Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 987 - 1012 2018-12-30

Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
The Relationship Between Emotional Autonomy, Student Resiliency, Student Trust in Teacher and Problem Solving Skills of Students’

Yener AKMAN [1] , Könül ABASLI [2] , Şule POLAT [3]


Bu çalışmada duygusal özerklik, öğrenci yılmazlığı, öğretmene güven ve öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin eğitim örgütlerindeki görünümlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, Ankara ili merkez ilçelerinde 2016-2017 öğretim yılında öğrenim gören 584 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, nicel yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışma verileri aritmetik ortalama ve standart sapma, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi ile çözümlenmiştir. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin duygusal özerklik, öğrenci yılmazlığı ve öğretmene güven algıları görece yüksek düzeyde belirlenmiştir. Öğrencilerin problem çözmeye yönelik algıları ise görece orta düzeydedir. Korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasında pozitif yönde düşük ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ek olarak öğretmene güvenin, öğrenci yılmazlığı ve duygusal özerklik ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” rolü oynadığı saptanmıştır.

This study was carried out with the participation of 584 students who were educated in 2016-2017 academic year in central provinces of Ankara. In this study, it was examined of the perceptions among emotional autonomy, student resiliency, student trust in teacher and problem solving skills of students’ in educational organizations. Data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, confirmatory factor analysis, correlation analysis, regression analysis and structural equation modeling. According to the findings of the study, the perception of emotional autonomy, student resiliency and student trust in teacher were determined at a relatively high level. Also, the perception of problem solving skills of students’ is relatively moderate. As a result of the correlation analysis, there were found that positive, low and moderate significant correlations among the variables. In addition, it was found that student trust in teacher plays a "partial mediating" role among emotional autonomy, student resiliency and problem solving skills of students’.

 • Anderson, J. (2009). Mathematics curriculum development and the role of problem solving. In K. School (Ed) Proceedings of 2009 Australian Curriculum Studies Association National Biennial Conference. Curriculum: A National Conversation (pp. 1-8). (2-4 Oct 2009) http://www.acsa.edu.au/pages/page484.asp.
 • Arastaman, G. (2011). Öğrenci yılmazlığına etki eden faktörlere ilişkin Ankara ili genel ve anadolu lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Blos, P. (1979). The adolescent passage. New York: International Universities Press.
 • Beyers, W., & Goossends, L. (1999). Emotional autonomy, psychosocial adjustment and parenting: interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 22, 753-769.
 • Brown, B. B., Mounts, N., Lamborn, S. D., & Steinberg, L. (1993). Parenting practices and peer group affiliation in adolescence. Child Development, 64, 467–482.
 • Chen, Z., & Dornbusch, S. (1998). Relating Aspects of Adolescent Emotional Autonomy to Academic Achievement and Deviant Behavior. Journal of Adolescent Research 13(3), 293-319.
 • Çankaya, Z. C. (2009). Özerklik desteği, psikolojik ihtiyaçların duyumu ve öznel iyi olma: Öz-belirleme kuramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 23-31.
 • Çelik, E. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin yılmazlık özelliklerinin duygusal dışavurum açısından değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17(2), 221-236.
 • Çetinkaya, Ş. (2013). Lise öğrencisi erkek ergenlerde problem çözme eğitiminin problem çözme becerisi, kişilerarası ilişki tarzı ve öfke kontrolü üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Dass-Brailsford, P. (2005). Exploring resiliency: Academic achievement among disadvantaged black youth in South Africa. South African Journal of Psychology, 35(3), pp. 572-591.
 • Deniz, M., Çok, F. & Duyan, V. (2013). Duygusal Özerklik Ölçeği’nin ergenler için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Eğitim ve Bilim, 38(167), 352-363.
 • Ennis, C. D., & McCauley, M. T. (2002). Creating urban classroom communities’ worthy of trust. Journal of Curriculum Studies, 34, 149–172.
 • Fozio-Thielk, L. (2015). Examination of emerging adults’ autonomy and parental monitoring under varying living arrangements. (Unpublished PhD dissertation), Northcentral University, Arizona, USA.
 • Goddard, R., Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. (2001). A multilevel examination of the distribution and effects of teacher trust in students and parents in urban elementary schools. The Elementary School Journal 102(1), 3-17.
 • Gonzales, R., & Padilla, A. M. (1997). The academic resilience of Mexican American high school students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 19(3), 301-317.
 • Heppner P. P., Witty T. E., & Dixon W. A. (2004). Problem-solving appraisal and human adjustment: a review of 20 years of research using the problem solving inventory. The Counseling Psychologist, 32, 344-428.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Witkoskie, L. (1992). Faculty trust in colleagues: linking the principal with school effectiveness. Journal of Research and Development in Education, 26(1),38-45.
 • Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (1999). Five faces of trust: An empirical confirmation in urban elementary schools. Journal of School Leadership, 9, 184-208.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403-422.
 • Kaner, S., & Bayraklı, H. (2010). Aile yılmazlık ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(2), 47-62.
 • Koçoğlu, A. (2017). Fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin özerklik desteğinin ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi ve problem çözme becerileri algısına katkısının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 177-184.
 • Köseoğlu, S. A., & Erçevik, A. (2015). Lise öğrencilerinin duygusal özerklik ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 198-216.
 • Majorano, M., Brondino, M., Morelli, M., & Maes, M. (2016). Quality of relationship with parents and emotional autonomy as predictors of self concept and loneliness in adolescents with learning disabilities: the moderating role of the relationship with teachers. Journal of Child and Family Studies 26(3), 690-700.
 • Martin, J. A., & Marsh, H. W. (2003). Academic resilience and the four Cs: Confidence, control, composure and commitment. Paper presented at NZARE AARE, Auckland, New Zealand.
 • Menteş, C. (2011). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin öğretmenlerine olan güven düzeyleri ile derse katılım düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Otacıoğlu, S. (2008). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile öz güven düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 893-923.
 • Oxford English Dictionary (2017).https://en.oxforddictionaries.com/definition/resilience
 • Özdemir, Y. & Çok, F. (2011). Ergenlikte özerklik gelişimi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 152-164.
 • Özer, N., & Tül, C. (2014). Öğrenciler için öğretmene güven ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-119.
 • Polat, S., & Taştan, M. (2009). Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarına güven düzeyi ile akademik başarıları arasındaki ilişki. New World Sciences Academy (e-Journal of New World Sciences Academy), 4(2), 558-574.
 • Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). Developing problem solving inventory for children at the level of primary education (PSIC). Elementary Education Online, 9(2), 446-458.
 • Sessa, F., & Steinberg, L. (1991). Family structure and the development of autonomy in adolescence. Journal of Early Adolescence, 11, 38-55.
 • Steinberg, L. (1999). Adolescence (5th ed). Boston: McGraw- Hill.
 • Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent–adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence, 11(1), 1-19.
 • Steinberg, L. (2007). Ergenlik (Yayına Haz. Figen Çok). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Steinberg, L., & Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Development, 57(4), 841-851.
 • Thomsen, K. (2002). Building resilient students, California: Corwin Press Inc.
 • Tschannen-Moran, M. (2004). Trust matters: Leadership for successful schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Tösten, R., Han, B., & Anik, S. (2017). The impact of parental attitudes on problem solving skills in high school students. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 170-174.
 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid =TDK.GTS.59047ed7d0fe55.70785195 Erişim tarihi: 11.11.2017.
 • Waxman, H. C., Huang, S. L., & Wang, M. C. (1997). Investigating the multilevel classroom learning environment of resilient and non-resilient students from inner-city elementary schools. International Journal of Educational Research, 27, 343-353.
 • UNESCO (2017). Global education monitoring report 2017/8 - Accountability in education: Meeting our commitments. Paris: UNESCO Publishing. Ekim 2017, http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf.
 • Yavuz, H. Ç., & Kutlu, Ö. (2016). Ekonomik bakımdan dezavantajlı öğrencilerin akademik yılmazlık düzeylerinin bazı koruyucu faktörler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 1-19.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6107-3911
Author: Yener AKMAN (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6392-6543
Author: Könül ABASLI
Institution: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5469-5758
Author: Şule POLAT
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad397455, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {987 - 1012}, doi = {10.17152/gefad.397455}, title = {Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKMAN, Yener and ABASLI, Könül and POLAT, Şule} }
APA AKMAN, Y , ABASLI, K , POLAT, Ş . (2018). Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 987-1012 . DOI: 10.17152/gefad.397455
MLA AKMAN, Y , ABASLI, K , POLAT, Ş . "Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 987-1012 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/397455>
Chicago AKMAN, Y , ABASLI, K , POLAT, Ş . "Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 987-1012
RIS TY - JOUR T1 - Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - Yener AKMAN , Könül ABASLI , Şule POLAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.397455 DO - 10.17152/gefad.397455 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 987 EP - 1012 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.397455 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.397455 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Yener AKMAN , Könül ABASLI , Şule POLAT %T Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.397455 %U 10.17152/gefad.397455
ISNAD AKMAN, Yener , ABASLI, Könül , POLAT, Şule . "Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 987-1012 . https://doi.org/10.17152/gefad.397455
AMA AKMAN Y , ABASLI K , POLAT Ş . Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 987-1012.
Vancouver AKMAN Y , ABASLI K , POLAT Ş . Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 1012-987.