Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 1037 - 1056 2018-12-30

Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği

Tuğba TAŞKIN [1] , Mustafa KARADAĞ [2]


YÖK tarafından eğitim fakültelerinin niteliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenleme yapılmış, öğrencilere eğitim fakültesi tercihi yapabilmek için 240 000’e girmiş olma şartı konulmuştur. Bu çalışmada bu başarı sınırlamasının öğrenci niteliğinin artırılmasında ne derece etkili olduğu araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Gazi Eğitim Fakültesi Fizik öğretmenliği programına 2016 ve 2017 yıllarında kayıt yaptıran 35 öğrencinin, bu programın ilk alan dersi olan Mekanik I dersine yönelik başarıları ele alınmıştır. Başarı sınırlamasından önce ve başarı sınırlamasından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin Mekanik I dersi başarıları arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Her iki gruptaki öğrencilere öğrenimlerinin ilk yılında başarı testi uygulanmış, bu testten elde edilen puanlara bağımsız örneklemler t-testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda başarı sınırlamasından önce ve başarı sınırlamasından sonra fizik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğrencilerin Mekanik I dersi başarıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Cinsiyete göre yapılan analiz sonucunda ise, başarı sınırlamasından sonra kayıt yaptıran kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farka ulaşılmıştır.

Başarı sınırlaması, öğretmen yetiştirme
 • Arnon, S. & Reichel, N. (2007). Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers And Teaching: Theory And Practice, 13 (5), 441-464.
 • Atıcı, T. & Bora, N. (2004). Orta öğretim kurumlarında biyoloji eğitiminde kullanılan öğretim metotlarının ders öğretmenleri açısından değerlendirilmesi ve öneriler, A.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 51-64.
 • Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2003). Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma, Milli Eğitim Dergisi, 159, 171. http://infobank.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fizik/Poster/t96d.pdf adresinden 15.01.2018 tarihinde erişilmiştir.Aydın, R., Şahin, H. & Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, (2), 119-142.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 42-51.Ayvacı, H. Ş & Bebek, G. (2018). Fizik Öğretimi Sürecinde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 125-134.
 • Azar, A. (2011). Türkiye‟de Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi?.Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 (1), 36-38.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3. bs.). Ankara: PegemA.
 • Çetin, Ş. (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma. Millî Eğitim Dergisi. 149. 21 Nisan 2014 tarihinde http://oyegm.meb.gov.tr adresinden erişildi.
 • Dalton, B., Morocco, C. C., Tivnan, T., & Rawson, P. (1994). Effect of format on learning disabledand non-learning disabled students’ performance on a hands-on science assessment. In R. J. Shav-elson (Ed.), Performance assessment (pp. 299–314).Das, M., El-Sabban, F. & Bener, A. (1996). Student and faculty perceptions of the characteristics of an ideal teacher in a classroom setting. Medical Teacher, 18 (2), 141-146.
 • Finn, J. D. (1993). School engagement and students at risk. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement.
 • Genç, S. Z. (2007). Öğrenci algılarına göre ideal bir öğretim elemanında bulunması gereken özellikler. Milli Eğitim, 173, 210-218.
 • Gömleksiz, M.N. (2007). Yeni ilköğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, Eğitim Araştırmaları, 27, 69–82.
 • Kahramanoğlu, E. & Bay, E. (2016). Öğretmen yetiştiren kurumlar için giriş standartlarının Belirlenmesi: Delphi çalışması. Eğitim ve Bilim, 41 (187), 115-136.
 • Kapucu, S. (2010). Fizik öğretim programının uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Bülbül, M. Ş. (Ed.), Türkiye’de fizik eğitim alanındaki tecrübeler, sorunlar, çözümler ve öneriler, Çevrimiçi Çalıştay.
 • Karakuyu, Y. (2008). Fizik öğretmenlerinin fizik eğitiminde karşılaştığı sorunlar: Afyonkarahisar örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 10.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen. Eğitim ve Bilim, 27(126), 10-14.
 • Lawrenz, F., Huffman, D., & Welch, W. (2001) The Science Achievement of Various Subgroups on Alternative Assessment Formats. Science Education 85:279– 290, 2001.
 • Okçabol, R. (2004). Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğretmen yetiştirme!, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Oktar, İ. & Yazçayır, N. (2008). Öğrencilere göre etkili öğretmen özellikleri. Milli Eğitim, 80, 8-23.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 2(2), 23-37.
 • PISA, 2015. http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden 01.02.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Pozo-Munoz, C., Rebolloso-Pacheco, E. & Fernandez-Ramirez, B. (2000). The “ideal teacher” implications for student evaluation of teacher effectiveness. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25(3), 253-263.
 • Resnick, L. B., & Resnick, D. P. (1992). Assessing the thinking curriculum: New tools for educa-tional reform. In B. R. Gifford & M. C. O’Connor (Eds.), Changing assessments: Alternativeviews of aptitude, achievement and instruction (pp. 37–75). Boston: Kluwer.
 • Sadi, Ö. & Yıldız, M. (2012). Fizik öğretmenlerinin 2010-2011 öğretim döneminde ilk defa uygulanan 11. sınıf fizik dersi müfredatına bakışı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 869-882.
 • Sarpkaya, R. (2005). Bir meslek olarak öğretmenlik. M. Gürsel ve M. Hesapçıoğlu (Ed.). Öğretmenlik mesleğine giriş (2. bs.). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlikleri. Eğitimde Yansımalar: VI. Ankara: Öğretmen H. Hüseyin Tekışık Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı.
 • Sherman, B. R. & Blaackman, R. T. (1975). Personal characteristics and teaching effectiveness og college faculty. Journal of Educational Psychology, 67, 124-131.
 • Tezer, F. (1998). İdeal öğretmenin kişilik özellikleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wiggins, G. (1989). A true test: Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kappan,70, 703–713.
 • Wilson, S. & Cameron, R. (1996). Student teacher perceptions of effective teaching: A developmental perspective. Journal of Education for Teaching, 22(2), 181-195.
 • YÖK, 2016. Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılıyor, gelecek dönem "başarı sırası sınırlaması" uygulaması geliyor. Ankara: Yükseköğretim Kurumu.
 • Yürümezoğlu, K. (2005). Modern fizikte öğrencilerin ve öğretmen adaylarının algılama ve mantık yürütme biçimleri üzerine bir çalışma, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7, 1.
 • Zener, S. (1989). Standards for college and university learning resources programs: teknology in instruction. Washington DC: Association for Educational Communications and Technology.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba TAŞKIN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mustafa KARADAĞ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad407751, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {1037 - 1056}, doi = {10.17152/gefad.407751}, title = {Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Tuğba and KARADAĞ, Mustafa} }
APA TAŞKIN, T , KARADAĞ, M . (2018). Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 1037-1056 . DOI: 10.17152/gefad.407751
MLA TAŞKIN, T , KARADAĞ, M . "Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 1037-1056 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/407751>
Chicago TAŞKIN, T , KARADAĞ, M . "Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 1037-1056
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği AU - Tuğba TAŞKIN , Mustafa KARADAĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.407751 DO - 10.17152/gefad.407751 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1037 EP - 1056 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.407751 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.407751 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği %A Tuğba TAŞKIN , Mustafa KARADAĞ %T Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.407751 %U 10.17152/gefad.407751
ISNAD TAŞKIN, Tuğba , KARADAĞ, Mustafa . "Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 1037-1056 . https://doi.org/10.17152/gefad.407751
AMA TAŞKIN T , KARADAĞ M . Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 1037-1056.
Vancouver TAŞKIN T , KARADAĞ M . Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 1056-1037.