Year 2018, Volume 38 , Issue 2, Pages 513 - 533 2018-08-01

Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi

Sevda KOÇ AKRAN [1] , İnci KOCAMAN [2]


Bu araştırmanın temel amacı, oyun tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımının okul öncesi  öğrencilerinin öğrenme tercihlerine  etkisini belirlemektir. Baskın-daha az baskın karma yöntem desenin kullanıldığı araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna Koç Akran (2017) tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde  öğrencilerin öğrenme tercihlerine ilişkin hazırlanan gözlem formunda yer alan maddelerin normal dağılım gösterip göstermeme durumu için Shapiro-Wilks değerine bakılmıştır. Normallik testleri doğrultusunda gözlem formundaki maddelerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Öğrenme tercihleri ile ilgili hazırlanan gözlem formunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarını karşılaştırmak için Mann Whitney U-Testi, grupların kendi içindeki ön test - son test puanlarını karşılaştırmak için ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içinde betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, oyun tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımında yapılan uygulamalarla öğrenciler oyunu kurallara uyma, süper kahramanlar gibi gücünü belli etme ve farklı nesnelerle tanışma olarak tanımladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Oyun, Oyun Tabanlı Öğrenme
 • Akbayrak, N. ve Turaşlı, N.(2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi.Cilt 1, Sayı 2, s.239-258.
 • Aksoy, N. C. (2014). Dijital oyun tabanlı matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına, başarı güdüsü, öz-yeterlilik ve tutum özelliklerine etkisi.Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara:Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Aral N, Gürsoy F, Köksal A. (2001). Okul öncesi eğitiminde oyun. İstanbul:Ya Pa Yayınları.
 • Bağlı, M.T (2004). Oyun, Bilişsel gelişim ve toplumsal dünya: Piaget, Vygotsky ve sonrası. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 37 ( 2), 137-169.
 • Bayırtepe, E. ve Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve özyeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Çakır, R. ve Akbaş, O. (2013). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25 , 138 – 159.
 • Ellialtıoğlu, F. M. (2005). Okul öncesi dönemde oyun ve oyun örnekleri (1. Baskı). İstanbul: YA-PA Yayınları. Gözalan, E. (2013). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının dikkat ve dil becerilerine etkisinin incelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gözalan, E. ve Koçak, N. (2014). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocukların kelime bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (Özel Sayı II), 115-121.
 • Güneş E. (2009). Fen ve teknoloji dersinde istasyon tekniği ile yapılan öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü.
 • Güven, M ve Kürüm, D. (2006) .Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyla Bilimler Dergisi, 6(1), ss:75-89. Koçyiğit,S. , Tuğluk, M.N. ve Kök, M (2007) Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 16, ss.324-342
 • Kula, A. ve Erdem, M. (2005). Öğretimsel bilgisayar oyunlarının temel aritmetik işlem becerilerinin gelişmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 127-136. Landreth, G., Homeyer, L. & Morrison, M. (2006). Play as the language of children’s feelings. Play from birth to twelve. Contexts, perspectives and meanings. (Edt: D. P. Fromberg & D. Bergen). New York, NY: Routledge. pp. 46.
 • Marsell, M. (2009). Çocuk ve zihin terapisi (1. Baskı). İstanbul: Ekinoks Yayıncılık
 • MEB, (2013). Okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Mutlu, M. ve Aydoğdu, M.(2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) Sayı:13
 • Özyürek, A. ve Çavuş, Z.S (2016). İlkokul öğretmenlerinin oyunu öğretim yöntemi olarak kullanma durumlarının incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi , 24(5), 2158-2159.
 • Pilten, P. ve Pilten, G. (2003). Okul çağı çocuklarının oyun kavramına ilişkin algılarının ve oyun tercihlerinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 15-31.
 • Poyraz, H. (1999). Okul öncesi dönemde oyun ve oyuncak. Ankara: Anı Yayıncılık Şaşmaz Ören F., Erduran Avcı D. (2004). Eğitimsel oyunla öğretimin fen bilgisi dersi “güneş ve sistemi ve gezegenler konusunda akademik başarı üzerine etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-76.
 • Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. London: Sage Publications.
 • Turgut, H. ve Yılmaz, S. (2010). Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulması. 3.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt 4, (1618-1630)
 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 Sayı : 6 , ss.232-241.
 • Uluğ, M. O. (1997). Niçin oyun?. I.Basım, İstanbul: Göçebe Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevda KOÇ AKRAN (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: İnci KOCAMAN

Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { gefad373216, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {513 - 533}, doi = {10.17152/gefad.373216}, title = {Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KOÇ AKRAN, Sevda and KOCAMAN, İnci} }
APA KOÇ AKRAN, S , KOCAMAN, İ . (2018). Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 513-533 . DOI: 10.17152/gefad.373216
MLA KOÇ AKRAN, S , KOCAMAN, İ . "Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 513-533 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/38573/373216>
Chicago KOÇ AKRAN, S , KOCAMAN, İ . "Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 513-533
RIS TY - JOUR T1 - Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi AU - Sevda KOÇ AKRAN , İnci KOCAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.373216 DO - 10.17152/gefad.373216 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 513 EP - 533 VL - 38 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.373216 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.373216 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi %A Sevda KOÇ AKRAN , İnci KOCAMAN %T Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.373216 %U 10.17152/gefad.373216
ISNAD KOÇ AKRAN, Sevda , KOCAMAN, İnci . "Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 2 (August 2018): 513-533 . https://doi.org/10.17152/gefad.373216
AMA KOÇ AKRAN S , KOCAMAN İ . Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 513-533.
Vancouver KOÇ AKRAN S , KOCAMAN İ . Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 533-513.