Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 211 - 247 2019-03-20

Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Asiye Beyza KAÇIRA [1] , H. Elif DAĞLIOĞLU [2]


Bu araştırmada, Van Luit ve Van Rijt (2009) tarafından geliştirilen Early Numeracy Test-Revised (Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi)’ın Türk kültürüne adaptasyonunu gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın uygulaması, resmi bağımsız anaokulları ile lköğretim birinci sınıfta öğrenim gören toplam 251 çocuğun katılımıyla gerçekleşmiştir. Testin geçerliğine ilişkin madde güçlük, ayırıcılık indeksleri ve test istatistikleri yapılmıştır. Testin güvenirlik düzeyini saptamak amacıyla KR-20, Spearman ve Guttman güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda da modelin, iyi uyum indekslerine sahip olduğu ve uygunluğunun kabul edilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Türk kültürüne uyarlanan bu testin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
okul öncesi dönem, temel matematik becerisi, matematik eğitimi, sayı kavramı
 • Ağaçdan, M. (2017). 48-72 aylık çocuklar için matematik gelişim aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244- 248.
 • Aktaş-Arnas, Y. (2006). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Ankara: Nobel
 • Aktaş-Arnas, Y., Deretarla Gül, E. ve Sığırtmaç, A. (2003). 48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12); 147-157.
 • Anders, Y., Grosse, C., Roßbach, H.-G., Ebert, S.and Weinert, S. (2012). “Preschool and Primary School Influences on the Development of Children’s Early Numeracy Skills between the Ages of 3 and 7 Years in Germany.” Special Edition of School Effectiveness and School Improvement 24: 195–211.
 • Aslan, D. (2013). A comparison of pre- and in-service preschool teachers’ mathematical anxiety and beliefs about mathematics for young children. Academic Research International, 4, 225–230.
 • Aunio, P., Heiskari, P., Van Luit, J. E., & Vuorio, J. (2015). The development of early numeracy skills in kindergarten in low-, average- and high-performance groups. Journal of Early Childhood Research, 13(1), 3-16.
 • Aunio, P.& Niemivirta, M. (2010). “Predicting Children’s Mathematical Performance in Grade One by Early Numeracy.” Learning and Individual Differences 20: 427–435.
 • Aydın, S., (2009). Okul öncesi eğitimcilerinin matematik öğretimiyle ilgili düşünceleri ve uygulamalarının değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Baki, A. ve Karadeniz, M. H. (2013). Okul öncesi eğitim programının matematik uygulama sürecinden yansımalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2) 619-636
 • Baroody, A. J. (2004). The Developmenttal Bases For Early Childhood Number and Operation Standarts. Engaging Young Children In Mathematics. D.H. Clements& Samara (Edt.) Lawrance Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, NJ
 • Başaran, N. (2006). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Tokat Örnekleminde 48-66 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara
 • Baydemir, G. (2017). Okul Öncesi Dönemde İşlem Kavramı. Yayımlandığı kitap B. Akman (Ed.), Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 94). Ankara: Pegem Akademi
 • Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar. (çev. H.Z. İnan, T. İnan). Ankara: Nobel.
 • Bütün-Ayhan, A.,& Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., Köklü N. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi
 • Byrnes, J.,& Wasik, B. A. (2009). Factors predictive of mathematics achievement in kindergarten, first and second grades: An opportunity-propensity analysis. Contemporary Educational Psychology, 34, 167–183.
 • Cerda, Gamal., Pérez, C., Moreno, C., Núñez, K., Quezada, E., Rebolledo, J., & Sáez, S. (2012). Adaptación de la versión española del Test de Evaluación Matemática Temprana de Utrecht en Chile. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 38(1), 235-253.
 • Charlesworth, R. & Lind, K. K. (2010). Math and science for young children. Belmont, CA: Wadsworth/ Cengage Learning.
 • Charlesworth, R., ve Lind, K. K. (2007). Math and science for young children. United States: Wadsworth Learning Center.
 • Claessens, A., & Engel, M. (2011, March). How important is where you start? Early mathematics knowledge and later school success. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Clements, D. H., Sarama, J., & Lui, X. (2008). Development of a measure of early mathematics achievement using the Rasch model: The Research-based Early Maths Assessment. Educational Psychology, 28, 457–482.
 • Clements, D. H., Sarama, J., & Wolfe, C. B. (2011). TEAM—Tools for Early Assessment in Mathematics. Columbus, OH: McGraw-Hill Education.
 • Connolly, A. J. (2000). KeyMath-Revised/Updated Canadian norms. Richmond Hill, ON: Psycan.
 • Çakır, K. (2013). The role of knowledge of counting principles in acquiring counting skill in preschool children. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 235-244.
 • Çelik, M.,& Kandır, A. (2011). Matematik gelişimi 6 testi (Progress in maths) nin 60-77 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 146-153.
 • Çepoğlu, H. N. (1994). Sayı Kavramları Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Develi, M.,& Orbay, K. (2002, Eylül). İşlem öncesi dönem çocuklarında sayı kavramının gelişimi üzerine. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitapçığı ( s: 13).16-18 Eylül 2002, Ankara.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., . . . Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43, 1428–1446.
 • Erdoğan S. (2006). Altı yaş çocuklarının drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi Yayımlanmamış.Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Ergül, A. (2014). Erken matematiksel akıl yürütme becerileri değerlendirme aracı geliştirilmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Geary, D. (2011). “Cognitive predictors of achievement growth in mathematics: A 5-year longitudinal study.” Developmental Psychology 47: 1539–1552.
 • Gersten, R., & Chard, D. (1999). Number sense: Rethinking arithmetic instruction for students with mathematical disabilities. Journal of Special Education, 44, 18−28.
 • Gonzalez, I., ve Benvenuto G. (2017). Evaluation of early mathematics through the first Italian validation of the early numeracy test-revised. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies. Volume 2017(15), 127-142.
 • Greenes, C., Ginsburg, H. P., & Balfanz, R. (2004). Big math for little kids. Early Childhood Research Quarterly, 19, 159–166.
 • Güven, B., Öztürk, Y., Karataş, İ., Arslan, S. & Şahin, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları, X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.
 • Güven, Y. (1997). “Erken Matematik Yeteneği Testi-2”nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, Y. (1999). Okul öncesi eğitimde matematik. Zembat Rengin (Ed) içinde, Marmara Üniversitesi anaokulu/ anasınıfı öğretmeni el kitabı (s. 72-87). İstanbul: Ya-Pa.
 • İnal, G. (2011). Bilişsel yetenekler testi form-6’nın geçerlik ve güvenirlik çalışması ve altı yaş çocuklarının bilişsel yeteneklerine muhakeme eğitim programının etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Jackman, H. L. (2012). Early education curriculum a child’s connection to the world. USA: Wadsworth: Cengage Learning.
 • Kandır, A., Can-Yaşar M., Yazıcı, E., Türkoğlu D., Yaman-Baydar I. (2016). Erken çocukluk eğitiminde matematik. İstanbul: Morpa
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Klein, A., Starkey, P., & Ramirez, A. (2002). Pre-K mathematics curriculum. Glendale, IL: Scott Foresman.
 • Koran, N. (2012) Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların katılım hakkı konusundaki uygulamalarının öğretmen adayı gözlemlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Girne Amerikan Üniversitesi. Girne, KKTC.
 • Menevşe, E. B. (2016). 48-84 aylık çocuklar için gözden geçirilmiş erken sayı testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Methe, S. A., Begeny, J. C., & Leary, L. L. (2011). Development of conceptually focused Early Numeracy Skill Indicators. Assessment for Effective Intervention, 36(4), 230-242.
 • Methe, S. A., Hintze, J. M., & Floyd, R. G. (2017). Validation and decision accuracy of Early Numeracy Skill Indicators. School Psychology Review, 37(3), 359-373.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National. Ng, S., & Rao, N. (2010). Chinese number words, culture, and mathematics learning. Review of Educational Research, 80(2), 180–206.
 • Olkun, S., Çelik, E., Sönmez, M., & Can, D. (2014). İlköğretim birinci sınıf Türk öğrencilerinde sayma ilkelerinin gelişimi. Başkent University Journal Of Education, 1(2), 115-125.
 • Olkun, S., Fidan, E., & Babacan-Özer, A. (2013). 5-7 yaş aralığındaki çocuklarda sayı kavramının gelişimi ve saymanın problem çözmede kullanımı. Eğitim ve Bilim, 38(169), 236- 248.
 • Olkun, S., Yeşilpınar, M., & Kışla, S. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinde kardinalite ve ilişkili kavramların problem durumlarında kullanımı. İlköğretim Online, 13(1), 146154.
 • Orçan, M. (2009). Anasınıfına devam eden 60–72 aylık çocukların erken öğrenme becerilerine destekleyici eğitim programlarının etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ömercikoğlu, H. (2006). 4-7 yaş arası çocukların sayı kavramlarının Piaget' nin birebir eşleme deneyleri ile incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Önkol, L.F. (2012). Erken Sayı Testi’nin uyarlanması ve Erken Sayı Gelişim Programı’ nın altı yaş çocukların sayı gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Özçelik, D.A. (2010). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi
 • Pekince P., Avcı N. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Matematiği ile İlgili Uygulamaları: Etkinlik Planlarına Nitel Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 2391-2408.
 • Pekince, P. (2015). Sayma İlkeleri Testi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Petronzi, D. (2016). The Development of the Numeracy Apprehension Scale for Children Aged 4-7 Years: Qualitative Exploration of Associated Factors and Quantitative Testing. Unpublished dissertation, University of Derby (United Kingdom)
 • Punpura, D. J. (2009). Informal number- relatedmatematik skills: An examination of the structure of and relations bet-ween these skills in preschool. Unpublished dissertation, Florida State University.
 • Purpura, D. J., Baroody, A. J., & Lonigan, C. J. (2013). The transition from informal to formal mathematical knowledge: Mediation by numeral knowledge. Journal of Educational Psychology, 105(2), 453-464.
 • Purpura, D. J. &Lonigan, D.C. (2015) Early Numeracy Assessment: The Development of the Preschool Early Numeracy Scales.Early Education and Development,26:2, 286-313.
 • Roberts, G.,& Bryant, D. (2011). Early mathematics achievement trajectories: English-language learner and native English-speaker estimates, using the Early Childhood Longitudinal Survey. Developmental Psychology, 47, 916–930.
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., Van Luit, J. E. H., & Van Lieshout, E. C. D. M. (2006). Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Rotterdam: Lemniscaat.
 • Sarama, J. & Clements D.H. (2009). Early childhood mathematics education research learning trajectories for young children. New York: Routledge.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Test of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8, 23-74.
 • Stock, P., Desoete, A., & Roeyers, H. (2009). Predicting arithmetic abilities: The role of preparatory arithmetic markers and intelligence. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 237–251
 • Sunturlu, V. N. (2014). Matematik gelişimi 7 testinde (Progress in maths) 72-101 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Tarım, K. ve Bulut, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 32-65.
 • Toll, S. W., & Van Luit, J. E. (2013). Accelerating the early numeracy development of kindergartners with limited working memory skills through remedial education. Research in Developmental Disabilities, 34(2), 745-755.
 • Torbeyns, J., Gilmore, C. & Verschaffel. L.(2015). “The acquisition of preschool mathematical abilities: Theoretical, methodological and educational considerations.” Mathematical Thinking and Learning 17: 99–115.
 • Tuğrul, B. (2000). Matematik ve oyun, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Ankara
 • Unutkan, Ö. (2006). A Study of PreSchool Children’s School Readiness Related to Scientific Thinking Skills. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2006 ISSN 1302- 6488 Volume: 7 Number: 4 Article: 6.
 • Uyanık, Ö., & Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(2), 118-134.
 • Uyanık, Ö.,& Kandır, A. (2014). Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi’nin 61-72 aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(2), 669-692.
 • Van de Rijt, B. A. M. (1996, December). Effectiveness of the AEM program for teaching children early mathematics. Paper presented at Experts Meeting, Leiden, The Netherlands.
 • Van de Rijt, B. A. M., Van Luit, J. E. H. (2009). Early Numeracy Test- Revised Manuel. Netherlands
 • Van de Rijt, Van Luit, J. E. H.,& Pennings, A. H. (1999). The construction of the Utrecht Early Mathematical Competence Scales. Educational and Psychological Measurement, 59, 289–309.
 • Weiland, C.,Wolfe,C.B., Hurwitz, M.D.,Clements, D.H. Sarama, J.H. &Yoshikawa, H. (2012). Early mathematics assessment: validationof the short form of a prekindergarten and kindergarten mathematics measure, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology,32 (3), 311-333.
 • Yılmaz, B. (2015). 48- 60 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Asiye Beyza KAÇIRA (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: H. Elif DAĞLIOĞLU (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad377619, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {211 - 247}, doi = {10.17152/gefad.377619}, title = {Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {KAÇIRA, Asiye Beyza and DAĞLIOĞLU, H. Elif} }
APA KAÇIRA, A , DAĞLIOĞLU, H . (2019). Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 211-247 . DOI: 10.17152/gefad.377619
MLA KAÇIRA, A , DAĞLIOĞLU, H . "Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 211-247 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/377619>
Chicago KAÇIRA, A , DAĞLIOĞLU, H . "Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 211-247
RIS TY - JOUR T1 - Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Asiye Beyza KAÇIRA , H. Elif DAĞLIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.377619 DO - 10.17152/gefad.377619 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 247 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.377619 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.377619 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Asiye Beyza KAÇIRA , H. Elif DAĞLIOĞLU %T Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.377619 %U 10.17152/gefad.377619
ISNAD KAÇIRA, Asiye Beyza , DAĞLIOĞLU, H. Elif . "Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 211-247 . https://doi.org/10.17152/gefad.377619
AMA KAÇIRA A , DAĞLIOĞLU H . Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 211-247.
Vancouver KAÇIRA A , DAĞLIOĞLU H . Güncellenmiş Erken Aritmetik Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 247-211.