Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 965 - 985 2018-12-30

Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ahmet KESİCİ [1]


Bu çalışma lise öğrencilerinin sorumluluk düzeylerini cinsiyet, okul türü ve sınıf seviyesine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmanın katılımcılarını 2017-2018 öğretim yılında Siirt’te okuyan 536 lise öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin sorumluluk düzeyini belirlemek için Beş Faktör Envanteri’nin (5FE) sorumluluk alt boyutu kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS ile çözümlenmiştir. Araştırmada kızların sorumluluk puanlarının istatistiksel olarak erkeklerden anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca meslek lisesi öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin sorumluluk puanlarının istatistiksel olarak Anadolu lisesi öğrencilerinden anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyine göre sorumluluk puanları ortalamaları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Sorumluluk, değerler eğitimi, kişilik
 • Acar, M. C. (2012). Varoluşçu yaklaşım odaklı sorumluluk eğitimi programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aslan, S. ve Yılmaz, A. (2001). Modernizme bir başkaldırı projesi olarak postmodernizm. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2),93-108.
 • Aydın, M. Z. ve Gürler, Ş. A. (2014). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Aydın, Ö. (2008). Sorumluluk ve yardımseverlik odaklı karakter eğitimi programının 7. sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Basım, H. N., Çetin. F., & Tabak A. (2009). The relationship between big five personality characteristics and confl ict resolution approaches. Turkish Journal of Psycholog, 24 (63), 35-37.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Katılmış, A., Ekşi H., & Öztürk C. (2011). Efficiency of social studies integrated character education program. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2): 854-859.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Costa, P. T., McCrae, R. R., & Dye, D. A. (1991). Facet scales for agreeableness and conscientiousness: A revision of the NEO personality inventory. Personality and individual Differences,12(9), 887-898.
 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1995). Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the revised NEO personality inventory. Journal of Personality Assessment, 64(1), 21-50.
 • Cüceloğlu, D. (2002). Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çağlar, O. N. (2008). Postmodern anlayışta siyaset ve kimlik. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3).
 • Çoban, O. (2016). Sokratik sorgulama yöntemi ile sorumluluk değerinin öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Demir, Ö. (2000). Bilim felsefesi (2. Baskı). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Durkheim, E. (2016). Sosyolojik yöntemin kuralları. Ö. Doğan (Çev.). Ankara: Doğubatı.
 • Ergün M. (2009). Eğitim felsefesi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Golzar, F. A. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine yönelik sorumluluk ölçeğinin geliştirilmesi ve sorumluluk düzeylerinin cinsiyet, denetim odağı ve akademik başarıya göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gömleksiz, M. N., ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Studies , 7(1), 1159-1177.
 • Gündoğan, A. O. (2013). Eylemde sorumluluk ve özgürlük ilişkisi. Erişim adresi: http://aliosmangundogan.com/PDF/Bildiri/Ali-Osman-Gundogan-Eylemde-Sorumluluk-ve-0zgurluk. Pdf, Erişim tarihi: 07.01. 2015.
 • Hancıoğlu, H. (2016). Gelenek üzerine. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2(1).
 • Kahraman, H. (2016). Çağdaş felsefe öncesi düşüncede akıl-ilerleme ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1519-1533.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., ve Cemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: sosyal psikolojiye giriş (16. Basım). İstanbul: Evrim.
 • Keskin, Y. (2016). Değerlere genel bir bakış: Tanımı, işlevi ve sınıflandırılması. Köylü M. (Ed.), Teoriden pratiğe değerler eğitimi (s. 19-50) içinde. Ankara: Nobel.
 • Krop, E. H. (2006). The effects of a cognitive-moral development program on inmates in a correctional educational environment (Unpublished doctoral dissertation). Viginia Üniversitesi, USA.
 • Köylü, M. (2016). Teoriden pratiğe değerler eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Nazıroğlu, B., Gün, A., Kılıç, A. İ., ve Kaya, F. (2016). Temel ahlaki değerler. Köylü, M. (Ed.) Teoriden pratiğe değerler eğitimi (sy: 181-252) içinde. Ankara: Nobel
 • Özen, Y. (2015). Sorumluluk eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Özsoy, S. & Özsoy, G (2013). Effect size reporting in educational research. Elementary Education Online, 12(2), 334-346.
 • Perry, A. D., & Wilkenfeld, B. S.(2006). Using an agenda setting model to help students develop & exercise participatory skills and values. Journal of Political Science Education, 2, 303-312.
 • Schmitt, D. P., Allik. J., McCrae, R. R., & Benet-Martínez, V. (2007). The geographic distribution of big five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of cross-cultural psychology, 38(2), 173-212.
 • Somer, O. (1988). Türkçe’de kişlilik özelliği tanımlayan sıfatların yapısı ve beş faktör modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42), 17-32.
 • Somer, O., Korkmaz, M., ve Tatar, A. (2004). Kuramdan uygulamaya beş faktör kişilik modeli ve beş faktör kişilik envanteri (5FKE). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Simson, E. (2016). Levinas ve “sorumluluk” kavrayışı. Erişim adresi: https://elissimson.wordpress.com/2016/04/14/levinas-ve-sorumluluk-kavrayisi/ Erişim tarihi: 23.10.2017.
 • Şahan, E. (2011). İlköğretim 5. ve 8. sınıf ders programlarındaki sorumluluk eğitimine dönük kazanımların gerçekleşme düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Tatlılıoğlu, K. (2014). A research subscales of undergraduates’ personality traits according to five factor personality theory in terms of some variants. Journal of History School (JOHS), 7(17), 939-971. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh400.
 • Töremen, T. (2011) The responsibility education of teacher candidates. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1) , 263-277.
 • Ulusoy, K., ve Arslan, A. (2014). Değerli bir kavram olarak “değer ve değerler eğitimi”. Turan, R.ve Ulusoy, K. (Ed.), Farklı yönleri ile değerler eğitimi (s. 2-15) (içinde). Ankara: Pegem.
 • Ünder, H. (2010). Yapılandırmacılığın epistemolojik savlarının Türkiye’de ilköğretim fen ve teknoloji dersi programlarında görünümleri. Eğitim ve Bilim, 35(158).
 • Yeşil, R. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sorumluluk eğitimi stratejilerinin incelenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 282-294.
 • Yeşil, R . (2015). The evaluation of responsibility education applications of high school teachers. Journal of Theory and Practice in Education, 11 (2), 630-652.
 • Yontar, A. (2013). Sosyal bilgiler programında kazandırılması hedeflenen sorumluluk değeri ve empati becerisi arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yontar, A. ve Yurtal. (2009). Investigation of sanctions used by teachers for improving responsibility. Education and Science, 34(153), 144-156.
 • Yükselbaba, Ü. (2016). Postmodernizm ve hukuk. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74(1), 139-156.
 • Yurdakul, B. (2011). Yapılandırmacılık. Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler (5. Baskı) (içinde). Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1830-497X
Author: Ahmet KESİCİ (Primary Author)
Institution: Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad380376, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {965 - 985}, doi = {10.17152/gefad.380376}, title = {Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KESİCİ, Ahmet} }
APA KESİCİ, A . (2018). Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 965-985 . DOI: 10.17152/gefad.380376
MLA KESİCİ, A . "Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 965-985 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/380376>
Chicago KESİCİ, A . "Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 965-985
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Ahmet KESİCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.380376 DO - 10.17152/gefad.380376 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 965 EP - 985 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.380376 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.380376 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Ahmet KESİCİ %T Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.380376 %U 10.17152/gefad.380376
ISNAD KESİCİ, Ahmet . "Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 965-985 . https://doi.org/10.17152/gefad.380376
AMA KESİCİ A . Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 965-985.
Vancouver KESİCİ A . Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 985-965.