-1178.
 • Vandergrift, L. (1999). Facilitating second language listening comprehension: Acquiring successful strategies. ELT Journal, 53(3), 168-176.
 • Volle, L. M. (2005). Analyzing oral skills in voice e-mail and online interviews. Language Learning & Technology, 9(3), 146-163.
 • Woodrow, L. (2006). Anxiety and speaking English as a second language. Regional Language Centre Journal, 37(3), 308-328.
 • Xuiqin, Z. (2006). Speaking skills and anxiety. CELEA Journal, 1(29), 34-39.
 • Yalçın, Ö. & İnceçay, V. (2013). Foreign language speaking anxiety: The case of spontaneous speaking activities. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2620-2624.
 • Yıldırım, S. (2007). Foreign language anxiety: Listening and speaking. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(3), 178-206.
 • Zhiping, D. & Paramasivam, S. (2013). Anxiety of speaking english in class among international students in a Malaysian university. International Journal of Education and Research, 1(11), 1-16.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hale ALKAN
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1891-6589
Author: Nilay T. BÜMEN (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Öner USLU
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad440534, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {1157 - 1180}, doi = {10.17152/gefad.440534}, title = {İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması}, key = {cite}, author = {ALKAN, Hale and T. BÜMEN, Nilay and USLU, Öner} }
APA ALKAN, H , T. BÜMEN, N , USLU, Ö . (2019). İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 1157-1180 . DOI: 10.17152/gefad.440534
MLA ALKAN, H , T. BÜMEN, N , USLU, Ö . "İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 1157-1180 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/440534>
Chicago ALKAN, H , T. BÜMEN, N , USLU, Ö . "İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 1157-1180
RIS TY - JOUR T1 - İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması AU - Hale ALKAN , Nilay T. BÜMEN , Öner USLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.440534 DO - 10.17152/gefad.440534 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1157 EP - 1180 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.440534 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.440534 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması %A Hale ALKAN , Nilay T. BÜMEN , Öner USLU %T İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.440534 %U 10.17152/gefad.440534
ISNAD ALKAN, Hale , T. BÜMEN, Nilay , USLU, Öner . "İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 1157-1180 . https://doi.org/10.17152/gefad.440534
AMA ALKAN H , T. BÜMEN N , USLU Ö . İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 1157-1180.
Vancouver ALKAN H , T. BÜMEN N , USLU Ö . İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanma Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 1180-1157.