Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 755 - 791 2019-08-01

Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi

Fethiye KARSLI BAYDERE [1] , Ela AYDIN [2]


Bu araştırmanın amacı, “Göz” konusu ile ilgili Bağlam Temelli Yaklaşım (BTY)’ın açıklama destekli REACT stratejisine uygun olarak yapılan öğretimin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve kavramsal anlamalarındaki kalıcılığına etkisini incelemektir. Deneysel araştırma yöntemlerinden basit deneysel desene göre yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir ilçeye bağlı köy okulunun 7. sınıfında öğrenim gören toplam 13 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Göz Kavram Testi (GKT) ve yarı yapılandırılmış mülakat aracılığıyla toplanmıştır. GKT öğrencilere ön, son ve geciktirilmiş test olarak uygulanmıştır. GKT’nin ön, son ve geciktirilmiş testlerinin karşılaştırılmasında istatistiksel analiz kullanılırken, yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, BTY’nin açıklama destekli REACT stratejisinin, öğrencilerin göz konusundaki kavramal anlamalarına ve bu kavramsal anlamalarındaki kalıcılığı üzerine olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Memeli gözü, bağlam temelli yaklaşım, açıklama destekli REACT, kavramsal anlama
  • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. ve Marek, E. A. (1992). Understandings and Misunderstandings of Eighth Graders of Five Chemistry Concepts Found in Textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29 (2), 105–120. Acar, B. ve Yaman, M. (2011). The Effects Of Context-Based Learning On Students’ Levels Of Knowledge And Interest. Hacettepe University Journal Of Education, 40, 1-10. Akgün, A., Tokur, F. ve Duruk, Ü. (2016). Associating Conceptions İn Science Teaching With Daily Life: Water Chemistry And Water Treatment. Adıyaman University Journal Of Educational Sciences, 6 (1), 161-178. Ayvacı, H. Ş., Er Nas, S. ve Dilber, Y. (2016). Bağlam Temelli Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “İletken Ve Yalıtkan Maddeler” Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 51-78. Barker, V. ve Millar, R. (1999). Students’ reasoning about chemical reactions: what changes occur during a context-based post-16 chemistry course?. International Journal of Science Education, 21(6), 645-665. Baştürk, R. (2009). Deneme modelleri. Bilimsel araştırma yöntemleri (ss. 30-54). Ankara: Anı Yayıncılık. Belt, S. T., Leisvik, M. J., Hyde, A. J. ve Overton, T. L. (2005). Using a context-based approach to undergraduate chemistry teaching – a case study for introductory physical chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 6 (3), 166–179. Bennett, J., Gräsel, C., Parchmann, I. ve Waddington, D. (2005). Context-Based And Conventional Approaches To Teaching Chemistry: Comparing Teachers’ Views.” International Journal of Science Education, 27 (13), 1521–1547. Berns, R. G. ve Erickson, P. M. (2001). Contextual Teaching and Learning: Preparing Students for the New Economy. The Highlight Zone Research Work, 5, 1-8. Broman, K., Bernholt, S. ve Parchmann, I. (2015). Analysing Task Design and Students’ Responses to Context-Based Problems Through Different Analytical Frameworks. Research in Science & Technological Education, 33(2), 143–161. doi:10.1080/02635143.2014.989495. Bulte, A. M., Westbroek, H. B., de Jong, O. ve Pilot, A. (2006). A research approach to designing chemistry education using authentic practices as contexts. International Journal of Science Education, 28(9), 1063-1086. Campbell, B., Lubben, F., ve Dlamini, Z. (2000). Learning Science through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everyday Situations. International Journal of Science Education, 22, 239-252. Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2013). Research Methods in Education. Abingdon: Routledge. Coştu, B. ve Ayas, A. (2005). Evaporation in Different Liquids: Secondary Students’ Conceptions. Research in Science & Technological Education, 23(1), 75-97. Coştu, S. (2009). Matematik Öğretiminde Bağlamsal Öğrenme Ve Öğretme Yaklaşımına Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Deneyimleri. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Crawford M. L. (2001). Teaching Contextually: Research, Rationale, And Techniques For Improving Student Motivation And Achievement İn Mathematics And Science. Texas: CCI Publishing. Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage. Çayan, Y. ve Karslı, F. (2015). 6. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1433-1448. Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Çiğdemoğlu, C. ve Geban, Ö. (2015). Improving Students’ Chemical Literacy Levels On Thermochemical And Thermodynamics Concepts Through A Context-Based Approach. Chemistry Education Research and Practice 16: 302–317. Dede-Er, T., Şen, Ö. F., Sarı, U. ve Çelik, H. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2). 209-216. Demircioğlu, H. ve Demircioğlu, G. (2005). Lise 1 Öğrencilerinin Öğrendikleri Kimya Kavramlarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 401-414. Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119. Demircioğlu, H., Vural, S. ve Demircioğlu, G. (2012). The Effect of A Teaching Material Developed Based On ‘REACT’ Strategy On Gifted Students’ Achievement. On Dokuz Mayıs University Journal of Education Faculty, 31(2), 101-144. Dilek, U. ve Sahin, M. (2013). Investigating accommodation using eyes and lenses. Physics Education, 48(2), 193-198. Driver, R. (1988). Changing Conceptions. In P. Adey, Et Al. (Eds), Adolescent Development And School Science. New York: The Falmer Press. Driver, R., Guesne, E. ve Tiberghien, A. (1985). Children’s İdeas in Science. Open University Press. Elmas, R. ve Geban, Ö. (2016). The Effect Of Context Based Chemistry Instruction On 9th Grade Students' Understanding Of Cleaning Agents Topic And Their Attitude Toward Environment. Eğitim Ve Bilim, 41(185). Gilbert, J. K. (2006). On The Nature Of “Context” in Chemical Education. International Journal Of Science Education, 28(9), 957-976. Gilbert, J. K., Bulte, A. M. W. ve Pilot, A. (2011). Concept Development and Transfer in Context-Based Science Education. International Journal of Science Education, 33(6), 817–837. Glynn, S. M. ve T. R. Koballa, Jr. (2005). The Contextual Teaching and Learning Instructional Approach, Exemplary Science: Best practices in professional development, ed. R. E. Yager, 75-84. Arlington, VA: NSTA press. Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88. Gül, Ş. (2016). Yaşam Temelli Öğretim Modeliyle “Fotosentez” Konusunun Öğretimi: REACT Stratejine Dayalı Bir Uygulama. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 21-45. Gül, Ş., Gürbüzoğlu-Yalmancı, S. ve Yalmancı, E. (2017). Boşaltım Sistemi Konusunun Öğretiminde React Stratejisinin Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 79-96. Güneş, R. S. (2006). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Duyu Organları Konusundaki Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına Ve Tutumlarına Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Ingram, S. J. (2003). The Effects of Contextual Learning Instruction on Science Achievement Male and Female Tenth Grade Students. PhD diss., University of South Alabama. Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Karslı, F. ve Ayas, A. (2017). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi: Buharlaşma ve Kaynama. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,14(1),529-561. Karslı, F. ve Çalık, M. (2012). Can freshman science student teachers’ alternative conceptions of ‘electrochemical cells’ be fully diminished? Asian Journal of Chemistry, 23(12), 485- 491. Karslı, F. ve Kara Patan, K. (2016). Effects of the context- based approach on students’ conceptual understanding: “The Umbra, the Solar Eclipse and the Lunar eclipse”. Journal of Baltic Science Education, 15(2), 246-260. Karslı, F. ve Saka, Ü. (2017). The effect of the context-based approach on 5th grade students' conceptual understanding about “getting to know foods”. Elementary Education Online, 16(3), 900-916. Karslı, F. ve Yiğit, M. (2016). 12th grade students’ views about an Alkanes Worksheet Based on the REACT Strategy. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1), 472-499. Karslı, F. ve Yiğit, M. (2015). Effect of context-based learning approach on 12 grade students’ conceptual understanding about alkanes. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 16(1), 43-62. Karsli, F. ve Yigit, M. (2017): Effectiveness of the REACT strategy on 12th grade students’ understanding of the alkenes concept. Research in Science & Technological Education, 35(3), 274-291. DOI: 10.1080/02635143.2017.1295369. Marsden, E. ve Torgerson, C. J. (2012). Single Group, Pre-and Post-Test Research Designs: Some Methodological Concerns. Oxford Review of Education, 38(5), 583–616. Özay-Köse, E. ve Çam, F. (2014). Biyoloji Dersi İçin “Yaşam Temelli Öğrenme” Yaklaşımı ve İçerikleri. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 4(3), 1-17. Özay-Köse, E. ve Çam-Tosun, F. (2011). Yaşam temelli öğrenmenin sinir sistemi konusunda öğrenci başarιlarιna etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 91-96. Parchmann, I, Gräsel, C., Baer, A., Nentwig, P., Demuth, R., Ralle, B. ve the ChiK Project Group. (2006). “Chemie im Kontext”: A symbiotic implementation of a context‐based teaching and learning approach. International Journal of Science Education, 28(9), 1041–1062. Pekdağ, B., Azizoğlu, N., Topal, F., Ağalar, A. ve Emine, O. (2013). Kimya Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyine Akademik Başarının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1275-1286. Pilot, A. ve Bulte, A. M. W. (2006). Why Do You “Need To Know”? Context-Based Education. International Journal of Science Education, 28(9), 953-956. Rule, A. C. ve Welch, G. (2008). Using object boxes to teach the form, function, and vocabulary of the parts of the human eye. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 45(2), 13-22. Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A. (2007). “Kimya Eğitiminde İçeriğe/Bağlama Dayalı (Context-Based) Öğretim Yaklaşımı Ve Dünyadaki Uygulamaları”. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, S. 108. Stolk, M. J., Bulte, A. M. W., De Jong, O. ve Pilot, A. (2009a). Towards A framework for a professional development programme: empowering teachers for context-based chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 10, 164–175. Stolk, M. J., Bulte, A. M. W., De Jong, O. ve Pilot, A. (2009b). Strategies For A Professional Development Programme: Empowering Teachers For Context-Based Chemistry Education. Chemistry Education Research and Practice, 10, 154–163. Şahin Ç. (2014). What do the Prospective Science Teachers Know about the Human Eye?. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 15(1). Taber, K. S. (2001). Building The Structural Concepts Of Chemistry: Some Considerations From Educational Research. Chemistry Education Research And Practice, 2(2), 123-158. Tekin-Ballıel, B. (2005). İlköğretim Fen Bilimleri Dersinde Duyu Organları Konusunun Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Muğla. Thyer, B. A. (2012). Quasi-Experimental Research Designs. New York: Oxford University Press. URL-1. (2016). <http://amasci.com/miscon/opphys.html> Erişim Tarihi: 15 Aralık 2016. Ültay, E. (2014). İtme, momentum ve çarpışmalar konusuyla ilgili bağlam temelli öğrenme yaklaşımına dayalı açıklama destekli REACT stratejisine göre geliştirilen etkinliklerin etkisinin araştırılması. Yayımlanmamış doktora lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Ültay, N. (2012). “Designing, Implementing And Comparing ‘Acids And Bases’ Instructional Tasks Based on REACT Strategy And 5E Model.” PhD diss., Karadeniz Technical University. Westbroek, H. B. (2005). Characteristics of Meaningful Chemistry Education, the Case of Water Quality. PhD diss., Utrecht University. Whitelegg, E. ve Edwards, C. (2001). Beyond the laboratory-learning physics using real-life contexts. In Research in Science Education-Past, Present, and Future (pp. 337-342). Springer Netherlands. Whitelegg, E. ve Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: Meanings, issues and practice. Physical Education, 34(2), 68-72. Yager, R. E. ve Weld, J. D. (1999). Scope, sequence and coordination: The Lowa project, a national reform effort in the USA. Intenational Journal of Science Education, 21, 169-194. Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37). Yaman, M., Dervişoğlu, S. ve Soran, H. (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslere Karşı İlgilerinin Belirlenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fethiye KARSLI BAYDERE
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ela AYDIN
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Deregözü 75. yıl orta okulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad345897, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {755 - 791}, doi = {10.17152/gefad.345897}, title = {Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi}, key = {cite}, author = {KARSLI BAYDERE, Fethiye and AYDIN, Ela} }
APA KARSLI BAYDERE, F , AYDIN, E . (2019). Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 755-791 . DOI: 10.17152/gefad.345897
MLA KARSLI BAYDERE, F , AYDIN, E . "Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 755-791 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/345897>
Chicago KARSLI BAYDERE, F , AYDIN, E . "Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 755-791
RIS TY - JOUR T1 - Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi AU - Fethiye KARSLI BAYDERE , Ela AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.345897 DO - 10.17152/gefad.345897 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 755 EP - 791 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.345897 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.345897 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi %A Fethiye KARSLI BAYDERE , Ela AYDIN %T Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.345897 %U 10.17152/gefad.345897
ISNAD KARSLI BAYDERE, Fethiye , AYDIN, Ela . "Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 755-791 . https://doi.org/10.17152/gefad.345897
AMA KARSLI BAYDERE F , AYDIN E . Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 755-791.
Vancouver KARSLI BAYDERE F , AYDIN E . Bağlam Temelli Yaklaşımın Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre ‘Göz’ Konusunun Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 791-755.