Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 193 - 210 2019-03-20

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Oğuz KELEŞ [1] , Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ [2] , Ayhan DİKİCİ [3]


Bu araştırmada okul öncesi kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin profilini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılarak alana kazandırılması amaçlanmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde toplam 310 öğretmene uygulanmıştır. 310 öğretmenden elde edilen veriler ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Daha sonra 281 öğretmene daha ulaşılmış ve 281 öğretmenden elde edilen verilerle Doğrulayıcı Faktör Analizi(DFA) yapılmıştır. Toplamda 591 öğretmenden elde edilen verilerle analizler yapılmıştır. Geliştirilen ölçek toplam varyansın %50.38’sini açıklamakta ve faktör yükleri .356 ile .784 arasında değişmektedir. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda 40 madde ve dört boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan boyutlar; 13 madde planlama ve değerlendirme (PD), 11 madde bilgi ve iletişim (Bİ), 11 madde öğretim stratejileri (ÖS) ve beş madde öğretim yöntemleri (ÖY) olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi AMOS 18’de yapılmıştır. Mahalanobis d2 değeri 71.90 ile 42.76 arasında değişmekte ve anlamlılık düzeyi .001 den büyüktür. Doğrulayıcı faktör analizinin istenen modifikasyonları yapıldıktan sonra elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, Kaynaştırma Sınıfı Öğretmen Profili Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir ölçüm sonuçları veren bir ölçme aracı olduğu ve öğretmenlerin sınıf profillerini ölçmek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

sınıf profili, okul öncesi, ölçek geliştirme
  • KAYNAKÇA Altun, T. ve Gülben, A. (2009). Okul öncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 253 -272. Batu, S. ve Kırcaali-İftar, G. (2006). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık. Bayram, N. (2009). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Conyers, L. M., Reynolds, A. J., & Ou, S. (2003). The effect of early childhood intervention and subsequent special education services: Findings from the Chicago child-parent centers. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(1), 75-95. Cook, B. G., & Cook, S. C. (2011). Unraveling evidence-based practices in special education. Journal of Special Education. 47(2), 71-82. http://dx.doi.org/10.1177/0022466911420877. Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1-9. Çerezci, Ö. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan kaynaştırma eğitimi uygulamalarının kaynaştırma kriterleri açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Çulhaoğlu-İmrak, H. (2009). Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn tutumları ile kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda akran ilişkilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Adana. DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications. Newbury Park: Sage Publications. Dikici Sığırtmaç, A., Hoş, G. ve Abbak, B. S. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 205-223. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. Gök, G. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Kayseri. Greenwood, C. R. (2008. July). Scaling up the use of evidence-based practices: What will it take to improve the outcomes of young children with disabilities? Paper presented at the 2008 OSEP Project Director's Conference, Washington, DC. Greenwood, C. R. (2009). Foreward. In M. R. Coleman, F. P. Roth, & T. West (Eds.), Roadmap to Pre-K RTL National Center for Learning Disabilities. Retrieved from http://www.neld.org/ Hornby, G. (2014) Inclusive special education: evidence-based practice for children with special educational needs and disabilities. New York: Springer. Houchins, D. E., Shippen, M. E., & Murphy, K. (2012). Professional development considerations along the school-to-prison pipeline. Teacher Education and Special Education 35, 271-283 Kontos, S. (1999). Preschool teachers’ talk, roles, and activity settings during free play. Early Childhood Research Quarterly, 14(3), 363-382. Mcwayne, C., Untuzzo, J., & Mcdermontt, P. (2004). Preschool competency in context: an investigation of the unique contribution of child competencies to early academic success. Developmental Psychology, 40(4), 633-645. MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Meydan, H.C. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık. Nacaroğlu, G. (2014). Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Öğretmen Tutumlarına Göre İncelenmesi (Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. Odom, S. L. (2009). The tie that binds: Evidence-based practice, implementation science, and outcomes for children. Topics in Early Childhood Special Education, 29(1), 53–61. Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Australia: Australian Copyright. Pohlmann, J. T. (2004). Use and interpretation of factor analysis in the journal of educational research: The Journal of Educational Research, 98(1), 14-23 Shonkoff. J. P.. & Phillips, D. A. (2000). From neurons to neighbourhoods: The science of early childhood development. Washington. DC: National Academy Press. Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş. ve Akalın, S. (2014). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 107-128. Sünbül, A. M. ve Sargın, N. (2002). Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Tutumları: Konya İli Örneği, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Edition). New York: Allyn ve Bacon. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Yılmaz, B. (2014). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarının kalitesinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Zill, N.. & Resnick. G. (2006). Emergent literacy of low-income children in Head Start: Relationships with child and family characteristics, program factors, and classroom quality. In D. K. Dickenson & S. B. Neuman (Eds.). Handbook of early literacy research (Vol. 2. pp. 347-371). New York: Guilford.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz KELEŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Author: Ayhan DİKİCİ

Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad376966, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {193 - 210}, doi = {10.17152/gefad.376966}, title = {Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {KELEŞ, Oğuz and DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, Ayperi and DİKİCİ, Ayhan} }
APA KELEŞ, O , DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, A , DİKİCİ, A . (2019). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 193-210 . DOI: 10.17152/gefad.376966
MLA KELEŞ, O , DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, A , DİKİCİ, A . "Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 193-210 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/376966>
Chicago KELEŞ, O , DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, A , DİKİCİ, A . "Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 193-210
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması AU - Oğuz KELEŞ , Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ , Ayhan DİKİCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.376966 DO - 10.17152/gefad.376966 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 210 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.376966 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.376966 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması %A Oğuz KELEŞ , Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ , Ayhan DİKİCİ %T Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.376966 %U 10.17152/gefad.376966
ISNAD KELEŞ, Oğuz , DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, Ayperi , DİKİCİ, Ayhan . "Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 193-210 . https://doi.org/10.17152/gefad.376966
AMA KELEŞ O , DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A , DİKİCİ A . Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 193-210.
Vancouver KELEŞ O , DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A , DİKİCİ A . Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 210-193.