Year 2018, Volume 38 , Issue 2, Pages 749 - 776 2018-08-01

Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı

Aslı BALCI [1] , Fatma TEZEL ŞAHİN [2]


Bu araştırma okul öncesi eğitimde öğretmen-aile iletişiminde WhatsApp gruplarının kullanılabilirliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın verileri nitel veri toplama aracı olan ve araştırmacılar tarafından ilgili alan yazın taraması ve uzman görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme protokolü aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı ve bağımsız anaokullarında görev yapan ve ailelerle iletişimde WhatsApp gruplarını kullanan 29 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen veriler öğretmenlerden ses kayıt cihazı yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ses kayıtlarının tamamı birebir transkript edilmiş ve yazılı bir formata dönüştürülmüştür. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir.  Araştırma sonucuna göre okul öncesi eğitimde WhatsApp gruplarının öğretmen-aile iletişiminde kullanılabilir bir araç olduğu, özellikle hızlı ve kolay iletişim kurma ve aileleri topluca bilgilendirme noktasında öğretmenlere kolaylıklar sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca görüşme yapılan öğretmenler, ailelerle iletişiminde WhatsApp gruplarının birçok avantajının yanında çeşitli dezavantajları olduğunu belirtmişlerdir. 

Okul Öncesi Eğitim, WhatsApp, Öğretmen Aile İletişimi
 • Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve velilerin okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aktaş-Arnas, Y. (2011). Okul öncesi eğitimde aile katılım stratejileri. Y. Aktaş-Arnas (Ed.), Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı içinde (s. 97-158). Ankara: Vize Basın.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul - aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135.
 • Atabey, D. & Tezel-Şahin, F. (2011). Aile öğretmen iletişim ve işbirliği ölçeği. Kastamanu Eğitim Dergisi, 9(3), 793-804.
 • Balcı, A. & Tezel-Şahin, F. (2016). Sosyal medyanın aile katılımında kullanılabilirliği üzerine bir inceleme. Kastamanu Eğitim Dergisi, 24(5), 2309-2322.
 • Balcı, A. (2017). Sosyal Medya Temelli Anne Katılım Programı’nın anne çocuk ilişkisine ve anne öğretmen işbirliği-iletişimine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Blanchard, J. (1998). The family-school connection and technology. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED425018.pdf, sayfasından erişilmiştir.
 • Blanton-Balthazar, D. (1997). Parent and teacher perceptions of parent involvement in schools (Doctoral Dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304403423/2E31F1DCBF0243C7PQ/3?accountid=8403
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Dardenne, W. L. K. (2010). The internet as a tool to enhance school-to-home communication, parent involvement, and student achievement (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/884224175/907B3C677BB34F4APQ/1?accountid=8403
 • Davidovitch, N. & Yavich, R. (2015). Technology-related involvement: The effect of the MASHOV system on parent involvement in israeli junior highs. Journal of International Education Research, 11(4), 243.
 • Dönmez, B. & Yıldırım, C. M. (2008). Okul-aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim okulu örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115.
 • Gustasfon, B. (2011). Sector analysis linking fathers father involvement in early childhood education programs . Minnesota Fathers & Families Network.
 • Ho, L., Hung, C. & Chen, H. (2013). Using theoretical models to examine the acceptance behavior of mobile phone messaging to enhance parent–teacher interactions. Computers & Education, 61, 105-114.
 • Hornby, G. (2000). Improving parental involvement. London: Cassell.
 • Hornby, G. (2011). Parental ınvolvement in childhood education: Building effective school-family partnerships. New York: Springer.
 • Köksal-Eğmez, C. F. (2008). Okulöncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı (Kocaeli’nde beş anaokulunda yapılan araştırma). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Lewin, C. & Luckin, R. (2010). Technology to support parental engagement in elementary education: Lessons learned from the UK. Computers & Education, 54(3), 749-758.
 • Montag, C., Błaszkiewicz, K., Sariyska, R., Lachmann, B., Andone, I., Trendafilov, B., Eibes,M. & Markowetz, A. (2015). Smartphone usage in the 21st century: who is active on WhatsApp?. BMC research notes, 8(1), 331.
 • Morrison, G. S. (2004). Early childhood education today. Nınth edition. Columbus, OH: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Nelms, E. (2002). The effects of a teacher-created web page on parent communication: An action research study. https://www.askdk12.org/staff/vanwinklw_1ynda/HOMEWORK/109720_WebPageCommunicatin.pdf, sayfasından erişilmiştir.
 • Nicolini, M. K. (2003). Teachers’ perceptions of parent/teacher roles in parent involvement in education (Doctoral Dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/305325008/AAD98999151A4072PQ/1?accountid=8403
 • Olmstead, C. (2013). Using technology to increase parent involvement in schools. TechTrends, 57(6), 28-37.
 • Ozcinar, Z. & Ekizoglu, N. (2013). Evaluation of a blog based parent involvement approach by parents. Computers & Education, 66, 1-10.
 • Ramirez, F. (2001). Technology and parental involvement. The Clearing House, 75(1), 30-31.
 • Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J. & Witty, J. V. (2010). Findings on facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and Higher Education, 13(3), 134-140.
 • Shayne, P. A. (2008). Home -school communication with parents of middle school students: A study on the effects of technology (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304466940
 • Stuckey, A. (2010). Influences of an overlapping goal-setting strategy on the personal standards and efficacy toward parent involvement in education for pre-service teachers (Doctoral Dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/756235025?pq-origsite=summon
 • Sünbül, M. A. & Yavuz, M. (2004). İlköğretim okulu öğretmen ve velilerinin veli toplantıları hakkındaki görüş ve beklentilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. XIII: Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuş bildiri. http:/www.pegema.net/dosya/doküman/5817335.pdf, sayfasından erişilmiştir.
 • Telem, M. & Pinto, S. (2006). Information technology's impact on school-parents and parents-student interrelations: A case study. Computers and Education, 47(3), 260-279.
 • Temel, Z. F., Aksoy, A. B. & Kurtulmuş, Z. (2010). Erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları. Z. F. Temel (Ed.). Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları içinde (s. 328-361). Ankara: Anı.
 • Tezel-Şahin, F. & Özyürek, A. (2016). Anne baba eğitimi ve aile katılımı. Ankara: İstatistik Dünyası.
 • Walsh, B. A., Cromer, H. & Weigel, D. J. (2014). Classroom-to-home connections: Young children's experiences with a technology-based parent involvement tool. Early Education and Development, 25(8), 1142-1161.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aslı BALCI (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Country: Turkey


Author: Fatma TEZEL ŞAHİN
Institution: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { gefad395223, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {749 - 776}, doi = {10.17152/gefad.395223}, title = {Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı}, key = {cite}, author = {BALCI, Aslı and TEZEL ŞAHİN, Fatma} }
APA BALCI, A , TEZEL ŞAHİN, F . (2018). Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 749-776 . DOI: 10.17152/gefad.395223
MLA BALCI, A , TEZEL ŞAHİN, F . "Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 749-776 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/38573/395223>
Chicago BALCI, A , TEZEL ŞAHİN, F . "Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 749-776
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı AU - Aslı BALCI , Fatma TEZEL ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.395223 DO - 10.17152/gefad.395223 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 749 EP - 776 VL - 38 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.395223 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.395223 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı %A Aslı BALCI , Fatma TEZEL ŞAHİN %T Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.395223 %U 10.17152/gefad.395223
ISNAD BALCI, Aslı , TEZEL ŞAHİN, Fatma . "Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 2 (August 2018): 749-776 . https://doi.org/10.17152/gefad.395223
AMA BALCI A , TEZEL ŞAHİN F . Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 749-776.
Vancouver BALCI A , TEZEL ŞAHİN F . Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 776-749.